Voorstellen en vragen van inwoners op de agenda van de Gemeenteraad / OCMW-raad

Hier vind je het aanvraagformulier

Inhoud

Iedere inwoner van Oostkamp heeft, op voorwaarde dat hij gesteund wordt door ten minste 300 inwoners van Oostkamp ouder dan 16 jaar, het recht voorstellen en vragen op de agenda van de Gemeente- of OCMW-raad te plaatsen.

Voorwaarden

Het voorstel of de vraag moet schriftelijk bij het lokaal bestuur worden ingediend en moet een vraag betreffen om iets te doen of te laten. Uit de tekst moet het voorstel of de vraag duidelijk zijn. Het voorstel of de vraag moet effectief behoren tot de bevoegdheid van de Gemeente- dan wel OCMW-raad. 

Een voorstel of vraag wordt niet als voorstel of vraag beschouwd, en is bijgevolg onontvankelijk, als:

  1. het voorstel of de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  2. het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  3. het voorstel of de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
  4. het taalgebruik ervan beledigend is.

Procedure

Aanvraag indienen

  • De initiatiefnemer(s) gebruiken het daartoe voorziene papieren formulier (terug te vinden bij de downloads). Het formulier bevat de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de initiatiefnemer(s) en bevat eveneens de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het voorstel of de vraag ondertekend heeft.
  • De initiatiefnemer(s) maken een nota met verduidelijking van het voorstel of de vraag en met een motivatie, waarbij eventuele nuttige stukken worden gevoegd. Deze nota is een bijlage bij het formulier. 
  • De initiatiefnemer(s) geven aan of zij gehoord wensen te worden omtrent het voorstel / de vraag.
  • Het formulier met alle bijlagen wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen (in geval van agenda Gemeenteraad) of aan het Vast Bureau (in geval van agenda OCMW-raad) en wordt aangetekend verstuurd naar OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp.

Beslissingsdocument