Verzoekschriften van burgers aan de organen van het lokaal bestuur

Inhoud

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van het lokaal bestuur in te dienen.  

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.   

De organen van de gemeente zijn:  

 • de Gemeenteraad; 
 • het College van Burgemeester en Schepenen; 
 • de voorzitter van de Gemeenteraad; 
 • de burgemeester; 
 • de algemeen directeur; 
 • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.  

De organen van het OCMW zijn:  

 • de OCMW-raad; 
 • het Vast Bureau; 
 • het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; 
 • de voorzitter van de OCMW-raad; 
 • de voorzitter van het Vast Bureau; 
 • de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; 
 • de algemeen directeur;  
 • elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt. 

Procedure

Hoe dien je een verzoekschrift in?

 • Het verzoekschrift dient schriftelijk en minstens door één persoon ondertekend ingediend te worden.
 • De verzoekschriften worden aan het orgaan van het lokaal bestuur gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort (OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp). 

Wat zijn de verdere stappen?

Is het een verzoekschrift voor de Gemeenteraad of de OCMW-raad, dan plaatst de voorzitter van de Gemeenteraad, respectievelijk de OCMW-raad, het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende Gemeenteraad, respectievelijk OCMW-raad, indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. 

De verzoeker kan worden gehoord door het betrokken orgaan van het lokaal bestuur. In dat geval heeft de verzoeker het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het betrokken orgaan van het lokaal bestuur verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Uitzonderingen

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

 1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 2. het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
 3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 
 4. het taalgebruik ervan beledigend is. 

Beslissingsdocument