Verwarmingstoelage

Inhoud

Indien je een laag inkomen hebt, kan je via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kan je een deel van de hogere energiekosten terugkrijgen.

Voorwaarden

De toelage is aan strikte voorwaarden gebonden.

Je maakt gebruik van een van volgende brandstoffen om jouw woning te verwarmen:

 • Huisbrandolie (mazout).
 • Verwarmingspetroleum (type c).
 • Bulkpropaangas.

Je moet bovendien tot een van volgende categorieën behoren:

 1. Categorie 1:
  Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (de vroegere WIGW's).
  Je jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 21.602,74 euro, verhoogd met 3.999,36 euro per persoon ten laste (jaarbedrag januari 2021).
 2. Categorie 2:
  Personen met een laag inkomen: jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 21.602,74 euro, verhoogd met 3.999,36 euro per persoon ten laste (jaarbedrag januari 2021).
  Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 3. Categorie 3:
  Personen met schuldoverlast: personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.
  Je bent niet in staat je verwarmingsfactuur te betalen.

Procedure

De verwarmingstoelage moet aangevraagd worden bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart.
 • Een kopie van je bankkaart (voorkant).
 • De factuur van de levering (max. 2 maanden oud).

Kostprijs

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag. De premie wordt toegekend pro rato het aantal aangekochte liters.