Vergunning voor vellen of kappen van bomen

Inhoud

Voor het kappen van bomen kunnen er verschillende reglementeringen van toepassing zijn.

Kappen in een bos (het Bosdecreet)

In Vlaanderen hebt u voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos) in de meeste gevallen een vergunning nodig.

  • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (tuin, bouwgrond, landbouwgrond,...). Hiervoor hebt u steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing hebt u ook steeds een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
  • Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert mogen zonder vergunning uitgevoerd worden wanneer de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.
    Wanneer dat niet het geval is, moet u voorafgaand aan de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet u deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos (Decreet Ruimtelijke Ordening)

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een omgevingsvergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 of meerdere hoogstammen, waarbij een heraanplant van de gevelde bomen wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde, kan een waarborg opgelegd worden. De aanvrager mag de bomen dan pas vellen na het betalen van een borgsom en deze wordt pas terugbetaald na controle van de heraanplant. Deze controle gebeurt op basis van het door de aanvrager ingestuurde bewijsmateriaal, dat ten laatste twee weken na afloop van de uitvoeringstermijn voor heraanplant aan de Dienst Milieu moet bezorgd worden. De hoogte van de borg, alsook de plantmaat van het plantgoed die gebruikt zal worden voor de heraanplant, worden bepaald door het aantal te vellen bomen en de stamomtrek.

Meer informatie hierover vindt u in het ‘reglement op het stellen van een borgsom bij het vellen van hoogstammige bomen’ bij de downloads (vastgesteld in de Gemeenteraad op 19 mei 2022 en gepubliceerd op 23 mei 2022) of kan u verkrijgen in OostCampus (Loket 4.).

Onder bepaalde voorwaarden is er vrijstelling van de vergunningsplicht. Omwille van deze specifieke voorwaarden en er diverse wetgeving van toepassing is, kan men er niet zomaar vanuit gaan dat het vellen van een boom vrijgesteld is van een vergunning. Contacteer steeds de Milieudienst bij enige twijfel!

Indien een hoogstammige boom om reden van ziekte, aantasting, windval of afsterven een acuut gevaar inhoudt voor omwonenden, passanten en goederen, dan kan een directe velling wegens acuut gevaar aangevraagd worden de burgemeester. Indien toegestaan, worden er wel voorwaarden aan de velling gekoppeld, minimaal een zeer korte periode waarbinnen de velling dient te gebeuren.

Kappen in natuur- of landbouwgebied (het natuurdecreet)

U hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals bomen, struwelen en hagen) in:

  • groen-, natuur-, park- en bosgebieden in goedgekeurde plannen van bestemming
  • agrarische gebieden met een ecologische waarde in goedgekeurde plannen van bestemming
  • habitatrichtlijngebieden.

Vellen van bomen wegens accuut gevaar

Indien een hoogstammige boom om reden van ziekte, aantasting, windval of afsterven een acuut gevaar inhoudt voor omwonenden, passanten en goederen, dan kan een directe velling wegens acuut gevaar aangevraagd worden de burgemeester. Indien toegestaan, worden er wel voorwaarden aan de velling gekoppeld, minimaal een zeer korte periode waarbinnen de velling dient te gebeuren.

Er kan geëist worden dat u beroep doet op een erkend boomverzorger, nl. European Tree Workers (ETW), European Tree Technicians (ETT) of Veteran Tree Specialist (VET), om te bepalen of de boom effectief acuut gevaar oplevert en in welke termijn deze geveld moet worden. Er zijn op het grondgebied van Oostkamp meerdere erkend boomverzorgers actief. Een lijst met erkend boomverzorgers vindt u op de website bomen beter beheren.

Meer info

dienst Ruimtelijke Ordening t 050 819 850 of dienst Milieu  t 050 819 860