Private jeugdlokalen: aanvragen toelage voor herstel, uitbreiden en verbouwen

Vraag toelage voor herstelling aan jeugdlokalen

Vraag toelage voor uitbreiding van jeugdlokalen

Vraag toelage aan voor verbouwing van jeugdlokalen

Inhoud

Erkende jeugdverenigingen met een lokaal dat geen eigendom is van het gemeentebestuur en die kosten hebben voor nutsvoorzieningen, voor het uitbreiden, verbouwen of herstellen van hun lokaal voor het voorbije werkjaar krijgen een toelage.

Bedrag

 • Nutsvoorzieningen 100%
 • Werkuren 50%
 • Werken uitgevoerd door derden 60% van materiaal
 • Werken uitgevoerd door vereniging 80% van materiaal
 • Duurzame investeringen uitgevoerd door derden 80% van materiaal(-mogelijke premie)
 • Duurzame investeringen uitgevoerd door vereniging 80% van materiaal
 • uitgevoerd door verplicht erkende vakman 100% van materiaalonmogelijk zelf uit te voeren (-mogelijke premie).

Als het budget ontoereikend is, wordt eerst de kost voor nutsvoorzieningen terugbetaald aan die verenigingen die minder verbruikten dan het jaar ervoor. Het overige tekort wordt evenredig afgehouden van alle verenigingen.

Als referentie: in 2011 was het budget 5.600 euro

Voorwaarden

Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. Kosten moeten bewezen worden met gedateerde facturen op naam van de jeugdvereniging. Enkel werken aan de vaste inrichting of constructie komen in aanmerking.

 • De jeugdvereniging heeft een brandverzekering afgesloten voor het lokaal.
 • De jeugdvereniging verklaart het lokaal te beheren als een goede huisvader.

Voor uitbreiding van lokalen

 • Het lokaal is enkel voor gebruik door jeugdverenigingen.
 • Er is een positief advies van de brandweer.

Voor verbouwing van lokalen

 • Er is een niet-bindend advies van de brandweer en de dienst Technische Ondersteuning van de gemeente.
 • De noodzaak van de werken wordt gemotiveerd.
 • Na de verbouwingen is er een controle door brandweer en de dienst Technische Ondersteuning.

Voor herstellingen van lokalen

 • De dienst Technische Ondersteuning voert, indien die het nodig vindt, een controle uit.

Procedure

De jeugdvereniging moet via het e-formulier alle informatie aan dienst Jeugd bezorgen.

Bij uitbreiding en verbouwing (uiterlijk 35 dagen vóór de werken aanvragen)

 • kostenraming
 • motivatie
 • plan
 • positief advies van brandweer

Het College laat vóór de aanvang van de werken weten of de aanvraag voldoet. 

Bij herstellingen (tegen 1 oktober na het werkjaar)

 • Facturen van herstellingswerken
 • Facturen en jaarafrekening van nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit)