Stedenbouwkundige meldingen en milieumeldingen

Inhoud

Naast de vergunningsplicht bestaat er ook een meldingsplicht. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is dan niet nodig.

Wat is een melding?

Voor een aantal kleine werken hoef je geen omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Een melding volstaat om je administratief in regel te stellen.

 • Het gaat bijvoorbeeld om de aanbouw van bijgebouwen aan een woning zoals een veranda, een berging of overdekt terras, etc.
 • Als je een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande bouwvolume van jouw woning moet je dit melden via het omgevingsloket. Ongeacht of er werken worden uitgevoerd of niet.
 • Het beeindigen van een zorgwoning moet via dezelfde weg gemeld worden.
 • Ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 3 (minste milieuhinder) zie indelingslijst.
 • Aapassingen of verderzetten meldingsakte milieu.

Of jouw project kan geregeld worden met een melding in plaats van een omgevingsvergunning hangt af van verschillende factoren. Vraag informatie bij de gemeente.

Voorwaarden

Stedenbouwkundig

 • Niet afwijken van voorschriften of verordeningen: gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk.
 • Voldoen aan de voorwaarden van het meldingsbesluit.

Milieu

 • klasse 3 aanvragen
 • aanpassing of verderzetting bestaande aktename
 • voldoen aan de voorwaarden van de VLAREM wetgeving  

Procedure

Alle meldingen gebeuren digitaal via het Omgevingsloket.

Melding in het omgevingsloket

De normenboeken omgevingsvergunning op het Omgevingsloket zijn een handig hulpmiddel bij het opstellen van de melding en bieden een leidraad om correcte plannen en foto's te maken en in te dienen.

Via het omgevingsloket word je door de procedure geloodst. Dat gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen en andere nodige dossierstukken.

Geldigheid

De aktename is geldig vanaf de 2e dag na de aktename.

Doorlooptijd aktename

 • maximaal 30 dagen in het geval van stedenbouwkundige melding
 • maximaal 20 dagen in het geval van melding van exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten

Kostprijs

Een melding kost 25 euro.

Uitzonderingen

Is de medewerking van een architect nodig?

Opgelet! Het melden van werken stelt je niet vrij van de medewerking van een architect. Als je bijvoorbeeld constructieve delen verbouwt, blijft de medewerking van een architect verplicht.

De vuistregel geldt dat er voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, in principe ook de medewerking van een architect is verplicht.

Als voor een meldingsplichtige ingreep constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Indien de werken vrijgesteld zijn van medewerking van een architect kan de aanvraag via de Snelinvoer gebeuren. Zo kan je snel en eenvoudig een melding doen. 

Regelgeving

De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO.

De meldingsplichtige IIOA (ingedeelde inrichtingen en activiteiten) worden bepaald in de Vlarem wetgeving.