Standplaats kermisactiviteit

Inhoud

Je kunt een standplaats kermisactiviteit aanvragen voor een openbare kermis of een kermisactiviteit buiten een openbare kermis. De openbare kermissen zijn deze georganiseerd door de gemeente. Kermisactiviteiten buiten deze openbare kermissen zijn tijdens een evenement (bv. wielerwedstrijd, buurtfeest ...).

Standplaats kermisactivititeit op de openbare kermis

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je je kandidaat stellen bij de gemeente. Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Indien er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met spoedprocedure. Een abonnement wordt toegewezen als je 3 jaar na elkaar eenzelfde standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen.

De gemeente kan de termijn van 3 jaar, voor de toewijzing van het abonnement, verminderen. 

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een standplaats op de openbare kermis moet je in het bezit zijn van volgende machtiging:

 • Voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel: een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten
 • Voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Procedure

 • Je stelt jouw kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het gemeentelijk kermisreglement. Bij jouw kandidatuur voeg je volgende documenten:
  • een kopie van jouw machtiging
  • een kopie van jouw e-ID
  • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
  • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
  • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing) 
  • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
  • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodieknazicht en onderhoudsinspectie
  • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
  • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
  • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • Je dient de aanvraag, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, in per brief tegen ontvangstbewijs.

Kermisactiviteit buiten de openbare kermis

Voorwaarden

Indien je een standplaats wenst in te nemen op een of meerdere plaatsen van het openbaar domein of privéterrein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, dien je dit voorafgaand aan te vragen bij het gemeentebestuur via e-mail.

Procedure

De machtiging (toelating) wordt door de gemeente toegekend. Stuur je aanvraag door via e-mail.

Alle foorreizigers moeten in het bezit zijn van:

 • een machtiging (leurderskaart)
 • verzekering BA, OA en brand
 • toestemming eigenaar privéterrein
 • controle/keuring brandweer