Akten uit de Burgerlijke Stand voor stamboomonderzoek

Aanvraag tot inzage in of afschrift geboorteakten

Aanvraag tot inzage in of afschrift huwelijksakten

Aanvraag tot inzage in of afschrift van overlijdensakten

Rechtstreeks naar het online stamboomonderzoek

Inhoud

Doe je aan stamboomonderzoek? Via deze website kan je enkele akten Burgerlijke Stand opvragen voor inzage of om er een afschrift van te krijgen, zoals de akten van geboortes, huwelijken en overlijdens die in de gemeente Oostkamp plaatsvonden. Deze akten zijn een belangrijke basisbron voor stamboomonderzoek (genealogisch onderzoek).

Er worden ook aktes gemaakt van echtscheiding, adoptie, naams- en/of geslachtsverandering, levenloos geboren kind en verkrijging van de Belgische nationaliteit. De regels rond openbaarheid van deze soorten van aktes zijn zeer specifiek. Voor vragen hierover, verwijzen wij door naar de dienst Burgerzaken.

Openbaarheid van akten uit de Burgerlijke Stand

De wetgeving bepaalt dat geboorteaktes ouder dan 100 jaar, huwelijksaktes ouder dan 75 jaar en overlijdensaktes ouder dan 50 jaar openbaar zijn. Dit betekent dat iedereen ze kan inkijken of er informatie kan uit opvragen. Wie hierin geïnteresseerd is, kan ook op eigen houtje opzoekingswerk doen via online stamboomonderzoek. Dit is een toepassing die van thuis uit 24 uur per dag, 7 dagen per week te consulteren en zeer gebruiksvriendelijk is.

Geboorteaktes minder dan 100 jaar, huwelijksaktes minder dan 75 jaar en overlijdensaktes minder dan 50 jaar zijn niet openbaar. Dit betekent dat er slechts onder bepaalde omstandigheden informatie uit mag doorgegeven worden.

 • Niet-openbare akten van de Burgerlijke Stand zijn opvraagbaar door:
  • De persoon zelf
  • De vertegenwoordiger van de persoon zelf(ouder/voogd), zijn advocaat of notaris
  • Een kleine kring rond de persoon zelf: echtgeno(o)te, wettelijk samenwonende partner, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, erfgenamen, hun notaris of hun advocaat
  • Openbare overheden
 • Wie in het kader van genealogisch, historisch of ander wetenschappelijk onderzoekgegevens uit niet-openbare akten van de Burgerlijke Stand wenst te bekomen, moet een aanvraag doen die volgende informatie bevat:
  • Identificatie van de aanvrager
  • Vermelding van de gevraagde akten
  • Omstandige motivering en beschrijving van de genealogische doeleinden
  • Verspreidingsmiddelen van de resultaten van de opzoeking
  • Toestemming van alle personen op wie de aktebetrekking heeft of (volgens rangorde) de toestemming van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of diens wettelijke vertegenwoordiger of ten minste één afstammeling in de eerste graad
  • Bevestiging van het feit dat de aanvrager zijn identiteit en contactgegevens in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke heeft meegedeeld  aan de persoon die toestemmingmoet geven
  • Indien de aanvrager de contactgegevens van de personen die toestemming moeten geven niet kent, dan moet de aanvrager een brief toevoegen die door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand doorgestuurd wordt naar een adres in België, voor zover gekend.

Procedure

 • Je vult het aanvraagformulier in via ons digitaal loket.
 • Onze diensten kijken na of je aanvraag volledig is.
 • Onze diensten kijken eveneens na of je recht hebt op de gevraagde informatie.
  • Zo ja, dan contacteren wij je voor het maken van een afspraak (in geval je aangaf iets te willen inkijken) of sturen wij je de gevraagde informatie door (wanneer je een afschrift vroeg).
  • Zo nee, dan krijg je van ons het bericht dat wij niet kunnen ingaan op je vraag en wat de reden hiervoor is.