Sociale woning en seniorenwoning aanvragen

Inhoud

De Sociale Dienst beschikt over seniorenwoningen en sociale woningen, gespreid over verschillende deelgemeenten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst voor deze woningen, moeten kandidaat-huurders voldoen aan een aantal voorwaarden :

 1. Leeftijdsvoorwaarde:
  • Minstens 18 jaar zijn op het moment van de inschrijving in het inschrijvingsregister voor een sociale woning en 55 jaar voor een bejaardenwoning.
 2. Inkomensvoorwaarde:
  • Het netto-belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de inschrijving (= referentiejaar) mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag varieert naar gelang jouw gezinstoestand en de geldende wetgeving. Samen met de Sociale dienst kan bekeken worden of je in aanmerking komt.
 3. Eigendomsvoorwaarde:
  • Bij aanvraag van een woning mogen jij of je gezinsleden geen woning of een bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland.
 4. Taalvoorwaarde:
  • Elke kandidaat-huurder moet aantonen dat hij Nederlands heeft geleerd of bereid is om het te leren. Wie minimum lager onderwijs heeft gevolgd aan een Nederlandstalige onderwijsinstelling in Vlaanderen of Nederland voldoet sowieso aan de voorwaarden.
  • De mogelijkheid bestaat om in het OCMW een taaltest af te leggen. Als je hiervoor slaagt, geldt dit als voldoende bewijs en hoef je niet op zoek naar een diploma of ander attest.
 5. Inburgeringsvoorwaarde:
  • In bepaalde gevallen is een attest van inburgering noodzakelijk.
 6. Ingeschreven in het bevolkingsregister:
  • Tenslotte moet je als woningzoekende en jouw gezinsleden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Tot het bevolkingsregister behoort ook het vreemdelingenregister, maar niet het wachtregister.
  • Ook wie ambtelijk geschrapt is, kan niet worden ingeschreven. Je kan je in die situatie wel wenden tot het OCMW, dat je een referentieadres kan verschaffen. Dan kan je je wel weer inschrijven.
 7. Verblijfsvoorwaarde:
  • De kandidaat-huurder moet in de periode van 6 jaar voor toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Oostkamp.

Procedure

 • Info en aanvraag bij de Sociale dienst.
 • Elke nieuwe verhuring moet door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst worden goedgekeurd.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart.
 • Je aanslagbiljet (inkomsten van 3 jaar geleden).

Kostprijs

Gratis