Reglement op het boeken van vorderingen als oninbaar om proceseconomische redenen

Datum bekendmaking vrijdag 22 januari 2021
Datum besluit zondag 21 februari 2021

De financieel directeur boekt conform artikel 103 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus de vorderingen als oninbaar om reden van onvermogen, insolvabiliteit, overlijden zonder erfgenamen, verworpen nalatenschap of verjaarde vorderingen. Het oninbaar boeken gebeurt op basis van een bewijskrachtig document en de financieel directeur legt daaromtrent verantwoording af via de rapportering over het debiteurenbeheer op basis van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.


Het komt evenwel regelmatig voor dat de kosten voor de invordering te zwaar zijn in verhouding tot de opbrengsten of dat de betrokkene in een precaire financiële situatie verkeert. De financieel directeur is niet bevoegd om dergelijke vorderingen als oninbaar uit te boeken. De Gemeenteraad heeft daarom in het kader van zijn bevoegdheid over het organisatiebeheersingssysteem de regels vastgesteld waarop vorderingen om proceseconomische redenen oninbaar worden geboekt. Het oninbaar boeken van dergelijke vorderingen betekent niet dat de schuld wordt kwijtgescholden.

Het reglement dat u hier kan downloaden, geldt vanaf 27 januari 2021.