College van Burgemeester en Schepenen

In Oostkamp telt het College van Burgemeester en Schepenen 7 leden: de burgemeester, 5 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De 5 schepenen werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.

Elk lid van het College van Burgemeester en Schepenen volgt een aantal beleidsthema’s op. Er werd bewust voor gekozen om niet te vertrekken vanuit een klassieke bevoegdheidsverdeling zoals we die tot nu toe hebben gekend. In de praktijk blijkt immers dat er op het niveau van het College steeds meer nood is om beleidsthema’s te clusteren en geïntegreerd te bekijken. Elke schepen krijgt een duidelijke titel die meteen aangeeft voor welk pakket hij/zij verantwoordelijk is (zie verder op deze pagina bij 'Samenstelling').

De belangrijkste taken van het College zijn

  • uitvoering van de beslissingen die de Gemeenteraad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de Gemeenteraad
  • opvolging dagelijks bestuur van de gemeente.

Het College neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid. De voorzitter van het College is de burgemeester.

Nieuw vanaf de legislatuur 2019-2024 is dat de leden van het College ook de 7 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau. De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

  • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
  • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW.

Het College van Burgemeester en Schepenen komt elke week bijeen op maandagnamiddag. De vergadering van het Vast Bureau gaat aansluitend door.

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt uiterlijk 10 dagen na de zitting bekend gemaakt op de website. De goedgekeurde notulen kunnen geraadpleegd worden in het Secretariaat in OostCampus voor wat betreft niet-persoonsgebonden zaken.

Samenstelling