SPWOK vzw

De vzw SPWOK (speelpleinwerking) werd opgericht om de gemeente toe te laten de werking van de speelpleinwerking af te zonderen van de gemeentelijke werking en daarvoor een duidelijke structuur te creëren.

Statuten en motiveringsnota

Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving dienden de statuten van de vzw herzien te worden. De Algemene Vergadering van de vzw stelde in zitting van 28 mei 2020 de nieuwe statuten vast.
Er diende ook een motiveringsnota te worden opgesteld door het College van Burgmeester en Schepenen. In de motiveringsnota worden de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereist voordelen kan bieden. Het College van Burgmeester en Schepenen stelde de motiveringsnota vast op 2 maart 2020.
Beide documenten zijn terug te vinden onder de knop 'agenda & notulen', telkens bij 'toon bijlagen'.

Samenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Op basis van de statutenwijziging dienden de Gemeenteraad en de OCMW-raad te beslissen over toetreding van respectievelijk de gemeente en het OCMW Oostkamp tot de vzw’s. Daarnaast dienden zij de raadsleden aan te duiden die de gemeente en het OCMW zullen vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van de vzw en de bestuurders aan te duiden in het bestuursorgaan. Dit gebeurde in zitting van 23 april 2020. Deze beslissingen zijn terug te vinden onder de knop 'agenda & notulen', telkens bij 'toon bijlagen'.

De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit 12 bestuurders:
  • 10 bestuurders vanuit de gemeente Oostkamp
  • 2 bestuurders vanuit het OCMW Oostkamp

De Algemene Vergadering telt:

  • 2 afgevaardigden vanuit de gemeente Oostkamp
  • 1 afgevaardigde vanuit het OCMW Oostkamp

Samenstelling