Regenwaterput: aanvragen premie

Vraag je premie aan

Inhoud

De gemeente wil maximaal inzetten op hergebruik van regenwater en moedigt haar inwoners met deze premie aan om verder te gaan dan wat verplicht of opgelegd werd.

Waarom is regenwater opvangen en hergebruiken zo belangrijk?

 • Bij overvloedige regenval vormen regenwaterputten een buffer, zodat de rioleringen de grote hoeveelheid water aankunnen.
 • Je spaart er drinkwater mee uit. Voor heel wat huishoudelijke toepassingen is er immers geen drinkwaterkwaliteit vereist. Terwijl in grote delen van de wereld drinkbaar water een onbereikbare luxe is, spoelen wij er hier ons toilet mee door. Dat is ethisch, maar ook economisch niet langer te verantwoorden. Door regenwater te hergebruiken, verbruik je al snel 50 % minder drinkwater. Daarmee bespaar je ook heel wat op je drinkwaterfactuur.

Waarvoor kan je het gebruiken?

Je kan regenwater onder meer hergebruiken om:

 • het toilet door te spoelen
 • te poetsen
 • de wasmachine te gebruiken
 • de auto te wassen
 • je moestuin te begieten

Wat kan je daarnaast thuis nog meer doen om water te besparen?

 • Geef je gazon geen water. Gras is sterk. Van zodra het opnieuw wat regent schiet het terug.
 • Hou je niet van een dor gazon? Kies dan voor andere plantensoorten die beter droogte en hitte trotseren.
 • Ga op zoek hoe je regenwater van je daken kan opvangen: een regenput, een regenton, een regenzak.
 • Zoek uit of de aanleg van een ondiepe vijver of wadi, een waterrijke tuin iets voor jou kan zijn. Die kunnen regenwater tijdelijk bufferen en vertraagd in de bodem laten dringen.

Wil je meer info? Neem zeker een kijkje op de website blauwgroenvlaanderen.be

Meer info over regenwaterputten

vind je op de website van VLARIO.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie moet cumulatief worden voldaan aan:

 • de woning of het gebouw kreeg een bouw-/omgevingsvergunning
 • de aanleg van regenwaterput werd nog niet eerder verplicht via een omgevingsvergunning of door toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
 • de regenwaterput dient een permanent en definitief karakter te hebben en te voldoen aan de meest recente richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 8 oktober 2013)
 • de toelage kan voor eenzelfde adres slechts eenmaal per onderdeel of oppervlakte worden aangevraagd
 • de aanleg van de regenwaterput is gefactureerd na 17 september 2020
 • enkel particulieren of een door het gemeentebestuur erkende vereniging komen voor de toelage in aanmerking. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord
 • de inhoud van de hemelwaterput bedraagt minimaal 5.000 liter
 • de volledige dakoppervlakte – met uitzondering van die delen waarop een groendak is aangelegd - dient aangesloten te worden op de hemelwaterput. Een toelage bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van minstens 1 vrijstaande kraan én 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • de overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • de overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de
  openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

Toelage

De toelage voor het plaatsen van een hemelwaterput bedraagt 500 euro en wordt toegekend na toezicht ter plaatse van de installatie en de werking ervan door een aangestelde van de gemeente.

Procedure

De aanvraag voor de premie dient te gebeuren via het e-formulier.

Vraag je toelage aan