Regenwater hergebruiken: info en aanvragen premie

Vraag je premie aan

Inhoud

De gemeente wil hergebruik van regenwater stimuleren: dit vormt de eerste stap in het duurzaam omspringen met water. De gemeente voorziet daarvoor een premie voor regenwaterputten voor wie méér voorziet dan wat verplicht of opgelegd werd.

De tweede stap in duurzaam waterbeheer bestaat uit het maximaal laten infiltreren van regenwater in de ondergrond. Zo kunnen de grondwatertafels tijdens natte periodes opnieuw aangevuld worden en droogt je bodem minder snel uit in periodes van droogte. Hiervoor werd o.a. de premie voor infiltratievoorzieningen in het leven geroepen.

Andere gemeentelijke premies voor duurzaam waterbeheer

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie moet cumulatief worden voldaan aan:

 • de woning of het gebouw kreeg een bouw-/omgevingsvergunning
 • de aanleg van deze infiltratievoorziening werd nog niet eerder verplicht via een omgevingsvergunning of door toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
 • de infiltratievoorziening dient een permanent en definitief karakter te hebben en te voldoen aan de meest recente richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 8 oktober 2013)
 • de toelage kan voor eenzelfde adres slechts eenmaal per onderdeel of oppervlakte worden aangevraagd
 • de aanleg van de infiltratievoorziening is gefactureerd na 17 september 2020
 • enkel particulieren of een door het gemeentebestuur erkende vereniging komen voor de toelage in aanmerking. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord

Toelage

 • Toelage voor berging en infiltratie in een open bovengrondse voorziening:
  • op basis van de voorgelegde facturen met een maximum van 250 euro
 • Toelage voor berging en infiltratie in een ondergrondse voorziening:
  • op basis van de voorgelegde facturen met een maximum van 200 euro

Procedure

Professioneel en onafhankelijk advies

Wens je professioneel advies over welk type infiltratievoorziening en waar je die best plaatst? Doe dan een aanvraag. Dit advies is gratis voor inwoners van de gemeente Oostkamp.

De aanvraag van de premie

Vul het e-formulier in om een premie aan te vragen.

Vraag je toelage aan