Overzicht van de acties in kader van veilige schoolomgevingen

Inhoud

Een van de topprioriteiten in het Meerjarenplan 2020-2025 en het mobiliteitsplan is het zorgen voor meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen en op weg van en naar scholen. Kinderen zo veel en zo veilig mogelijk van en naar school laten fietsen, is het doel, want fietsen is gezond en het zorgt voor minder gereden autokilometers. 

In overleg met de Oostkampse scholen (directie, leerkrachten, ouderraad) en de Kindergemeenteraad werden concrete maatregelen genomen. Ook in de toekomst wordt hier verder op ingezet. 

Maatregelen per school

Baliebrugge – De Dobbelsteen

 • Aanpassen van de verkeerscirculatie op het Baliebruggeplein om het op- en afrijden van het plein veiliger te maken.
 • In afwachting van de volledige herinrichting van de Torhoutsestraat tussen Baliebruggeplein en de beek werden de dynamische verkeersborden vernieuwd (de lichtborden die de zone 30 aanduiden bij begin- en einduren van de school).

Hertsberge – De Bosbes

 • Aanleg van een zebrapad in de Toekomststraat.
 • Zone 30 Wingensestraat wordt uitgebreid met een stuk van de Toekomststraat.
 • Regelmatig parkeren auto’s in de Molleree dicht tegen de aansluiting met de Wingensestraat. Dit veroorzaakt problemen bij in- en uitrijden van de Molleree. Ook voor fietsers leidt dit tot gevaarlijke situaties. Er is een middenlijn aangebracht waardoor het niet langer mogelijk is om op de rijweg te parkeren.

Moerbrugge – De Vaart

 • In de Moerbrugsestraat is er een nieuwe vestiging van VBS De Vaart. Daarom werd tijdens de heraanleg van de Moerbrugsestraat een nieuwe, trage weg aangelegd. Die zorgt voor een veilige verbinding tussen beide afdelingen (Paterson- en Moerbrugsestraat).
 • Niet alle fietsende kinderen begrijpen de voorrangsregeling, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Daarom worden de Sint-Godelievestraat en de Patersonstraat voorrangswegen.
 • Er werd zebrapad aangebracht in de Patersonstraat t.h.v. de Rivierstraat.
 • Er werd parkeerverbod ingevoerd tussen de school en de rotonde, als bijkomende kiss-and-ridezone en om de schoolbus veilig te laten manoeuvreren.
 • Regelmatig parkeren auto’s in de Rivierstraat dicht tegen de aansluiting met de Patersonstraat en de Moerbrugsestraat. Dit veroorzaakt problemen bij in- en uitrijden van de Rivierstraat. Ook voor fietsers leidt dit tot gevaarlijke situaties. Door het aanbrengen van middenlijn is het niet langer mogelijk om op de rijweg te parkeren.
 • De zonale beperking van 50 km/uur in Moerbrugge wordt uitgebreid. De Moerbrugsestraat, de Stationsstraat tussen het Gruuthof en de Everaertstraat, de Everaertstraat, de Erkegemstraat tot nummer 75 en de Stuivenbergstraat tot nummer 101 vallen nu ook binnen de zonale beperking. Deze aanpassing zorgt voor meer verkeersveiligheid voor fietsers en zorgt voor een betere aansluiting bij de zone 30 die voorzien is aan de schoolomgeving in de Moerbrugsestraat 20.
 • Aanbrengen van een brede fietssuggestiestrook (1,90 meter) in de Sint-Godelievestraat. Die breedte is nodig om de positie van de fietser aan te duiden en het spoort de automobilisten aan om de wettelijk verplichte zijdelingse afstand te respecteren. De optische versmalling van de rijbaan werkt bovendien snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Oostkamp – Klimop

 • Regelmatig parkeren auto’s op de rijweg in de Olieboomstraat aan de oneven kant dicht tegen de aansluiting met de Fabiolalaan. Dit zorgt voor conflicten tussen fietsers en indraaiende wagens. Om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen wordt daar een parkeerverbod ingevoerd tussen de Fabiolalaan en de Snoekstraat.
 • Samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zedelgem worden de fietspaden in de Loppemsestraat veiliger en comfortabeler gemaakt. Binnen de bebouwde kom wordt de fietsinfrastructuur geoptimaliseerd, buiten de bebouwde kom komen er volledig nieuwe en vrijliggende fietspaden. Ook het kruispunt Fabiolalaan/Boudewijnlaan wordt heraangelegd. De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023.

Oostkamp - Koning Boudewijnschool

 • De Marechalstraat werd ingericht als fietsstraat.
 • Om het wegbeeld te versmallen in het deel met tweerichtingsverkeer wordt de denkbeeldige rand van de rijweg aan de kant van de even huisnummers gemarkeerd.

Oostkamp – Sint-Pietersschool

 • De zichtbaarheid op de Kortrijksestraat t.h.v. de uitrit aan de school (rotonde) werd verhoogd.
 • De fietsenberging werd gemakkelijker bereikbaar gemaakt.

Ruddervoorde – De Kiem

 • Het eerste deel van de Leegtestraat werd ingericht als fietsstraat.
 • De volledige Leegtestraat is een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/uur
 • Om de verkeersdoorstroming, zeker tijdens het begin van de school, te garanderen werd in het eerste deel van de Leegtestraat aan de kant van de school, een parkeerverbod ingevoerd van 8 tot 9 uur op weekdagen. Dit parkeerverbod geldt tussen de wegel naar het voetbalplein en de Torhoutsestraat en moet verkeersdoorstroming verbeteren.
 • Er is een fietssuggestiestrook in de Kanunnik Andriesstraat (fietsroute naar school) aangebracht. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Waardamme – De Sprong

 • De ingang van de school in Waardamme is niet langer gelegen langs de Kloosterstraat maar is nu ter hoogte van het Dorpsplein dat bereikbaar is via de Beekstraat en de Kerkstraat. De Beekstraat tussen de Kortrijksestraat en de Kloosterstraat en het Dorpsplein en de Kerkstraat zijn zone 30 geworden.
 • De rijrichting in de Sint-Blasiusstraat werd omgekeerd. Verkeer vanuit de Kloosterstraat wordt daarbij verboden. Zo is er beter zicht op het aankomend verkeer wanneer fietsers de wegel ter hoogte van de kerk verlaten.

Op middellange termijn zijn volgende aanpassingen voorzien:

 • Baliebrugge: herinrichting Torhoutsestraat.
 • Oostkamp
  - Masterplan: beslissing over de circulatiekeuzes in centrum Oostkamp.
  - Samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zedelgem pakken we de fietspaden in de Loppemsestraat aan. Binnen de bebouwde kom wordt de fietsinfrastructuur geoptimaliseerd, buiten de bebouwde kom komen er volledig nieuwe en vrijliggende fietspaden. Ook het kruispunt Fabiolalaan/Boudewijnlaan wordt heraangelegd. De werken zijn voorzien in het voorjaar van 2023. 
  - Op termijn wordt het fietspad in de Fabiolalaan doorgetrokken tot aan de Kortrijksestraat zodat fietsers de drukke Molenstraat kunnen vermijden. De gemeente heeft hiervoor een woning aangekocht in de Kortrijksestraat (nabij brug van de E40).
  - De kruising van de dienstweg naar het winkelcomplex (Delhaize) en de fietsverbinding langs OostCampus wordt aangepast.
 • Waardamme
  - Aanpassingen door AWV op de N50 aan de nieuwe schoolomgeving in Waardamme.
 • Digitale snelheidsborden plaatsen aan de schoolomgevingen. De bestuurder krijgt een rode of groene smiley al naargelang hij/zij sneller of trager rijdt dan 30 km/u.

Algemene ingrepen in het wegbeeld, die gelden voor elke schoolomgeving

 • Accentueren van de zone 30-schoolomgeving met groene markering op de grond.
 • De Kiss-and-ridezones aan de scholen beter aanduiden door de vakken groen te markeren.

Andere initiatieven in het kader van veilige schoolomgevingen

 • Een gemachtigd opzichter in elke schoolomgeving.
 • Het afsluiten van een charter werftransport met de bouwunie, met als doel het werfverkeer te weren in de buurt van scholen tijdens begin- en einduren van de school.
 • Het opmaken van schoolroutekaarten met vermelding van de knelpunten zodat ouders hiermee rekening kunnen houden bij het bepalen van de route van en naar school.
 • Het financieel ondersteunen van 1) de aankoop van hesjes en/of ander reflecterend materiaal voor de beveiliging van schoolkinderen en 2) van andere mobiliteitsacties.
 • Het organiseren van fietsbehendigheidslessen
 • Opleiding door de politie over de dode hoek.

Er wordt ingezet op educatie in samenwerking met de politie:

 • Organiseren van fietsopleidingen en/of fietsexamens door de politie om de kennis en de vaardigheden van de leerlingen te bevorderen. Het gaat over praktische opleidingen langs de route naar de school.
 • Kwalitatieve opleidingen voor gemachtigd opzichters.

Er is aandacht voor sensibilisering in samenwerking met de politie:

 • Ouders aanmoedigen om correct te parkeren in de schoolomgeving.
 • Aanwezigheid van de wijkagent in de schoolomgeving.
 • Weggebruikers en bewoners informeren over het wettelijk statuut van een fietsstraat
 • Waar sensibilisering niet helpt, overgaan tot handhaving.