Omgevingsvergunning

Inhoud

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Heb je een vraag, ben je van plan om werken uit te voeren? We raden je aan om eerst informatie in te winnen bij de gemeente. We informeren je graag over de haalbaarheid en de procedure van jouw project.    

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse gewest is altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of vrijstelling gelden.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket .
Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Lokale dossiers voor:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen
  moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend.

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Kostprijs

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is onderworpen aan een retributie voor het afhandelen van het dossier. De retributie varieert en hangt af van dossier tot dossier.

Hierbij een voorbeeld:

De retributie voor het afhandelen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een ééngezinswoning kost 100 euro.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen

Bij twijfel vraag je het best advies bij de gemeente. We helpen je graag!

Regelgeving

Meer informatie op de website van het Departement Omgeving

Meer info

Betreffende bouwkundig erfgoed:

De inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat gebouwen die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.