Nieuwe weg tussen Fabiolalaan en Molenstraat | Nieuw fietspad naar Kortrijksestraat | Gemeenteraad keurt ondermeer aanbestedingsdossier goed

Gepubliceerd op vrijdag 26 mei 2023 om 09:35 uur

Er wordt een wijkontsluitingsweg aangelegd die de Fabiolalaan met de Molenstraat verbindt. Deze weg zal de toekomstige woonontwikkeling ‘de Wastine’ ontsluiten. De nieuwe weg zal ook gebruikt kunnen worden voor het verkeer van en naar Loppem. In het verlengde van deze nieuwe weg wordt geïnvesteerd in een nieuw fietspad tussen die nieuwe weg en de Kortrijksestraat.

De Gemeenteraad heeft op 25 mei volgende zaken goedgekeurd: het rooilijnplan, het stratentracé en het aanbestedingsdossier voor de nieuwe weg en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen en Aquafin voor de aanleg van het nieuwe fietspad.

Wijkontsluitingsweg tussen Fabiolalaan en Molenstraat

Als onderdeel van de omgevingsaanvraag door Aquafin voor de aanleg van een nieuwe wijkontsluitingsweg werd aan de Gemeenteraad gevraagd het stratentracé en bijhorend rooilijnplan vast te stellen. Na het bekomen van de omgevingsvergunning kan Aquafin de aanbestedingsprocedure opstarten. Hiervoor moest eerst het definitief ontwerp en het bestek goedgekeurd worden door de Gemeenteraad.

Ontwerp van de nieuwe wijkontsluitingsweg

  • De projectzone van de nieuwe wijkontsluitingsweg start aan het einde van het reeds heraangelegde gedeelte van de Fabiolalaan en loopt tot en met het kruispunt met de Molenstraat. De nieuwe weg zal hetzelfde profiel krijgen als de Fabiolalaan.
  • Het dubbelrichtingsfietspad wordt verder doorgetrokken, zal 3 meter breed zijn en veilig afgescheiden van de rijbaan door een haag.
  • Langs de zijde van het toekomstige woonproject worden er openbare langsparkeerplaatsen aangelegd in waterdoorlatende materialen.
  • Het bestaande doodlopende uiteinde van de Molenstraat wordt heraangelegd.
  • Naar aanleiding van de wijkontsluitingsweg wordt de bestaande smalle aansluiting van de Molenwalstraat op de Molenstraat geknipt. Er komen paaltjes. Gemotoriseerd verkeer van en naar de Molenwalstraat en Hermelijnstraat zal immers veiliger kunnen ontsluiten via de wijkontsluitingsweg. Fietsers en voetgangers zullen uiteraard wel doorgang behouden.

Het ontwerp zet sterk in op waterrobuuste keuzes. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien met waar mogelijk open grachten en infiltratiezones voor het regenwater. Er wordt zuinig omgesprongen met verharding en waar mogelijk voor waterdoorlatende materialen gekozen.

Het bestek voor de aanleg van de weg wordt geraamd op 1.137.617 euro (excl. btw), waarvan 422.805 euro (excl. btw) ten laste van Aquafin/de gemeente, 157.037 euro ten laste van de provincie en 557.773 euro ten laste van de verkavelaars.

De start van de werken is voorzien begin 2024. Vooraf zullen nutsmaatschappijen de nodige voorbereidingswerken uitvoeren. 

Zicht op Fabiolalaan

Aanleg nieuwe fietsverbinding tussen Molenstraat en Kortrijksestraat/Siemenslaan

Gemeente Oostkamp en de provincie West-Vlaanderen investeren samen in de aanleg van een fietsverbinding in het verlengde van het dubbelrichtingsfietspad langs de Fabiolalaan en de nog aan te leggen wijkontsluitingsweg. Beide overheden zijn projectpartners volgens het principe van het ‘Fietsfonds’. Op voorstel van de gemeente is het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk aangepast, waardoor de nieuwe fietsverbinding er onderdeel van uitmaakt en dus voor subsidie in aanmerking komt. Aquafin wordt hierbij opdrachtgevend bestuur.

In functie van een goede samenwerking moeten tussen Aquafin, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Oostkamp afspraken vastgelegd worden rond de verdeling van de verantwoordelijkheden en kosten. Deze afspraken zijn in een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd die overeenkomst goed te keuren.

Studiebureau Jonckheere is aangesteld voor de opmaak van een ontwerpplan en aanbestedingsdossier. Dit is momenteel in voorbereiding. Eens het aanbestedingsdossier klaar is, wordt het ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Het streefdoel is om de aanleg van dit fietspad uit te voeren aansluitend op de realisatie van de wijkontsluitingsweg.