Klacht indienen

Online meldingsformulier

Online klachtenformulier

Inhoud

Als je gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening, verdien je de beste service. Daar gaan we voor, elke dag opnieuw. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Dan weten we dit graag omdat dit ons de kans biedt onze werking onder de loep te nemen, anders aan te pakken of bij te sturen. Je kan in dit geval een schriftelijke klacht indienen (brief, e-mail of via het formulier bovenaan) die dan volgens de klachtenprocedure behandeld wordt. Deze procedure biedt de garantie op een kwaliteitsvolle behandeling van een klacht.

Wil je een melding doen (bijv. slecht voetpad) of een suggestie indienen, wens je beroep of bezwaar aan te tekenen of ga je niet akkoord met een beslissing van het beleid, dan kan je ons uiteraard ook contacteren. Een dergelijke vraag wordt dan niet door de klachtenbehandelaar behandeld maar door de betrokken dienst of het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

 • Een klacht gaat over een handeling verricht door of over de werking van de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigd agentschap opgericht door de gemeente (zoals het autonoom gemeentebedrijf of een gemeentelijke vzw). Een handeling van een persoon die werkt onder de verantwoordelijkheid van één van voormelde organisaties wordt beschouwd als een handeling van deze organisaties.
 • Moet schriftelijk ingediend worden (zie procedure).

Procedure

 • Je dient je klacht in bij voorkeur via het klachtenformulier onderaan deze pagina. Voor andere mogelijkheden: zie participatiecharter.
 • De klachtenbehandelaar registreert de klacht en je krijgt een ontvangstmelding binnen de 14 dagen.
 • De klachtenbehandelaar onderzoekt of je klacht ontvankelijk is.
  Redenen voor niet-ontvankelijk zijn:
  • naam en adres van de indiener zijn niet gekend
  • de klacht voldoet niet aan de definitie (zie hoger)
  • de klacht gaat over iets waar de klager eerder al een klacht over indiende of over zaken die langer dan 1 jaar geleden plaats vonden.
  • de klacht heeft betrekking op een beslissing waartegen beroep ingediend kan worden. Dan valt je onder een andere procedure.
 • Is de klacht ontvankelijk, dan kijkt de klachtenbehandelaar of die gegrond is. Als dat zo is, wordt gekeken hoe de situatie rechtgezet kan worden, of hoe eraan tegemoet kan gekomen worden.
 • Ten laatste na 45 dagen krijg je hierop antwoord.

Beslissingsdocument