Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos (Decreet Ruimtelijke Ordening)

Via het Inzageloket van de Vlaamse Overheid kan je inzage krijgen in openbare onderzoeken, beslissingen van omgevingsvergunningen

Datum bekendmaking maandag 23 mei 2022
Datum besluit donderdag 19 mei 2022

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 of meerdere hoogstammen, waarbij een heraanplant van de gevelde bomen wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde, kan een waarborg opgelegd worden. De aanvrager mag de bomen dan pas vellen na het betalen van een borgsom en deze wordt pas terugbetaald na controle van de heraanplant. Deze controle gebeurt op basis van het door de aanvrager ingestuurde bewijsmateriaal, dat ten laatste twee weken na afloop van de uitvoeringstermijn voor heraanplant aan de Dienst Milieu moet bezorgd worden. De hoogte van de borg, alsook de plantmaat van het plantgoed die gebruikt zal worden voor de heraanplant, worden bepaald door het aantal te vellen bomen en de stamomtrek. Meer informatie hierover vindt u in het ‘reglement op het stellen van een borgsom bij het vellen van hoogstammige bomen’ (Vastgesteld in de Gemeenteraad op 19 mei 2022 en gepubliceerd op 23 mei 2022) of kan u verkrijgen in OostCampus (Loket 4.).

In bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht, wanneer de bomen staan op de huiskavel van een vergunde woning of bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein, en binnen een straal van maximum 15 meter van de woning of het bedrijfsgebouw.

Indien een hoogstammige boom om reden van ziekte, aantasting, windval of afsterven een acuut gevaar inhoudt voor omwonenden, passanten en goederen, dan kan een directe velling wegens acuut gevaar aangevraagd worden de burgemeester. Indien toegestaan, worden er wel voorwaarden aan de velling gekoppeld, minimaal een zeer korte periode waarbinnen de velling dient te gebeuren.