Kader van het organisatiebeheersingssysteem

Datum besluit donderdag 19 december 2019

Het implementeren en uitbouwen van een organisatiebeheersingssysteem is een decretale verplichting, die werd opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB)van 22 december 2017, deel 2 “De ambtelijke organisatie van de gemeente en van het OCMW”.

Art. 217. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;

2° wetgeving en procedures naleeft;

3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;

4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;

5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

 

Art. 218. Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.

Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten.

De algemeen directeur staat in voor het organisatiebeheersingssysteem en rapporteert jaarlijks voor 30 juni aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad over de stand van zaken.

Het kader van het organisatiebeheersingssysteem legt vast:

  • - Welk model gehanteerd wordt om organisatiebeheersing op een haalbare manier te introduceren.
  • - Hoe een systematische verbetering van de dienstverlening en interne werking georganiseerd wordt.
  • - Welke rapporten worden opgemaakt en met welke frequentie.

Dit kader vervangt het vorige kader intern controlesysteem, goedgekeurd in 2007.