Geslachtsverandering: procedure en uittreksel aanvragen

Uittrekstel van de akte geslachtsverandering

Inhoud

Je wenst het geslacht zoals geregistreerd in jouw geboorteakte officieel te laten aanpassen? Dat kan.

 • Elke meerderjarige Belg of in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Niet-ontvoogde minderjarigen met voldoende onderscheidingsvermogen vanaf 16 jaar kunnen eveneens de verklaring afleggen. Zij dienen te worden bijgestaan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. Indien de ouders weigeren om de niet-ontvoogde minderjarige bij te staan, kan de minderjarige een machtiging vragen aan de familierechtbank om de aangifte te doen met bijstand van een voogd ad hoc.
 • De vreemdeling die aangifte wenst te doen, moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Het toepasselijk recht is dat van zijn nationaliteit. Wanneer het toepasselijk recht de geslachtsaanpassing verbiedt, zal met deze bepaling geen rekening worden gehouden.

Voorwaarden

Je doet aangifte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar je ingeschreven bent.

Procedure

Stap 1: Aangifte

 • Je maakt hiervoor een afspraak bij de Dienst Burgerlijke Stand / Niet-Belgen.
 • Je overhandigt een geschreven verklaring dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit (zie downloads). Als je deze verklaring nog niet zelf hebt opgesteld, stellen we deze samen op aan het loket.
 • De niet-ontvoogde minderjarige vanaf 16 jaar moet worden bijgestaan door de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger. Zij ondertekenen mee de verklaring bij de burgerlijke stand.
 • Je wordt geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.

Indien gewenst, maken we een vervolgafspraak voor stap 2, de opmaak van de akte.

Stap 2: Opmaak van de akte

 • Minimaal drie en maximaal zes maanden na de aangifte kom je een tweede keer langs. Indien bij de aangifte nog geen vervolgafspraak werd gemaakt, maak je hiervoor een nieuwe afspraak.
 • Je overhandigt een tweede verklaring (zie downloads) die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Je bevestigt daarbij dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Het gemeentebestuur stelt onmiddellijk de akte op tot aanpassing van de geslachtsregistratie.

Een afschrift of uittreksel uit de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht kan je via ons digitaal loket opvragen wanneer de procedure helemaal is afgerond.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart/paspoort.
 • Een verklaring van de kinder-of jeugdpsychiater voor de aanpassing van de registratie van het geslacht voor de niet-ontvoogde minderjarigen (zie dowloads).
 • Indien je niet in België bent geboren: een recente geboorteakte, gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands.

Kostprijs

Gratis. De aanvraag van een nieuwe eID, Kids-ID en/of reispas is te betalen.