Gemeenteraad

De Gemeenteraad

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf de legislatuur 2019 - 2024 is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. De gemeenteraadsleden verkozen Liesbeth Gellinck (cd&v team 80twintig) als voorzitter.

De Gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle gemeenten dezelfde. Sommige bevoegdheden van de Gemeenteraad kunnen door de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen worden overgedragen.

Onder de titel 'Samenstelling' verder op deze pagina zie je wie de gemeenteraadsleden zijn (in alfabetische volgorde) en voor welke partij zij zetelen.

Zittingen

De Gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten vinden in principe elke 3de donderdag van de maand om 19.30 uur plaats in de raadzaal in OostCampus, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De exacte data en uren voor de eerstvolgende vergaderingen staan onderaan deze pagina bij 'Activiteiten'.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid.

Voorbereidingsdocumenten

8 dagen voor de Gemeenteraad worden volgende documenten opgemaakt en op de website gepubliceerd:

  • agenda met de datum en de locatie van de zitting en een overzicht van de agendapunten gebundeld per thema;
  • beknopte toelichting per agendapunt van wat aan de Gemeenteraad gevraagd wordt;
  • ontwerpverslag met per agendapunt van de openbare zitting een voorgestelde beslissing.

Na de zitting

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt, rekening houdend met de wet op de privacy, ten laatste 10 dagen na de vergadering op de website bekendgemaakt.

Op de eerstvolgende Gemeenteraad wordt aan de gemeenteraadsleden gevraagd om de ontwerpnotulen goed te keuren. De ontwerpnotulen bevatten de genomen beslissingen en de eventuele tussenkomsten van raadsleden over de agendapunten en vragen die zij stelden tijdens de zitting. Nadat de Gemeenteraad de ontwerpnotulen goedkeurt, worden dit de definitieve notulen. Deze definitieve notulen van de openbare zitting worden enkele dagen na de goedkeuring op de website bekendgemaakt.

De definitieve notulen worden in notulenboeken verzameld en in het Archief bewaard.

Inzage krijgen - Op de hoogte blijven

Documenten op de website

Iedereen die geïnteresseerd is in de agendapunten die tijdens de Gemeenteraad besproken worden/werden, kan bovengenoemde documenten op de website raadplegen en downloaden.

Schrijf je in op de gemeentelijke nieuwsbrief.

  • De dag dat de documenten ter voorbereiding van de zitting op de website bekendgemaakt worden, wordt een link naar de betreffende bekendmaking opgenomen in de nieuwsbrief.
  • Nadat dat de notulen op de website bekendgemaakt zijn, wordt een link naar de betreffende bekendmaking opgenomen in de nieuwsbrief.

Gemeenteraad bijwonen

Het openbare deel van de zitting is toegankelijk voor het publiek.

Neem plaats op de blauwe bank. Je vindt er een kopie van de agenda zodat je de zitting vlot kan meevolgen.

Inzage

De goedgekeurde notulen van de openbare zittingen van het voorbije jaar kunnen tijdens de openingsuren geraadpleegd worden in Bibliotheek-infopunt. Wil je inzage in oudere notulen, maak dan een afspraak met het Secretariaat.

Samenstelling