Volksraadpleging

Aanvraagformulier volksraadpleging

Inhoud

De Gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen over een onderwerp van gemeentelijk belang. Dit kan ook op initiatief van de inwoners zelf. In dit geval moet het initiatief wel gesteund worden door minstens 3.000 inwoners die zestien jaar of ouder zijn.

Het onderwerp van de volksraadpleging moet betrekking hebben een aangelegenheid van gemeentelijk belang. Uitzonderingen hierop zijn het meerjarenplan, de aanpassingen ervan, de jaarrekeningen, de gemeentebelastingen en de retributies. Deze zaken kunnen niet het voorwerp zijn van een volksraadpleging.

Op initiatief van de inwoners

Een volksraadpleging op initiatief van de inwoners kan, op voorwaarde dat het initiatief gesteund wordt door minstens 3.000 inwoners die zestien jaar of ouder zijn.

De vraag tot een volksraadpleging moet worden ingediend het daartoe voorziene papieren formulier (zie downloads), bestaande uit een verzoekschrift en een petitielijst.

Op het formulier moet minstens het volgende worden vermeld:

  • de vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft;
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van de personen die het initiatief nemen tot de volksraadpleging;
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van iedereen die het document ondertekent.

Bij het formulier moet het volgende worden gevoegd:

  • een gemotiveerde nota;
  • stukken die de Gemeenteraad meer informatie moeten verschaffen over de volksraadpleging.

De vraag wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en wordt aangetekend verstuurd naar of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het Secretariaat, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp.

Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt of het verzoekschrift voldoet aan de vereisten en of de vraag gesteund is door een voldoende aantal geldige handtekeningen. Na dit onderzoek wordt de vraag geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van de Gemeenteraad, die beslist of het verzoek toelaatbaar is en of de volksraadpleging kan worden georganiseerd.

Uitvoering volksraadpleging

De gemeente organiseert de volksraadpleging volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur| Titel 6 Participatie van de burger | Hoofdstuk 3 De gemeentelijke volksraadpleging (artikel 305 en verder).

De gemeente maakt voorafgaand aan de volksraadpleging het onderwerp ervan bekend aan de inwoners.

De deelname aan een volksraadpleging is niet verplicht, maar de stemmen worden alleen geteld als tenminste 3.000 inwoners hebben deelgenomen.

De uitslag van een volksraadpleging is niet bindend en dient voornamelijk als indicatie voor het standpunt van de inwoners. Deze uitslag wordt bekendgemaakt aan de bevolking.

Beslissingsdocument