Burgemeester

De burgemeester is hoofd van de gemeente en vertegenwoordiger van het centraal gezag (= gezag van de federale overheid en van de gemeenschappen en gewesten).

De burgemeester woont de Gemeenteraad en OCMW-raad bij en heeft initiatiefrecht met betrekking tot de agenda van de Gemeenteraad en OCMW-raad.

Hij is ook voorzitter van het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau van het OCMW.

Hij heeft een deel van de handtekeningsbevoegdheid in het kader van akten van de gemeente. Hij is bevoegd voor het afleveren van uittreksels en afschriften, legaliseren van handtekeningen en voor eensluidend verklaren van afschriften van stukken.

Hij is de vertegenwoordiger van de gemeente bij de gedecentraliseerde lokale besturen.

Hij is hoofd van de gemeentelijke (administratieve) politie en van de brandweer. Hij heeft bevoegdheden in kader van het syndicaal statuut.

In het kader van zijn bevoegdheden kan de burgemeester ook burgemeestersbesluiten nemen. Daarvan wordt binnen de 10 dagen nadat de beslissing genomen werd een besluitenlijst bekend gemaakt op de gemeentelijke website (klik op de knop 'Besluitenlijsten Burgemeester'. 

De huidige burgemeester: Jan de Keyser (cd&v team 80twintig)

Hij is bevoegd voor de beleidsdomeinen: algemeen beleid, coƶrdinatie van de strategische planning, veiligheid(sdiensten), communicatie & participatie, ruimtelijke ordening, financiĆ«n, lokale economie, land- en tuinbouw.