Bodemverontreiniging

Inhoud

Er wordt gesproken van bodemverontreiniging als er door toedoen van menselijke activiteiten stoffen of organismen in de grond zijn terecht gekomen die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden. Gevolgen van bodemverontreiniging kunnen zijn : afsterven van begroeiing, opname van schadelijke stoffen in eetbare planten of vergiftiging van het grondwater.

  • De verontreiniging kan historisch zijn of afkomstig zijn van activiteiten die actueel nog plaatsvinden.
  • Eigenaars van percelen waarop activiteiten gebeuren die potentieel voor verontreiniging kunnen zorgen moeten geregeld hun bodem laten onderzoeken. Het gemeentelijk recyclagepark bijvoorbeeld om de 20 jaar.
  • Eigenaars van percelen waar vroeger een potentieel verontreinigende activiteit plaats vond moeten een bodemonderzoek laten uitvoeren om na te gaan of er veel of weinig verontreiniging is.
    Bij overdracht, verkoop of lange termijn verhuur dient de eigenaar van dergelijke percelen eveneens te voorzien in een onderzoek.
  • Er kan zich ook een calamiteit voorgedaan hebben (bv. bij levering van stookolie aan een particuliere woning). Dit staat duidelijk aangegeven op het bodemattest verplicht bij dergelijke overdrachten moet aangevraagd worden bij OVAM.

Voor wie niet zeker is omtrent de verplichting tot onderzoek of de kwaliteit van de bodem op zijn percelen is er een online kaart van OVAM waarop dat kan gecontroleerd worden.

Procedure

Check je grond op de Grote Grondvraag van OVAM (link onderaan) door op het adres van uw grond in te geven. De meeste percelen zijn groen en is er dus niets over bekend, andere zijn geel wat wil zeggen dat er al iets rond gebeurd is en bij de rode percelen is wel degelijk actie vereist.

Ben je van mening dat de aanduiding als rood perceel onterecht is en heb je daar ook bewijzen van, dan kan je de schrapping van zo'n rood perceel vragen bij de gemeente

Ben je door verkoop of erfenis onwetend eigenaar geworden van een rood perceel, dan kan je een vraag stellen aan OVAM om de last van het bodemonderzoek over te nemen. De info hierover vind je op de website van OVAM (link onderaan).