Beleidsplan - meerjarenplan OCMW 2020-2025 - jaarlijkse aanpassing - 2023

Datum bekendmaking vrijdag 22 december 2023
Datum besluit donderdag 21 december 2023

Toelichting

De OCMW-raad stelt het aangepast meerjarenplan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW heeft dezelfde opbouw als het meerjarenplan van de gemeente en het AGB en maakt als het ware een integrerend deel uit van het meerjarenplan van de drie autonome openbare besturen van Oostkamp, elk met hun eigen opdracht en finaliteit.

Het aangepast meerjarenplan bevat een aantal wettelijke rapporten die bestaan uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting bij het meerjarenplan. Het financieel doelstellingenplan (M1) geeft per beleidsdoelstelling het totaal per type budget (uitgaven, investeringen en financiering) weer opgesplitst in uitgaven, ontvangsten en saldo. De staat van het financieel evenwicht (M2) geeft het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht weer. Het overzicht van de kredieten (M3) bevat per budgettaire entiteit het totaal van exploitatie (werking), investeringen en financiering (aflossingen en intresten).

Er zijn vier beleidsdoelstellingen van toepassing voor het OCMW, nl.

  1. Leven & Welzijn
  2. Wonen
  3. Beleid, interne werking en dienstverlening
  4. Algemene financiering

Alle acties en de onderliggende ramingen zijn prioritair en worden opgenomen in de beleidsrapporteringen.

De voorziene, aangepaste kredieten per beleidsdomein, beleidsdoelstelling, actieplan, acties moeten het mogelijk moeten maken om het voorziene beleid in 2020-2025 uit te voeren.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Dat in het meerjarenplan geen gezamenlijke bijdrage aan het OCMW meer wordt ingeschreven past volledig in dezelfde filosofie.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het aangepast meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

Data beslissingen

Werd voorgelegd aan de OCMW-raad en de Gemeenteraad op 21 december 2023
Beslissing OCMW-raad en Gemeenteraad gepubliceerd op 22 december 2023