Bevolkingsregister: informatie voor stamboomonderzoek aanvragen

Aanvraag tot inzage in of afschrift uit het bevolkingsregister

Rechtstreeks naar het online stamboomonderzoek

Inhoud

Doe je aan stamboomonderzoek? Het bevolkingsregister is naast de akten Burgerlijke Stand waarin alleen momentopnames worden vastgelegd (geboorte, huwelijk en overlijden) een belangrijke basisbron voor stamboomonderzoek (genealogisch onderzoek). In de bevolkingsregisters vind je informatie over de gezinssamenstelling en de veranderingen daarin over een bepaalde periode.

Online opzoeken van openbare bevolkingsregisters kan via online stamboomonderzoek.

Openbaarheid van bevolkingsgegevens

De wetgeving bepaalt dat bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters ouder dan 120 jaar openbaar zijn. Dit betekent dat iedereen ze kan inkijken of er informatie kan uit opvragen.

Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters minder dan 120 jaar zijn niet openbaar. Dit betekent dat er slechts onder bepaalde omstandigheden informatie uit doorgegeven mag worden:

 • De gevraagde gegevens worden ter beschikking gesteld aan sociale huisvestingsmaatschappijen, banken, incassobureau’s, advocaten en notarissen wanneer zij verwijzen naar de juiste rechtsgrond. Rechtsgronden kunnen zijn: invordering van schulden, dagvaarding en verzoekschrift voor de rechtbank, vorderingen tussen echtgenoten, leveren van bewijs feitelijke scheiding in de echtscheidingsprocedure, gerechtelijke procedure in het kader van de huur van goederen, uitbetaling kinderbijslag, arbeidsinspectie.
 • Wie in het kader van genealogisch, historisch of ander wetenschappelijk onderzoekgegevens uit het bevolkings- of vreemdelingenregister wenst te bekomen die minder dan 120 jaar oud zijn, moet een gemotiveerd verzoekschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) richten. Dit gemotiveerd verzoekschrift moet minstens volgende elementen bevatten:
  • Toestemming van (volgens rangorde):
   • De persoon zelf OF
   • De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner OF
   • Minstens één van de afstammelingen in de eerste graad
  • Indien geen toestemming kan voorgelegd worden omdat de aanvrager geen nabestaanden kent, dan moet er bij het verzoekschrift aan het CBS een brief toegevoegd worden gericht aan degene van wie de aanvrager toestemming wil verkrijgen en dan is het CBS tussenpersoon.
  • Als er geen afstammelingen in de eerste graad meer zijn, dan kan er toestemming gevraagd worden aan het CBS zelf.
  • Opgelet: Het verzoekschrift moet steeds de verbintenis van de aanvrager weergeven dat de verkregen informatie enkel gebruikt zal worden voor genealogisch, historisch of ander wetenschappelijke doeleinden en de vermelding bevatten van eventuele publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

Procedure

 • Je vult het aanvraagformulier in via ons digitaal loket.
 • Onze diensten kijken na of je aanvraag volledig is.
 • Onze diensten kijken eveneens na of je recht hebt op de gevraagde informatie.
  • Zo ja, dan contacteren wij je voor het maken van een afspraak (in geval je aangaf iets te willen inkijken) of sturen wij je de gevraagde informatie door (wanneer je een afschrift vroeg) na eventuele goedkeuring door het CBS.
  • Zo nee, dan krijg je van ons het bericht dat wij niet kunnen ingaan op je vraag en wat de reden hiervoor is.