Afwezigheid van persoon

Akte van afwezigheid

Inhoud

De akte van afwezigheid wordt opgemaakt voor personen die vermist worden.

De Rechtbank van Eerste Aanleg kan het vermoeden van afwezigheid vaststellen wanneer een persoon meer dan 3 maanden niet meer verschijnt in zijn woonplaats of als men van een persoon gedurende minstens 3 maanden geen nieuws heeft ontvangen en daaruit onzekerheid voortvloeit over leven of dood. Een kopie van het vonnis wordt overgemaakt aan de vrederechter. De vrederechter kan dan een gerechtelijk bewindvoerder aanwijzen om de goederen van de vermiste persoon te beheren.

Wanneer er 5 jaar verstreken zijn sinds het vonnis ‘vermoeden van afwezigheid’ of wanneer er 7 jaren verlopen zijn sinds men voor het laatst nieuws heeft ontvangen van de vermiste, kan de Rechtbank van Eerste Aanleg een persoon afwezig verklaren. Deze beslissing wordt overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand en heeft vanaf die datum dezelfde gevolgen als een overlijden. Een uittreksel of afschrift uit deze akte van afwezigheid kan opgevraagd worden via het e-loket.