Zwembad De Valkaart: stand van zaken

Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2024 om 10 uur

Ondanks het positieve nieuws dat de gemeente Oostkamp eind 2023 ontving over de staat van het zwembad, wijzen de laatste studies erop dat de betonrot in de zwembadkuip zich verder heeft ontwikkeld. In april kreeg de gemeente een eerste signaal dat de situatie ernstig is en op 27 mei worden de definitieve conclusies aan het College van Burgemeester en Schepenen gepresenteerd. De gemeente zal het zwembad open houden zolang dit veilig en comfortabel kan, en daarom wordt de periodieke controle geïntensiveerd. Intussen werkt Oostkamp ook verder aan de voorbereidingen voor een nieuw gemeentelijk zwembad. Hiervoor wil de gemeente zo snel mogelijk een ontwerper aanstellen en rekent ze ook op de subsidies van de Vlaamse overheid.

Terug in de tijd

Het zwembad van Oostkamp werd in 1974 gebouwd. Sindsdien zijn er regelmatig grote en kleine controles en onderhoudswerken uitgevoerd om het zwembad in goede staat te houden. Er zijn grofweg twee elementen waarop problemen kunnen ontstaan bij een zwembad: de technieken zoals luchtgroepen, pompen en verlichting, en de betonnen constructies.

In 2016 doken voor het eerst problemen op bij de heropstart van het zwembad na de jaarlijkse onderhoudswerken. Een grondig onderzoek werd gestart, waarbij zowel de technieken als de betonnen kuip nauwkeurig werden onderzocht. Toen werd duidelijk dat een grondige herstelling nodig was: zowel voor de technieken als voor de kuip, die de eerste tekenen van betonrot vertoonde. Een studiebureau maakte een voorstel voor een uitgebreide vernieuwing van het zwembad. De gemeente had twee opties:

  • een zeer grondige renovatie (om langdurig open te kunnen blijven): 1.414.904 euro (excl. btw)
  • een beperkte renovatie (om open te kunnen blijven tot 2025): 255.000 euro (excl. btw)

Vanwege budgettaire redenen werd gekozen voor de beperktere renovatie. Daarnaast werd onderzocht welke verdere mogelijkheden en noden er waren voor een zwembad in Oostkamp, zoals samenwerking met andere gemeenten, de bezetting van het zwembad, en de mogelijkheden voor een publiek-private samenwerking. Er werd ook gekeken naar het type en de locatie van een eventueel nieuw zwembad (cf. masterplan De Valkaart).

2023 – nu

In 2023 deed Farys een extra inspectie, in functie van een bijkomende investering in de technieken die zich opdrong. Tijdens de inspectie werd vastgesteld  dat het einde van de levensduur van de technische installaties nadert. Daarom werd een dossier opgestart voor de vernieuwing van de installaties, incl. subsidieaanvraag. Maar vooraleer die investering van 550.000 euro te laten uitvoeren, wilde de gemeente ook nog een grondige betonanalyse.

Omdat de kuip eerder al tekenen van betonrot vertoonde, nam de gemeente het initiatief om een diepgaandere analyse te laten uitvoeren, inclusief een inschatting van de te verwachten evolutie. In april 2024 ontving de gemeente de eerste resultaten van deze extra studie. Hieruit blijkt dat het betonrot zich verder heeft ontwikkeld. In een korte periode is de zichtbare en onzichtbare schade sterk toegenomen. Regelmatige controles om het zwembad open te houden en een langetermijnoplossing zijn noodzakelijk.

Welke stappen onderneemt de gemeente verder?

  • Het zwembad nog 8 à 10 jaar openhouden lijkt onmogelijk zonder ingrijpend betonherstel. De kosten hiervoor worden momenteel berekend, maar de verwachting is dat deze te hoog oplopen gezien de leeftijd van het zwembad.
  • Er worden regelmatige controles uitgevoerd om de voortgang van het betonrot te monitoren. Bij het bereiken van een ondergrens is het noodzakelijk om het zwembad onmiddellijk te sluiten.
  • Om te anticiperen op een eventuele plotselinge sluiting, onderzoekt de gemeente ondersteunende maatregelen voor de huidige gebruikers.
  • De gemeente wil een nieuw zwembad bouwen, met de focus op functioneel gebruik en schoolzwemmen. In het masterplan voor De Valkaart, dat vorig jaar is opgestart, wordt rekening gehouden met een nieuw zwembad. Dit wordt verder uitgewerkt, zodat de volgende bestuursploeg hiermee aan de slag kan en de nodige budgetten kan voorzien.
  • De nieuwe subsidie die de Vlaamse Overheid aankondigde voor nieuwe functionele zwembaden, wordt nauw opgevolgd om de investering financieel haalbaar te houden. De aanvragen kunnen echter nog niet ingediend worden, omdat het decreet nog verder uitgewerkt moet worden.
  • Intussen kijkt de gemeente om via Farys de procedure op te starten voor het aanstellen van een ontwerper voor het nieuwe zwembad.

Jan de Keyser, burgemeester : “Een zwembad is een uitdagend project omdat het niet alleen een grote investering vergt, maar ook verlieslatend is. Desondanks zijn wij als bestuur ervan overtuigd dat een functioneel zwembad een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor onze sportieve gemeente. De afgelopen maanden hebben we bewust gewacht met het opstarten van het zwembaddossier, omdat we in de parlementaire wandelgangen vernamen dat er een subsidie op komst was. Het zou onverstandig zijn om door haast miljoenen mis te lopen. Deze tijd heeft ons bovendien de gelegenheid geboden om het zwembadproject te integreren in de masterplanoefening van de Valkaart. De minister van Sport heeft eindelijk de voorzet tot Vlaamse subsidiering van gemeentelijke zwembaden gelanceerd maar we moeten wachten op meer decretale details zodat we het dossier echt kunnen opstarten. In de tussentijd hebben we Farys gevraagd om de voorbereidingen te treffen. Met dit vooruitzicht staan we klaar om de volgende stappen te zetten en onze gemeenschap een moderne, duurzame en functionele zwemfaciliteit aan te bieden.”

Thema's