Oostkamp | Loppemsestraat | verhogen fietsveiligheid

De provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Oostkamp en Zedelgem zullen de fietsveiligheid in de Loppemsestraat, vanaf de Majoor Woodstraat tot en met het kruispunt met de Steenbrugsestraat/Heidelbergstraat in Loppem verhogen.

Daarbij wordt de fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp geoptimaliseerd, wordt het kruispunt van de Loppemsestraat met de Fabiolalaan en Boudewijnlaan heringericht en worden er buiten bebouwde kom nieuwe vrijliggende fietspaden aangelegd.

Als alle procedures kunnen worden afgerond volgens planning kan de uitvoering van de werken starten in het voorjaar van 2023.

Updates

 • Voorbereidende werken aan de nutsleidingen starten

  dinsdag 6 september 2022
  In de week van 12 september starten nutswerken in de Loppemsestraat. Het verkeer kan door in beide richtingen. De fietsers moeten op de rijweg rijden. De snelheid wordt er daarom beperkt tot 30 km/uur. Dank om hiermee rekening te houden.
  foto Voorbereidende werken aan de nutsleidingen starten

  Nieuwe fietspaden

  De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeenten Oostkamp en Zedelgem om een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur te creëren langs de Loppemsestraat, vanaf het kruispunt met de Rustoordstraat tot en met het kruispunt met de Steenbrugsestraat.

  Volgende werken zijn voorzien:

  • optimaliseren van de fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom,
  • herinrichten van het kruispunt Loppemsestraat/Fabiolalaan/Boudewijnlaan,
  • aanleggen van nieuwe vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom en
  • aanleggen van veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Oostkampse Baan/Steenbrugsestraat (grondgebied Loppem), in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer.

  Momenteel is de voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure lopende om een aannemer aan te stellen. De bedoeling is om de wegenwerken te starten in het voorjaar van 2023.

  Start voorbereidende werken

  Voorafgaand aan deze wegenwerken worden de nutsleidingen vernieuwd. De nutswerken starten in de week van 12 september 2022.

  Gevolgen voor het verkeer tijdens de nutswerken

  • Autoverkeer in de Loppemsestraat blijft mogelijk in beide richtingen, maar de maximum snelheid wordt er verlaagd naar 30 km/uur omdat de fietsers op de rijweg zullen moeten rijden. Om de werken te kunnen uitvoeren, moeten immers het voetpad, het fietspad en de parkeerstrook ingenomen worden.
   We danken de chauffeurs om de snelheidslimiet te respecteren.
  • In de loop van november zal de Loppemsestraat een 3-tal dagen onderbroken moeten worden om de leidingen aan weerszijden van de weg met elkaar te verbinden. Er is dan geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid. Fietsers zullen wel kunnen passeren.

  Heb je vragen hierover?

 • Fietspaden Loppemsestraat | Gemeenteraad neemt besluit over wegentracé

  vrijdag 17 juni 2022
  De Gemeenteraad heeft het gewijzigde rooilijnplan vastgesteld en ingestemd met de wegenis-, infrastructuur- en omgevingswerken van de omgevingsaanvraag van de provincie West-Vlaanderen tot het aanleggen van fietsvoorzieningen langs de Loppemsestraat.
  foto Fietspaden Loppemsestraat | Gemeenteraad neemt besluit over wegentracé

  De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeenten Oostkamp en Zedelgem om een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur te creëren in de Loppemsestraat, vanaf het kruispunt met de Rustoordstraat tot aan het kruispunt met de Steenbrugsestraat.

  Volgende werken zijn voorzien:

  • Optimaliseren van de fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp.
  • Herinrichten van het kruispunt Loppemsestraat/Fabiolalaan/Boudewijnlaan.
  • Aanleggen van nieuwe vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom.
  • Aanleggen van veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Oostkampse Baan/ Steenbrugsestraat, op grondgebied Loppem, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer.

  Het traject is onderdeel van het provinciaal fietsfondsproject. De provincie West-Vlaanderen is dus trekker van dit project en diende de vergunningsaanvraag in. De aanvraag omvat het wijzigen van een rooilijn en de wegenis- en infrastructuurwerken en als onderdeel van de vergunningsprocedure werd aan de Gemeenteraad gevraagd het gewijzigde rooilijnplan vast te stellen en in te stemmen met de wegenis-, infrastructuur- en omgevingswerken.

  In het najaar wordt het aanbestedingsdossier, dat ook door de provincie opgemaakt wordt, ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd. Na deze aanbestedingsprocedure kan een aannemer aangesteld worden. De eigenlijke start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023.

 • Ontwerpplannen Loppemsestraat toegelicht aan de bewoners

  vrijdag 22 oktober 2021
  De fietsveiligheid en het fietscomfort in de Loppemsestraat worden aangepakt. Het traject Loppemsestraat/Oostkampse baan maakt deel uit van het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk. Daarom heeft de gemeente Oostkamp aan de provincie West-Vlaanderen gevraagd dit project uit te voeren.
  foto Ontwerpplannen Loppemsestraat toegelicht aan de bewoners

  De provincie West-Vlaanderen heeft, samen met de gemeenten Oostkamp en Zedelgem, op 20 oktober 2021 de plannen toegelicht aan de bewoners. De provincie zal het dossier nu verder administratief voorbereiden. Het is de bedoeling in het voorjaar van 2023 te starten met de aanleg van de nieuwe fietspaden.

  In de toelichting zie je wat de plannen zijn. Samengevat:

  • Fietssuggestiestroken van 1m75 tussen Rustoordstraat en Loppemsestraat 9.
  • Aanliggende fietspaden in asfalt van 1m75 tussen Loppemsestraat 9 en Voldersstraat.
  • Tussen Voldersstraat en kruispunt Fabiolalaan, nieuw fietspad en nieuwe parkeerstrook aan kant Loppemsestraat onpare nummers (kant Vissenwijk).
  • Veiliger maken van kruispunt Boudewijnlaan/Fabiolalaan.
  • Vrijliggende fietspaden tot aan de Steenbrugsestraat in Loppem.
  • Veilige fietsoversteek op Steenbrugsestraat (project Agentschap Wegen en Verkeer).
  • Nieuwe bomen die voldoende groeiruimte krijgen.

  Heb je vragen hierover?

 • Nieuwe stap in het fietspadenproject Loppemsestraat

  vrijdag 18 juni 2021
  Om in de Loppemsestraat buiten de bebouwde kom nieuwe brede en vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, moeten private gronden aangekocht worden. De Gemeenteraad heeft op 17 juni de reeds afgesloten ontwerpakten vastgesteld. Hiermee zetten we een volgende stap in dit project.
  foto Nieuwe stap in het fietspadenproject Loppemsestraat

  Loppemsestraat veiliger en comfortabeler maken voor fietsers

  De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeenten Oostkamp en Zedelgem om de fietsinfrastructuur in de Loppemsestraat, vanaf de Majoor Woodstraat tot aan het kruispunt met de Steenbrugsestraat, te verbeteren.

  • De fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp wordt geoptimaliseerd.
  • Het kruispunt Loppemsestraat/Fabiolalaan/Boudewijnlaan wordt heringericht.
  • Buiten de bebouwde kom komen nieuwe vrijliggende fietspaden.
  • Er komen veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Oostkampse Baan/ Steenbrugsestraat, op grondgebied Loppem, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer.

  Dit is een provinciaal fietsfondsproject. De provincie is bijgevolg trekker van het project en neemt alle kosten voor de nieuwe fietsinfrastructuur voor haar rekening. De gemeenten zorgen voor de nodige grondaankopen en betalen de wegenwerken die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de nieuwe fietsinfrastructuur.

  Geen nieuwe fietspaden zonder overname van private gronden

  De vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom kunnen niet aangelegd worden zonder private grondstroken aan te kopen. Om de betrokken eigenaars te vergoeden op basis van een objectieve waardebepaling, gebeurt de schatting van de te verwerven gronden door de Vlaamse overheid.

  Vooraleer de akten ondertekend en de vergoedingen uitbetaald kunnen worden, moeten de akten door de Gemeenteraad vastgesteld worden. Dit is op donderdag 17 juni 2021 gebeurd, voor de reeds bereikte overeenkomsten. Hiermee zetten we een verdere stap in dit project.

  De totale vergoeding voor de reeds afgesloten grondaankopen bedraagt 46.572 euro.

  Verder verloop van het dossier

  • De provincie maakt het vergunningsdossier op. Als onderdeel van de vergunningsprocedure zal de Gemeenteraad formeel moeten beslissen over het wegentracé.
  • Ook het aanbestedingsdossier om een aannemer aan te stellen, opgemaakt door de provincie, zal nog ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.
  • Streeftiming is om in de tweede helft van 2022 van start te kunnen gaan met de werken. Deze timing is onder voorbehoud van een vlot verloop van de verdere dossiervoorbereiding.

  Communicatie met de betrokken bewoners

  Ten gepaste tijde geven we uitgebreide toelichting aan de betrokken bewoners.

  Het ontwerpplan kan je bekijken bij de downloads.

  Heb je vragen hierover? 

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Gemeente Oostkamp engageert zich voor betere fietsinfrastructuur langs de Loppemsestraat

  vrijdag 21 februari 2020
  De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeenten Zedelgem en Oostkamp aan de opwaardering van de fietsinfrastructuur op de as Loppemsestraat – Oostkampse Baan.
  foto Gemeente Oostkamp engageert zich voor betere fietsinfrastructuur langs de Loppemsestraat

  Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die door de Gemeenteraad werd goedgekeurd.

  Voorziene aanpassingen

  Langs het traject vanaf de Majoor Woodstraat tot het kruispunt met de Steenbrugsestraat wordt de fietsveiligheid verhoogd. Daarbij wordt de fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp geoptimaliseerd, wordt het kruispunt van de Loppemsestraat met de Fabiolalaan en Boudewijnlaan heringericht en worden er buiten bebouwde kom nieuwe vrijliggende fietspaden aangelegd.

  Dit project past binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF). Dit netwerk legt functionele fietsverbindingen vast. De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid engageren zich om de realisatie van deze verbindingen voor een groot stuk te financieren. Daarbij ligt het accent op veilig woon-werk en woon-school verkeer voor fietsers. Aangezien de route loopt langs de Freinetschool Klimop, zal ook werk gemaakt worden van ingrepen in het kader van de fietsveilige schoolomgevingen waar gemeente Oostkamp zich binnen het beleidsplan 2020-2025 voor engageert.

  Stand van zaken

  Momenteel worden de voorontwerpplannen en het grondinnamedossier afgewerkt.

  Later dit voorjaar zal een informatievergadering georganiseerd worden voor bewoners en eigenaars van percelen waarop een grondinname nodig is om de nieuwe fietspaden te realiseren.

  Vervolgens wordt het voorontwerp verfijnd tot een definitief ontwerp, worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt een aanbestedingsdossier opgesteld om de werken aan een aannemer te gunnen. In tussentijd voert een expert van WVI gesprekken met eigenaars om overeenkomsten af te sluiten voor de grondinnames.

  Als alle procedures kunnen worden afgerond volgens planning kan de uitvoering van de werken starten in 2022.

  Wie doet wat?

  Het project wordt getrokken door de provincie, die instaat voor de opmaak van het ontwerp en die alle kosten gerelateerd aan nieuwe fietsinfrastructuur voor haar rekening neemt. De provincie zal de rol van bouwheer opnemen voor uitvoering van de werken en staat in voor de nodige vergunningsaanvragen. De gemeenten staan in voor de realisatie van de nodige grondaankopen en bekostigen ook de wegenwerken die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan fietsinfrastructuur.

  Financiële gevolgen

  Het aandeel van de gemeente Oostkamp wordt geraamd op 137.882,35 euro (exclusief btw). De totale projectkost wordt geraamd op 1.632.784,75 euro (exclusief btw).

  Heb je vragen hierover? 

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

Foto's

 • Loppemsestraat
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Provincie West-Vlaanderen, gemeenten Oostkamp en Zedelgem
 • Studiebureau: Provincie West-Vlaanderen
 • Kostprijs: Raming: 1.632.785 euro, waarvan 137.883 euro ten laste van gemeente Oostkamp

Deelgemeente

Oostkamp
LCP