Baliebrugge | onderzoek naar een bijkomende hoogspanningsverbinding

Wat is Ventilus?

Elia en de Vlaamse overheid werken aan een project om de hernieuwbare energie vanop zee en het land naar de gebruikers te brengen. Hiervoor willen ze het West-Vlaamse hoogspanningsnetwerk uitbreiden. Het project heeft de naam Ventilus gekregen.

Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit.

Updates

 • Ventilus: extra onderzoek voorzien

  vrijdag 27 december 2019
  De gemeente is blij met de extra stappen die voorzien worden in het traject van Ventilus. Het gaat om een verder onderzoek over de technologiekeuze, gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium.
  foto Ventilus: extra onderzoek voorzien

  BERICHT VAN VENTILUS:

  De Vlaamse Regering nam op vrijdag 20 december 2019 akte van de tweede procesnota over het hoogspanningsproject Ventilus. Er komt een bijkomende tussenstap in de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Op basis van de verzamelde reacties tijdens het inspraaktraject worden enkele bijkomende initiatieven gelanceerd die meer duiding en inzicht moeten geven rond de vragen die nog leven.
  Dit gebeurt onder andere rond de technologiekeuze, gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium.

  Dubbelcheck van technologiestudie

  Een terugkomende vraag tijdens het inspraaktraject was de vraag in welke mate het technisch haalbaar is om het project ondergronds te realiseren. Het Vlaamse Departement Omgeving start een oefening op waarin vertegenwoordigers van gemeenten, omwonenden, middenveld en Elia, samen in dialoog gaan om de technologiekeuze in alle objectiviteit te dubbelchecken. Daarbij worden ze ondersteund door onafhankelijke experten aangeduid door de overheid.

  Er wordt ook een neutrale procesfacilitator aangeduid om de oefening te begeleiden en de ‘ingenieurs’-discussies toegankelijk en begrijpelijk te maken voor alle betrokken stakeholders.

  Andere processen die worden opgestart

  Tegelijk met de oefening rond de technologiekeuze worden enkele andere processen opgestart. Concreet zijn dit initiatieven rond gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium.

  Rond het thema landbouw wordt wetenschappelijke kennis verzameld en aangevuld met praktijkervaring van landbouwers die onder een hoogspanningslijn wonen en werken.

  Een klankbordgroep van gezondheidsspecialisten stelt een begrijpelijk overzicht samen van alle wetenschappelijke kennis die rond het thema gezondheid in relatie tot hoogspanning opgebouwd is.

  En de natuurverenigingen Natagora en Natuurpunt werken aan een kaart om het risico op draadslachtoffers, dit zijn vogels die sterven omdat ze tegen een hoogspanningslijn vliegen, in kaart te brengen.

  Bovendien zal Elia haar vergoedingspolitiek aftoetsen bij enkele experten en opnieuw evalueren.

  Meer informatie?

  Wil je meer weten over het project Ventilus? Of de procesnota in detail lezen? Dat kan op www.ventilus.be.

 • Gemeente Oostkamp verleent negatief advies aan Ventilus

  dinsdag 18 juni 2019 foto Gemeente Oostkamp verleent negatief advies aan Ventilus

  Oostkamp verleent samen met de burgemeesters van Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde en Zedelgem een negatief advies aan de startnota rond het dossier Ventilus. De respectievelijke gemeenten geloven dat ze door deze verbintenis aan te gaan met elkaar, ze steviger in hun schoenen staan en de belangen van hun burgers beter kunnen verdedigen.

  Tijdens een gemeenschappelijke persconferentie benadrukten de burgemeesters van de respectievelijke steden en gemeenten dat ze geen actie voeren tegen duurzame energie, maar dat ze de bezorgdheden van de mensen ter harte nemen, het een belangrijk dossier is dat ze zeer ernstig nemen en ze er samen alles willen aan doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de belangen van hun burgers te vrijwaren . “Ventilus is een project dat de mensen duidelijk diep raakt. De burgerinitiatieven rijzen als paddenstoelen uit de grond. Mensen nemen experten onder de arm. Ook de gemeenten zitten met nog heel wat vragen over dit technisch complexe plan, vooral wat betreft de gevolgen voor mens, milieu en landschap. Die bezorgdheden zullen zij ook overmaken aan de Vlaamse Regering.”

  Wat houdt het Ventilus project precies in?

  De Vlaamse Regering keurde op 29 maart 2019 de start- en procesnota van Ventilus goed. De bedoeling is om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Dit moet het dan later mogelijk maken om vergunningen te verlenen aan Elia, de Belgische netbeheerder, om het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen te versterken. De bedoeling van het project Ventilus is het mogelijk te maken bijkomende hernieuwbare energie vanop zee naar het binnenland te transporteren. Concreet wil men daarvoor een bijkomende hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt voorzien, van aan de kust tot Avelgem, dit grotendeels via bovengrondse hoogspanningslijnen. Er zijn 25 West-Vlaamse gemeenten betrokken.

  Veel vragen en ongerustheid

  Van bij het begin van de voorstelling van de plannen van het project Ventilus is bij de bevolking veel beroering en onrust ontstaan en zijn er veel technisch inhoudelijke vragen gerezen die tot op vandaag onbeantwoord blijven. Het betreft vooral vragen die betrekking hebben op de impact en het effect van zo’n hoogspanningsnet op mens, milieu en landbouw.

  Gemeenten bereiden zich samen goed voor

  Op vandaag loopt er een participatietraject over het ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus dat de Vlaamse Regering wil opmaken.

  De startnota en de procesnota zijn ter inzage van de bevolking, die bezwaar kunnen indienen bij de hogere overheid.

  De Vlaamse Regering vraagt de gemeente(n) om een advies uit te brengen over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’. De gemeente Zedelgem heeft een technisch expert (Prof. Lieven Vandevelde) aangesteld om haar bij te staan en deze expertise ook ter beschikking gesteld van de andere gemeenten.

  Negatief advies naar de Vlaamse Regering

  De Europese regels over milieueffectenrapportage leggen de Vlaamse Regering op om, bij de opmaak van dit plan, goed na te gaan wat de milieueffecten van dit plan zijn. Daarbij moet ook worden nagegaan of er geen redelijke alternatieven voor handen zijn. Die alternatieven kunnen bestaan in een locatiealternatief (de hoogspanningslijn wordt op een andere plaats voorzien) of een uitvoeringsalternatief (vb. er wordt een ondergrondse kabel voorzien in plaats van een hoogspanningslijn).

  Alvorens een definitief plan op te maken, moeten de voor- en nadelen van de diverse bestaande alternatieven worden onderzocht vanuit de milieueffecten (positief of negatief) die deze kunnen hebben. De diverse te onderzoeken milieueffecten zijn daarbij zeer ruim. Het gaat daarbij onder meer om de impact op  de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de fauna en flora, de bodem, het water, het geluid, het landschap, …

  Jan de Keyser, burgemeester Oostkamp: “De gemeenten stellen vast dat een startnota werd opgesteld, vertrekkend vanuit een manifest verkeerde uitgangspositie. Immers, van bij de start worden op basis van voorgaande studies en om hoofdzakelijk financiële redenen een aantal alternatieven uitgesloten die potentieel meer gunstige effecten zouden kunnen hebben ten aanzien van mens, milieu, landschap, landbouw, … Dit kan door de betrokken gemeenten en steden niet worden aanvaard. De hoogspanningsverbinding zal immers voor zeer lange termijn worden gebouwd. Er kan niet worden aanvaard dat, enkel omwille van een  mogelijk hoge(re) investeringskost, er geen afdoende onderzoek zal gebeuren naar de alternatieven, die mogelijks veel minder ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. De gemeenten en hun burgers hebben recht op een meer gedegen en diepgaand onderzoek, dat rekening houdt met de veiligheid en gezondheid van mens en dier, de impact op het landschap, de landbouw, de woonkwaliteit,… We kozen ervoor om intens samen te werken met een aantal buurgemeenten. Samen een krachtdadig signaal geven maakt ons signaal ook veel sterker. We eisen gezamenlijk van de Vlaamse Regering een veel uitgebreider én diepgaander onderzoek naar de beste manier om de hoogspanningsverbinding te realiseren op een veilige manier die zo weinig mogelijk hinder en risico’s zal inhouden voor de betrokken gemeenten en hun inwoners. Kortom, ze weten wat hen te doen staat. “

 • Elia en de Vlaamse overheid vragen mening inwoners over nieuw hoogspanningsnetwerk

  dinsdag 14 mei 2019
  Het geplande nieuwe hoogspanningsnetwerk Ventilus van Elia en de Vlaamse overheid loopt een klein stukje over het grondgebied van Baliebrugge. Langs deze weg wil de gemeente de inwoners mee informeren, zodat ook hun mening meegegeven kan worden aan Elia en de Vlaamse overheid.
  foto Elia en de Vlaamse overheid vragen mening inwoners over nieuw hoogspanningsnetwerk

  Enerzijds is er de publieke raadpleging, die loopt tot 27 juni en anderzijds zijn er ook infomarkten waar de inwoners terecht kunnen met vragen en bezorgdheden.

  Elia en de Vlaamse overheid werken aan een project om de hernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar de gebruikers te brengen. Dit zal gebeuren via een uitbreiding van het West-Vlaamse hoogspanningsnetwerk. Het project heeft de naam Ventilus gekregen. 

  Welk traject het nieuwe netwerk precies zal volgen, ligt nog niet vast. Het traject zou grotendeels lopen langs de E403 en voor onze gemeente een stukje door Baliebrugge. Dit betekent dat onze inwoners ook geïnformeerd moeten zijn en de kans krijgen om hun mening te geven.

  Wie het dossier wil inkijken, kan nog tot 27 juni terecht aan loket 4 in OostCampus. Daarnaast organiseren Elia en de Vlaamse overheid verschillende infomarkten in West-Vlaanderen. Hierbij de data van de infomarkten in de omgeving van Oostkamp. Je krijgt er meer info en kan er jouw ideeën en voorstellen voor Ventilus delen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

  Publieke raadpleging nog tot 27 juni

  Het dossier ligt ter inzage bij de verschillende gemeenten, dus ook in OostCampus, Siemenslaan 1, loket 4 (klik hier voor de openingsuren). Indienen reacties: via www.omgevingvlaanderen.be of per brief.

  Infomarkten

  • Brugge
   Donderdag 23 mei van 16 tot 20 uur : VAC, Koning Albert I-laan 1/2 (achterkant station Brugge)
  • Zedelgem
   Donderdag 6 juni van 16 tot 20 uur: De Groene Meersen, Stadionlaan 48 
   Torhout
  • Donderdag 13 juni van 16 tot 20 uur Stadskantoor, Aartrijkestraat 11 B

  Meer info:

  www.ventilus.be 

  https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00513_00001 ,

  ventilus@oostkamp.be

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Deelgemeente

Baliebrugge
LCP