Waardamme | Sijslostraat tussen Zedelgemsestraat en Loppem

Gemeente Oostkamp, de provincie West-Vlaanderen en Aquafin werken samen aan de opwaardering van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem. Bij die heraanleg staat fietsveiligheid centraal.

Volgende verbeteringen zijn gepland:

 • Aanleg nieuwe nutsleidingen en energiezuinige openbare verlichting. Deze werken starten in januari 2022. 
 • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. 
 • Slimme verkeerslichten op het kruispunt met de Zedelgemsestraat.
 • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
 • De parkeerstroken worden aangelegd in waterdoorlaatbare betongrasdallen.
 • Er komen in de volledige projectzone nieuwe en veilige fietspaden.
 • Op sommige plaatsen moeten nieuwe grachten getrokken worden. 
 • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat worden teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

Als aannemer gekend is, wordt de startdatum van de riolerings- en wegenwerken bepaald. 

Updates

 • Halfweg januari starten de werken aan de nutsleidingen

  maandag 20 december 2021
  In voorbereiding van de rioleringswerken worden de nutsleidingen vernieuwd. Deze werken starten half januari. De Sijslostraat blijft bereikbaar; het verkeer wordt met tijdelijke lichten geregeld.
  foto Halfweg januari starten de werken aan de nutsleidingen

  Locatie van de werken

  Van aan de Veldhoekstraat 146/148 voorbij Ooststraat naar Sijslostraat richting Loppem. Zie afbeelding.

  Info over de nutswerken in andere delen van de Sijslostraat volgt na deze fase.

  De start van de riolerings- en wegenwerken is voorzien voor april/mei 2022.

  Heb je vragen hierover? 

  Pieter Durinck, projectleider of zijn collega's van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be  

 • Update: Gemeenteraad keurt rooilijnplan, wegendossier en bestek goed

  vrijdag 19 november 2021 foto Update: Gemeenteraad keurt rooilijnplan, wegendossier en bestek goed

   

  Stand van zaken van het project:

  • Omdat er voor de realisatie van dit project private gronden overgenomen moeten worden, moest een nieuw rooilijnplan opgemaakt worden. De Gemeenteraad heeft het nieuwe rooilijnplan op 18 november 2021 vastgesteld.
  • De Gemeenteraad heeft het wegendossier en het bestek goedgekeurd. Nu kan het College van Burgemeester en Schepenen de vergunningsaanvraag verder behandelen en de procedure starten om een aannemer aan te stellen. Het project wordt toegewezen aan de aannemer die de laagste regelmatige prijs indient.

  Volgende werken gebeuren om de Sijslostraat veiliger te maken en te zorgen voor proper water:

  • Aanleg nieuwe nutsleidingen en energiezuinige openbare verlichting tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem.
   Tussen de E403 en Loppem wordt met aangepaste lage fietspadverlichting gewerkt. Dit stukje Sijslostraat bevindt zich namelijk in het natuurrijk gebied Doeveren en op een vliegroute voor vleermuizen.
  • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. 
   Het vuil water (huishoudelijk afvalwater) wordt naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd en gebufferd.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen nieuwe en veilige fietspaden (met financiële steun van de provincie). 
   - Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
   - Tussen de Veldhoekstraat en Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
   - De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid wordt in het dicht bebouwde deel van de Sijslostraat verlaagd naar 50 km/uur. Om de overgang van 70 km/uur naar 50 km/uur te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd. 

  Startdatum van de werken:

  • De werken aan de nutsleidingen starten in januari 2022.
  • Als de aannemer gekend is, wordt de startdatum van de riolerings- en wegenwerken vastgelegd. Streefdatum is april/mei 2022.

  Kostprijs van de werken:

  • Ondergronds brengen elektriciteitsnet en nieuwe openbare verlichting: 253.000 euro
  • Riolerings- en wegenwerken: 4.440.000 euro (excl. btw)

  Heb je vragen hierover? 

  Pieter Durinck, projectleider of zijn collega's van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be  

 • Nieuwe stap in het wegenproject Sijslostraat

  vrijdag 18 juni 2021
  Om in de Sijslostraat nieuwe fietspaden te kunnen aanleggen, moeten private gronden aangekocht worden. De Gemeenteraad heeft op 17 juni de ontwerpakten voor deze grondaankopen vastgesteld. Hiermee zetten we een volgende stap in dit project.
  foto Nieuwe stap in het wegenproject Sijslostraat

  Sijslostraat veiliger maken en zorgen voor proper water

  De gemeente werkt samen met de provincie West-Vlaanderen en Aquafin aan de opwaardering van de Sijslostraat, vanaf het kruispunt met de Zedelgemsestraat tot aan de gemeentegrens met Loppem.

  • Er komt een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Woningen in deze zone zullen moeten afkoppelen waardoor het huishoudelijk afvalwater eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de waterlopen terecht komt.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen nieuwe en veilige fietspaden. De gemeente kan hiervoor rekenen op financiële steun van de provincie.
   • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
   • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
   • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat teruggebracht worden naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

  Deze verbeteringen kunnen niet zonder overname van private gronden

  De grondaankopen zijn noodzakelijk om de afgescheiden fietspaden te kunnen aanleggen en om de huidige baangrachten langs de nieuwe fietspaden te verleggen en aan te passen aan de huidige noden. Om de betrokken eigenaars te vergoeden op basis van een objectieve waardebepaling, gebeurt de schatting van de te verwerven gronden door de Vlaamse overheid.

  Vooraleer de akten ondertekend en de vergoedingen uitbetaald kunnen worden, moeten de akten door de Gemeenteraad vastgesteld worden. Dit gebeurde op donderdag 17 juni 2021. Hiermee zetten we een verdere stap in dit project.

  De totale vergoeding voor de grondaankopen bedraagt 161.465,28 euro en valt ten laste van de gemeente. 

  Verder verloop van het dossier

  • Intussen heeft Aquafin de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Als onderdeel van de vergunningsprocedure zal de Gemeenteraad formeel moeten beslissen over het wegentracé. Dit gebeurt later op het jaar.
  • Ook het aanbestedingsdossier om een aannemer aan te stellen, is volop in opmaak. Dit dossier zal eveneens ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.
  • Streeftiming is om in de loop van 2022 van start te gaan met de werken. Daarbij zal een eerste fase bestaan uit voorbereidende werken in opdracht van de nutsmaatschappijen.

  Communicatie met de betrokken bewoners/eigenaars

  Zoals op de bewonersvergadering van februari 2020 gemeld, zullen we ten gepaste tijde verdere toelichting geven aan de betrokken bewoners.

  Heb je vragen hierover? 

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Waardamme Sijslostraat | Boringen op verschillende locaties in voorbereiding van de heraanleg van de weg

  donderdag 25 februari 2021
  In voorbereiding van de heraanleg en het fietsveiliger maken van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en Loppem zullen er begin maart op ruim 30 locaties langs het traject boringen gebeuren. Deze werken zorgen plaatselijk voor beperkte hinder.
  foto Waardamme Sijslostraat | Boringen op verschillende locaties in voorbereiding van de heraanleg van de weg

  Doel van de werken

  Bij de uitvoering van de werken zal overtollige grond weggebracht moeten worden. Voor deze grondafzet is het noodzakelijk de milieuhygiënische kwaliteit van die grond te kennen. Daarom zullen er op ruim 30 locaties boringen gebeuren. 

  Timing en hinder

  • Deze boringen gebeuren begin maart.
  • Ter hoogte van de boringen kan alle verkeer blijven passeren via een voorrangsregeling. Daar waar nodig voorziet de aannemer op de rijweg een beveiligde zone voor fietsers.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Waardamme Sijslostraat | er worden proefsleuven gegraven

  vrijdag 30 oktober 2020
  In voorbereiding van de heraanleg en het fietsveiliger maken van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en Loppem zullen er vanaf 2 november proefsleuven gemaakt worden. Deze werken zorgen plaatselijk voor beperkte hinder.
  foto Waardamme Sijslostraat | er worden proefsleuven gegraven

  Doel van de werken

  Om te voorkomen dat kabels en leidingen tijdens de uitvoering van de eigenlijke wegenwerken beschadigd worden, is het noodzakelijk de juiste ligging van de nutsleidingen in kaart te brengen. Hiervoor worden op verschillende plaatsen proefsleuven gemaakt. 

  Timing en hinder

  • Werken worden uitgevoerd in november en december
  • Er worden tussen de Zedelgemsestraat en Loppem op een aantal plaatsen proefsleuven gemaakt. 
  • Alle verkeer kan blijven passeren (voorrangsregeling). Daar waar nodig voorziet de aannemer op de rijweg een beveiligde zone voor fietsers.
  • Opritten naar de woningen blijven bereikbaar. 

  De streefdatum voor de uitvoering van dit project is 2022.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Waardamme | heraanleg Sijslostraat wordt uitgewerkt met oog op meer fietsveiligheid

  vrijdag 29 mei 2020
  De gemeente, provincie West-Vlaanderen en Aquafin werken aan de opwaardering van de Sijslostraat. Bij die heraanleg staat fietsveiligheid centraal. De Gemeenteraad heeft op 28 mei de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.
  foto Waardamme | heraanleg Sijslostraat wordt uitgewerkt met oog op meer fietsveiligheid

  Er wordt in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een nieuwe gescheiden riolering aangelegd en de volledige rijweg wordt vernieuwd. Ook nieuwe fietsinfrastructuur is voorzien en hiervoor heeft de gemeente een fietsfondsdossier opgestart zodat een beroep kan worden gedaan op betoelaging vanuit de provincie. 

  Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Oostkamp, provincie West-Vlaanderen en Aquafin uitgewerkt die door de Gemeenteraad op 28 mei werd goedgekeurd.

  Welke werken zijn voorzien?

  • Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Woningen in deze zone zullen naar aanleiding van dit project moeten afkoppelen. Het afkoppelingsdossier wordt in opdracht van de gemeente opgevolgd door een deskundige van Aquafin.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen in de volledige projectzone nieuwe en veilige fietspaden.
  • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
  • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat worden teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

  Het voorontwerpdossier is intussen afgewerkt en werd op 11 februari 2020 aan de buurtbewoners en betrokken eigenaars voorgesteld. Het voorontwerp van de nieuwe riolering is begin mei bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend voor nazicht en goedkeuring. Intussen werkt Studiebureau Lobelle de ontwerpplannen en grondinnameplannen af, zodat een deskundige van Aquafin gesprekken met eigenaars kan opstarten om de nodige grondaankopen in orde te brengen.  

  Na goedkeuring van het voorontwerp door VMM worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt een aanbestedingsdossier opgesteld om de werken aan een aannemer te gunnen. Er wordt dan ook een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd. 

  Aan de uitvoering van dit project is een geraamde totale investering verbonden van 4.475.763,86 euro (incl. btw). Hiervan wordt ongeveer 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt. De overige investering wordt gedragen door de gemeente, waarbij voor de rioleringswerken een toelage van de Vlaamse overheid voorzien is. Deze toelage zal volgens de kostenraming uit het voorontwerp ruim 900.000 euro bedragen.

  Als deze procedures volgens planning verlopen, kan de uitvoering van de werken van start gaan in 2022.

 • Sijslostraat: vergadering met de bewoners over het riolerings- en wegendossier tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem

  dinsdag 3 maart 2020
  Op 11 februari kregen de bewoners en eigenaars toelichting over het toekomstig riolerings- en wegenproject in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem. Vooraf konden de bewoners suggesties indienen.
  foto Sijslostraat: vergadering met de bewoners over het riolerings- en wegendossier tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem

  Wat zijn de plannen?

  • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
  • Heraanleg van de rijweg tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
  • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
   Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
   Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
   Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid: in dicht bebouwde deel van Sijslostraat wordt max. snelheid verlaagd naar 50 km/u.  

  Voorstellen bewoners

  In het voorjaar van 2019 kregen de bewoners langs het traject de vraag om suggesties in te dienen. De voorstellen waren:

  • De maximum toegelaten snelheid verlagen naar 50 km/u.
  • Een fietspad in asfalt en niet in beton. 

  Investering door provincie, gemeente en Vlaamse overheid

  Geraamde kostprijs: 4.475.763,86 euro.

  • Ten laste van de provincie: 1.680.000 euro (incl. btw) voor de fietspaden gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.
  • De gemeente draagt de overige investering, maar recupereert na de werken wel een geraamde gewestelijke toelage van ongeveer 900.000 euro voor de rioleringswerken.

  Timing

  Streefdatum uitvoering van de werken: 2022-2023.

  De exacte timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

  In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/… Stel je mankementen vast, dan mag je ze steeds doorgeven via dit meldingsformulier. Klik hier.   

  Meer info

  Zie presentatie en verslag van de vergadering.

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Jonas Bethune: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Sijslostraat: start van het riolerings- en wegendossier

  dinsdag 23 april 2019
  De gemeente wil in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een gescheiden rioolstelsel aanleggen en het wegdek en de fietspaden vernieuwen. Studiebureau Lobelle uit Jabbeke werd hiervoor aangesteld als ontwerper.
  foto Sijslostraat: start van het riolerings- en wegendossier

  Subsidie

  Voor de aanleg van de nieuwe riolering hebben we subsidies gevraagd aan de Vlaamse overheid. Halfweg april 2019 hebben we goed nieuws ontvangen: de Vlaamse Regering heeft onze vraag goedgekeurd en heeft het rioleringsproject voor de Sijslostraat op het subsidieprogramma 2019-2023 gezet. We kunnen dit dossier dus verder uitwerken.

  Wat zijn de plannen?

  • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
  • Heraanleg van het wegdek tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
  • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
   Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
   Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
   Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.

  Investering

  Aan de uitvoering van dit project is een geraamde investering verbonden van 4.057.000 euro (incl. btw), waarvan 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald wordt voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.

  Timing

  Een exacte uitvoeringsperiode kunnen we nu nog niet geven. De timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

  We mikken voor de uitvoering van de werken op 2022-2023.

  In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/…

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Jonas Bethune: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

Foto's

 • Sijslostraat voor website
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp en provincie West-Vlaanderen
 • Studiebureau: Lobelle
 • Kostprijs: Rioleringen en nieuwe weg: 4.440.000 euro (excl. btw), waarvan 2.700.000 euro ten laste van de gemeente

Deelgemeente

Waardamme
LCP