Waardamme | Sijslostraat tussen Zedelgemsestraat en Loppem

Updates

 • Waardamme Sijslostraat | Boringen op verschillende locaties in voorbereiding van de heraanleg van de weg

  donderdag 25 februari 2021
  In voorbereiding van de heraanleg en het fietsveiliger maken van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en Loppem zullen er begin maart op ruim 30 locaties langs het traject boringen gebeuren. Deze werken zorgen plaatselijk voor beperkte hinder.
  foto Waardamme Sijslostraat | Boringen op verschillende locaties in voorbereiding van de heraanleg van de weg

  Doel van de werken

  Bij de uitvoering van de werken zal overtollige grond weggebracht moeten worden. Voor deze grondafzet is het noodzakelijk de milieuhygiënische kwaliteit van die grond te kennen. Daarom zullen er op ruim 30 locaties boringen gebeuren. 

  Timing en hinder

  • Deze boringen gebeuren begin maart.
  • Ter hoogte van de boringen kan alle verkeer blijven passeren via een voorrangsregeling. Daar waar nodig voorziet de aannemer op de rijweg een beveiligde zone voor fietsers.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Waardamme Sijslostraat | er worden proefsleuven gegraven

  vrijdag 30 oktober 2020
  In voorbereiding van de heraanleg en het fietsveiliger maken van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en Loppem zullen er vanaf 2 november proefsleuven gemaakt worden. Deze werken zorgen plaatselijk voor beperkte hinder.
  foto Waardamme Sijslostraat | er worden proefsleuven gegraven

  Doel van de werken

  Om te voorkomen dat kabels en leidingen tijdens de uitvoering van de eigenlijke wegenwerken beschadigd worden, is het noodzakelijk de juiste ligging van de nutsleidingen in kaart te brengen. Hiervoor worden op verschillende plaatsen proefsleuven gemaakt. 

  Timing en hinder

  • Werken worden uitgevoerd in november en december
  • Er worden tussen de Zedelgemsestraat en Loppem op een aantal plaatsen proefsleuven gemaakt. 
  • Alle verkeer kan blijven passeren (voorrangsregeling). Daar waar nodig voorziet de aannemer op de rijweg een beveiligde zone voor fietsers.
  • Opritten naar de woningen blijven bereikbaar. 

  De streefdatum voor de uitvoering van dit project is 2022.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Waardamme | heraanleg Sijslostraat wordt uitgewerkt met oog op meer fietsveiligheid

  vrijdag 29 mei 2020
  De gemeente, provincie West-Vlaanderen en Aquafin werken aan de opwaardering van de Sijslostraat. Bij die heraanleg staat fietsveiligheid centraal. De Gemeenteraad heeft op 28 mei de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.
  foto Waardamme | heraanleg Sijslostraat wordt uitgewerkt met oog op meer fietsveiligheid

  Er wordt in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een nieuwe gescheiden riolering aangelegd en de volledige rijweg wordt vernieuwd. Ook nieuwe fietsinfrastructuur is voorzien en hiervoor heeft de gemeente een fietsfondsdossier opgestart zodat een beroep kan worden gedaan op betoelaging vanuit de provincie. 

  Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Oostkamp, provincie West-Vlaanderen en Aquafin uitgewerkt die door de Gemeenteraad op 28 mei werd goedgekeurd.

  Welke werken zijn voorzien?

  • Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Woningen in deze zone zullen naar aanleiding van dit project moeten afkoppelen. Het afkoppelingsdossier wordt in opdracht van de gemeente opgevolgd door een deskundige van Aquafin.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen in de volledige projectzone nieuwe en veilige fietspaden.
  • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
  • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat worden teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

  Het voorontwerpdossier is intussen afgewerkt en werd op 11 februari 2020 aan de buurtbewoners en betrokken eigenaars voorgesteld. Het voorontwerp van de nieuwe riolering is begin mei bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend voor nazicht en goedkeuring. Intussen werkt Studiebureau Lobelle de ontwerpplannen en grondinnameplannen af, zodat een deskundige van Aquafin gesprekken met eigenaars kan opstarten om de nodige grondaankopen in orde te brengen.  

  Na goedkeuring van het voorontwerp door VMM worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt een aanbestedingsdossier opgesteld om de werken aan een aannemer te gunnen. Er wordt dan ook een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd. 

  Aan de uitvoering van dit project is een geraamde totale investering verbonden van 4.475.763,86 euro (incl. btw). Hiervan wordt ongeveer 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt. De overige investering wordt gedragen door de gemeente, waarbij voor de rioleringswerken een toelage van de Vlaamse overheid voorzien is. Deze toelage zal volgens de kostenraming uit het voorontwerp ruim 900.000 euro bedragen.

  Als deze procedures volgens planning verlopen, kan de uitvoering van de werken van start gaan in 2022.

 • Sijslostraat: vergadering met de bewoners over het riolerings- en wegendossier tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem

  dinsdag 3 maart 2020
  Op 11 februari kregen de bewoners en eigenaars toelichting over het toekomstig riolerings- en wegenproject in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem. Vooraf konden de bewoners suggesties indienen.
  foto Sijslostraat: vergadering met de bewoners over het riolerings- en wegendossier tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem

  Wat zijn de plannen?

  • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
  • Heraanleg van de rijweg tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
  • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
   Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
   Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
   Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid: in dicht bebouwde deel van Sijslostraat wordt max. snelheid verlaagd naar 50 km/u.  

  Voorstellen bewoners

  In het voorjaar van 2019 kregen de bewoners langs het traject de vraag om suggesties in te dienen. De voorstellen waren:

  • De maximum toegelaten snelheid verlagen naar 50 km/u.
  • Een fietspad in asfalt en niet in beton. 

  Investering door provincie, gemeente en Vlaamse overheid

  Geraamde kostprijs: 4.475.763,86 euro.

  • Ten laste van de provincie: 1.680.000 euro (incl. btw) voor de fietspaden gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.
  • De gemeente draagt de overige investering, maar recupereert na de werken wel een geraamde gewestelijke toelage van ongeveer 900.000 euro voor de rioleringswerken.

  Timing

  Streefdatum uitvoering van de werken: 2022-2023.

  De exacte timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

  In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/… Stel je mankementen vast, dan mag je ze steeds doorgeven via dit meldingsformulier. Klik hier.   

  Meer info

  Zie presentatie en verslag van de vergadering.

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Jonas Bethune: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Sijslostraat: start van het riolerings- en wegendossier

  dinsdag 23 april 2019
  De gemeente wil in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een gescheiden rioolstelsel aanleggen en het wegdek en de fietspaden vernieuwen. Studiebureau Lobelle uit Jabbeke werd hiervoor aangesteld als ontwerper.
  foto Sijslostraat: start van het riolerings- en wegendossier

  Subsidie

  Voor de aanleg van de nieuwe riolering hebben we subsidies gevraagd aan de Vlaamse overheid. Halfweg april 2019 hebben we goed nieuws ontvangen: de Vlaamse Regering heeft onze vraag goedgekeurd en heeft het rioleringsproject voor de Sijslostraat op het subsidieprogramma 2019-2023 gezet. We kunnen dit dossier dus verder uitwerken.

  Wat zijn de plannen?

  • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
  • Heraanleg van het wegdek tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
  • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
   Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
   Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
   Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.

  Investering

  Aan de uitvoering van dit project is een geraamde investering verbonden van 4.057.000 euro (incl. btw), waarvan 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald wordt voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.

  Timing

  Een exacte uitvoeringsperiode kunnen we nu nog niet geven. De timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

  We mikken voor de uitvoering van de werken op 2022-2023.

  In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/…

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Jonas Bethune: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

Foto's

 • Sijslostraat voor website
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp en provincie West-Vlaanderen
 • Studiebureau: Lobelle
 • Kostprijs: 4.057.000 euro (voorlopige raming)

Deelgemeente

Waardamme
LCP