Oostkamp | Kroonhove

Verfraaiing van de wijk

De wijk Kroonhove (Anjerstraat, Irisstraat, Jasmijnstraat en Leliestraat) is aangelegd in de jaren '70. Typerend voor wijken uit die periode zijn: brede straten met de auto als belangrijkste element in het straatbeeld, groenbeplantingen die enkel met sproeistoffen onderhouden konden worden en veel verharde oppervlakten. Enkele decennia later zijn we tot andere inzichten en nieuwe noden gekomen. Daarom passen we bij de verfraaiing van wijken, zoals wijk Kroonhove, volgende principes toe:

 • Bewust omgaan met waterinsijpeling: niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg verharde voetpaden, maar wel gras tussen de opritten. Natuurlijk groen geeft rust en is aangenamer dan het grijze van beton. Het is goed voor het grondwaterpeil en helpt tegen overstromingen.
 • Voetpaden met een hoog gebruikscomfort: voldoende breed en vrij van obstakels.
 • Comfortabele en gemakkelijk te onderhouden wandel- en fietsdoorsteken en groenbeplantingen die te onderhouden zijn zonder gebruik van sproeistoffen; struiken die weinig snoeibeurten vragen; bomen enkel daar waar er voldoende groeiruimte is.
 • Kleur in het straatbeeld brengen en bijvriendelijke bloemen planten.
 • De rijweg aanpassen zodat mensen automatisch trager moeten rijden, bijv. door een deel van het wegdek te vervangen door een plantvak en bochten kleiner maken. 
 • Stimuleren van ontmoeting.

De wijk Kroonhove wordt volgens deze visie heraangelegd.

Ter ondersteuning bij de opmaak van het opwaarderingsplan hebben we beroep gedaan op de expertise van NERO architectuur & stedenbouw en Denis Dujardin, landschapsarchitect. 

Daarnaast werd ook geluisterd naar de bewoners

 • December 2017 - wandeling in de wijk
  Twee zaken zijn van belang om tot een goed ontwerp te komen: 1) Wat zijn de knelpunten die aangepakt moeten worden? 2) Wat moet zeker behouden blijven?
  Om dit te weten te komen, zijn we op 13 en 16 december 2017 met bewoners op stap geweest in de wijk. Op basis van de resultaten van deze gesprekken hebben de ontwerpers van NERO architectuur en stedenbouw en Denis Dujardin, landschapsarchitect een voorontwerp gemaakt.
 • 7 mei 2018
  Het eerste ontwerp werd voorgesteld aan de bewoners die in december deelnamen aan de wandeling.
 • Zomer/najaar 2018
  De plannen werden vervolgens bijgestuurd. De algemene principes werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de Gemeenteraad voorgelegd. 
 • 10 november 2018
  De plannen werden toegelicht aan de bewoners van de wijk. 
 • Februari 2019
  Na een intensieve voorbereidingsperiode starten de werken van fase 1.
 • 12 maart 2020
  Nieuw overleg met de bewoners over fase 2: de herinrichting van het kruispunt Anjerstraat/Irisstraat en over de verkeersremmende ingrepen in de Jasmijn- en Leliestraat.
 • September 2020
  Start van de werken fase 2 

Vragen over dit project?

Neem contact met projectleider Pieter Durinck, dienst Publieke Ruimte: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

Updates

 • Oostkamp | Vernieuwde wijk Kroonhove feestelijk geopend

  dinsdag 28 juni 2022
  De eerste fase van de vernieuwingswerken in de wijk Kroonhove (Anjer-, Iris-, Jasmijn- en Leliestraat) is afgewerkt. Op zaterdag 25 juni werd samen met de bewoners de vernieuwde wjk feestelijk geopend.
  foto Oostkamp | Vernieuwde wijk Kroonhove feestelijk geopend

  De wijk Kroonhove (Anjerstraat, Irisstraat, Jasmijnstraat en Leliestraat) is aangelegd in de jaren '70, volgen de inzichten van die tijd: brede straten met de auto als belangrijkste element in het straatbeeld, groenbeplantingen die enkel met sproeistoffen onderhouden konden worden en veel beton. Enkele decennia later zijn we tot andere inzichten en nieuwe noden gekomen. Daarnaast waren de bestaande voetpaden in slechte staat en drongen bewoners aan op snelheidsremmende maatregelen. Een herinrichting volgens de huidige en toekomstige noden drong zich op.

  De heraanleg is gebeurd volgens onze algemene visie over wijkverfraaiingen:

  • Voetpaden met een hoog gebruikscomfort: voldoende breed en vrij van obstakels.
  • Bewust omgaan met waterinsijpeling en ontharden waar het kan.
   • De Leliestraat als hoofdstraat kreeg aan één kant van de weg een voetpad, de andere kant werd vervangen door een graszone.
   • Opritten worden niet meer over de volledige breedte in gesloten verharding gelegd, maar in klinkers met verbrede voeg waarin water kan insijpelen.
   • Een verregaande herinrichting volgens onze principes ‘meer groen en minder verharding’ is de heraanleg van het kruispunt Anjerstraat/Irisstraat. De weg is als een zogenaamd karrenspoor in beton aangelegd, met grasbetontegels tussen de betonnen rijstroken. Hiermee halveren we de verharding en verdubbelen we de waterinfiltratie zonder het gebruikscomfort en het esthetische aspect uit het oog te verliezen.
  • Kleur in het straatbeeld door bijvriendelijke bloemen en planten te voorzien.
  • Het brede en rechtlijnige wegbeeld werd ‘gebroken’ door de aanplant van bomen en aanleg van wegversmallingen. De maximum toegelaten snelheid in de wijk is verlaagd naar 30 km/uur.

  Samen met de bewoners

  De opmaak van het opwaarderingsplan is gebeurd in nauw overleg met de bewoners. Er waren meerdere wandelingen en overlegmomenten met de wijk om te luisteren naar elkaars noden en wensen.

  Ter ondersteuning hebben we voor de opmaak van het plan een beroep gedaan op de expertise van NERO architectuur & stedenbouw en Denis Dujardin, landschapsarchitect.

  Uitvoering van de werken

  De heraanleg van het kruispunt is uitgevoerd door aannemer Jozef Vanden Buverie & Co. Alle andere werken werden uitgevoerd door eigen diensten.

  Werkzaamheden voor latere fase:

  • Heraanleg van de doodlopende delen van Jasmijnstraat en Leliestraat als leef- en speelstraten.
  • Heraanleg van de Anjer- en Irisstraat, buiten de herinrichtingszone van het kruispunt.
  • Heraanleg van de centrale groenzone met waterbeheersing als bijzonder aandachtspunt.

  De timing van deze fases is nog niet gekend.

  Burgemeester Jan de Keyser: “Met de afwerking van fase 1 van de werken werd wijk Kroonhove omgevormd tot een duurzamere woonwijk met meer ruimte voor water, groen en trager verkeer. Een win voor de natuur én een win voor de bewoners. De herinrichting van het kruispunt Anjer- en Irisstraat als een karrespoor in beton is een gedurfde, maar toekomstgerichte keuze. De omvorming is een voorbeeld voor heel wat verkavelingen in Vlaanderen”.

 • Wijk Kroonhove wordt zone 30 | Anjer- en Irisstraat plaatselijk verkeer

  vrijdag 21 januari 2022
  Wijk Kroonhove is recent opnieuw aangelegd. Naast inzetten op groen en ontharding zijn op vraag van bewoners ook snelheidsremmende maatregelen genomen. De Gemeenteraad heeft de nieuwe verkeersreglementen goedgekeurd. Deze sluiten nu perfect aan bij het nieuwe wegbeeld en de verblijfsfunctie.
  foto Wijk Kroonhove wordt zone 30 | Anjer- en Irisstraat plaatselijk verkeer

  De Leliestraat en Jasmijnstraat in de wijk Kroonhove zijn heraangelegd. Er werd bewust gekozen voor ontharding, met meer groen en minder beton als resultaat. Het brede en rechtlijnige wegbeeld werd ‘gebroken’ door de aanplant van bomen en de aanleg van wegversmallingen. Daardoor moeten weggebruikers automatisch trager rijden, wat trouwens een vraag van de bewoners was.

  Naast de heraanleg van de hoofdas van de wijk is ook het kruispunt Anjerstraat/ Irisstraat heringericht volgens het principe ‘meer groen en minder verharding’. De weg is als een zogenaamd karrenspoor aangelegd. Hiermee werd de verharding gehalveerd en de oppervlakte voor waterinsijpeling verdubbeld. Bovendien ontmoedigt dergelijke inrichting het doorgaand verkeer. Daardoor zal de weg vooral door bestemmingsverkeer gebruikt worden.

  De Gemeenteraad heeft op 20 januari 2022 de verkeersreglementen goedgekeurd om een zone 30 in de wijk in te voeren en de Anjer- en Irisstraat voor te behouden voor plaatselijk verkeer. Deze verkeerswijzigingen sluiten perfect aan bij het nieuwe wegbeeld en zal de verkeersveiligheid in de wijk verhogen.

  Werkzaamheden voor latere fases

  Op termijn worden nog volgende zaken uitgevoerd:

  • Heraanleg doodlopende delen van de Jasmijnstraat en de Leliestraat als leef- en speelstraten.
  • Heraanleg van de Anjerstraat en de Irisstraat, buiten de herinrichtingszone van het kruispunt.
  • Heraanleg van de centrale groenzone met waterbeheersing als bijzonder aandachtspunt.

  De timing voor deze fases is momenteel nog niet gekend. 

 • Oostkamp | wijk Kroonhove | herinrichting kruispunt Anjerstraat/Irisstraat

  dinsdag 10 augustus 2021

  De herinrichting van het kruispunt Anjerstraat/Irisstraat start in de week van 16 augustus. In de bewonersbrief vind je meer details over dit wegenwerk. 

 • Wijk Kroonhove | de werken van fase 2 starten in september

  woensdag 15 juli 2020
  De bewoners van Kroonhove kwamen op 12 maart samen om de ontwerpplannen te bekijken. Het ontwerp werd mee op basis van de input van de bewoners aangepast en in een definitieve vorm gegoten. In september starten de werken van de 2de fase.

  Het gaat over:

  • Wegversmallingen in de Jasmijnstraat en Leliestraat
  • Aanleg van groene opritten aan de kant waar geen voetpaden komen
  • Inrichting van het kruispunt Anjerstraat/Irisstraat

  Het definitieve plan vind je bij de downloads. 

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Pieter Durinck, projectleider, op het nummer 050 819 886 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Overleg met de bewoners van de wijk Kroonhove

  donderdag 12 maart 2020
  De bewoners van de wijk Kroonhove (Leliestraat, Irisstraat, Jasmijnstraat, Anjerstraat) kwamen op 12 maart samen om de plannen te bekijken.

  Het gaat over:

  • Inrichting van het kruispunt Anjerstraat/Irisstraat
  • Wegversmallingen in de Jasmijnstraat en Leliestraat
  • Aanleg van opritten aan de kant waar geen voetpaden komen

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Pieter Durinck, projectleider, op het nummer 050 819 886 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  donderdag 5 maart 2020
  Misschien wist je het nog niet, maar de grondwatervoorraden in Vlaanderen zijn erg klein in vergelijking met de rest van Europa. We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn.
  foto Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het hemelwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is de boodschap.

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld
   : je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  donderdag 5 maart 2020
  Je hoort het in het nieuws, je hebt het zelf ook al gemerkt en vorige week werd een eerste captatieverbod uitgevaardigd: we zijn weer in een periode van grote droogte. Spaarzaam omgaan met water is altijd geboden, maar nu nog meer. Ook structureel kan heel wat gedaan worden. Jij doet toch ook mee?
  foto Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  Vorige week kondigde de gouverneur een captatieverbod af voor heel wat Oostkampse waterlopen. 

  Wist je dat de grondwatervoorraden in Vlaanderen erg klein zijn in vergelijking met de rest van Europa? We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn. Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het regenwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is dan ook cruciaal. 

  Het waterprobleem is er een dat we maar met vereende krachten zullen kunnen aanpakken. Jij doet toch ook mee? 

  Hoe ga je spaarzaam om met drink- en regenwater? 

  • Hou de kraan zoveel mogelijk dicht. 
  • Verzamel de was: doe liever 1 grote was dan 10 kleintjes. Idem voor de vaatwas.
  • Zorg voor een zuinige installatie (wasmachine, toilet, ...)
  • Sluit toilet en wasmachine aan op regenwater. 
  • Gebruik voor de tuin regenwater. 
  • Het is beter om in je tuin 1 x / week veel water te geven dan elke dag kortstondig. 
  • Hergebruik water. Voorbeeld: groenten gespoeld? Gebruik dit water om de planten water te geven. 
  • Veeg je oprit i.p.v. die af te spuiten, overdrijf niet met het wassen van de auto. 

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld: je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Verfraaiingswerken wijk Kroonhove | einde eerste fase | start tweede fase in 2020

  woensdag 10 juli 2019
  De eerste fase van de verfraaiingswerken in de wijk is bijna afgerond. We hopen dat de bewoners net zoals ons tevreden zijn van het resultaat. We danken hen alvast voor hun medewerking.
  foto Verfraaiingswerken wijk Kroonhove | einde eerste fase | start tweede fase in 2020

  Tweede fase start in het voorjaar van 2020

  Na het bouwverlof verhuist de wegenploeg naar de Baron Pecsteenwijk in Ruddervoorde. Nadien, in het voorjaar van 2020, keren ze terug naar de wijk Kroonhove voor de uitvoering van de tweede fase.

  Volgende werken zijn gepland: 

  1. De verharde voetpaden vervangen door gras.
  2. De verharde opritten vervangen door waterdoorlaatbare materialen.
  3. Wegversmallingen aanleggen als verkeersremmende maatregel.
  4. Kruispunt Irisstraat-Anjerstraat herinrichten.

  Hiermee passen we onze onthardingsprincipes toe, waarbij we regenwater zo maximaal mogelijk laten insijpelen in plaats van het snel te laten afvoeren via de riolering. Zo zorgen we voor een beter grondwaterpeil en een groenere woonomgeving.

  Bij de downloads vind je de bewonersbrief met meer details.

 • Verfraaiingswerken in wijk Kroonhove gaan van start

  vrijdag 1 februari 2019
  Na een intensieve voorbereidingsperiode, samen met de bewoners, starten begin februari de verfraaiingsweken in deze wijk (Leliestraat, Anjerstraat, Irisstraat, Jasmijnstraat). In de bewonersbrief vind je meer duiding over dit project.
  foto Verfraaiingswerken in wijk Kroonhove gaan van start
 • Wandeling door de wijk Kroonhove | november 2018

  zaterdag 10 november 2018

  Wat voorafging:

  • December 2017 - wandeling in de wijk
   Twee zaken zijn van belang om tot een goed ontwerp te komen: 1) Wat zijn de knelpunten die aangepakt moeten worden? 2) Wat moet zeker behouden blijven?
   Om dit te weten te komen, zijn we op 13 en 16 december 2017 met bewoners op stap geweest in de wijk. Op basis van de resultaten van deze gesprekken hebben de ontwerpers van NERO architectuur en stedenbouw en landschapsarchitect Denis Dujardin een voorontwerp gemaakt.
  • 7 mei 2018
   Het eerste ontwerp werd voorgesteld aan de bewoners die in december deelnamen aan de wandeling.
  • Zomer/najaar 2018
   De plannen werden vervolgens bijgestuurd. De algemene principes werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de Gemeenteraad voorgelegd. 
  • 10 november 2018
   De plannen werden toegelicht aan de bewoners van de wijk. 

Foto's

 • Kroonhove
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: NERO architectuur en stedenbouw en landschapsarchitect Denis Dujardin

Deelgemeente

Oostkamp
LCP