Oostkamp | Kampveld- en Papenvijversstraat | maatregelen tegen wateroverlast, aanleg gescheiden riolering en wegeniswerken in Papenvijversstraat

Om het bedrijventerrein Kampveld te beschermen tegen overstromingen is het nodig om een aantal waterbeheersingsmaatregelen te treffen. Deze maatregelen worden gecombineerd met de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de Kampveld- en Papenvijversstraat.

Hiervoor werd in februari 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin en de gemeente. Ruimte Vlaanderen beslist over de vergunning.

Het gemeentelijke aandeel in het kostenplaatje voor dit project wordt geraamd op 853.636,73 euro incl. btw. De Gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven voor deze raming. De gemeente bekostigt de wegeniswerken en de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenvijversstraat. De ophogingswerken en de aanleg van overstorten en terugslagkleppen wordt voor de helft door de gemeente gefinancierd. De bedijkingswerken en de bypasses vallen volledig ten laste van VMM.

Welke werken zijn er gepland?

Bedijkingswerken

VMM legt een volwaardig dijkstelsel aan zodat het bedrijventerrein Kampveld beter bestand is tegen hevige regenval. Er worden twee nieuwe bypasses voorzien onder de Kampveldstraat, waardoor water efficiënter zal kunnen wegstromen. Ook de aanleg van nieuwe terugslagkleppen en overstorten moet wateroverlast in de toekomst helpen voorkomen.

Riolerings- en afkoppelingswerken

In de Papenvijversstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierdoor kunnen de woningen in het eerste deel van deze straat (kant Hertsbergestraat) afkoppelen, zodat regenwater en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd.
U vindt verder meer informatie over wat dit precies inhoudt.

Wegeniswerken

 • De Kampveldstraat en Papenvijversstraat worden plaatselijk opgehoogd. Dit is enerzijds noodzakelijk in het kader van de bedijkingswerken (door de bypasses zal het water vlotter wegstromen). Anderzijds moet de ophoging garanderen dat het bedrijventerrein ook bij wateroverlast toegankelijk blijft via de Kampveldstraat.
 • De wegverharding in de Papenvijversstraat wordt vernieuwd tussen de Nijverheidsstraat en de Hertsbergsestraat, met inbegrip van deze twee kruispunten. Ook tussen de huisnummers 11 en 15 wordt het wegdek vernieuwd naar aanleiding van de afkoppelingswerken.
 • Tussen de Breeweg en de Hertsbergsestraat wordt de rijweg verbreed tot 5,50 meter.
 • In de Kampveldstraat worden het wegdek in cementbeton en het fietspad in asfalt vernieuwd in de zone tussen de huisnummers 12 en de firma Lebbe. Dit stemt overeen met het op te hogen weggedeelte.
 • Het dubbelrichtingsfietspad in de Kampveldstraat wordt ter hoogte van de firma Watteeuw doorgetrokken tot aan de wegversmalling. De nieuwe oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme wordt veiliger gemaakt dankzij de plaatsing van een plantvak. In deze zone wordt het wegdek in cementbeton ook vernieuwd.
 • Tijdens de werken wordt in de Kampveldstraat een tijdelijke ontsluitingsweg voorzien naar het bedrijventerrein. Hierdoor wordt de bereikbaarheid te allen tijde gewaarborgd.

Planning

De Gemeenteraad keurde op 18 januari 2018 de ontwerpplannen heeft goedgekeurd kan de aanbestedingsprocedure van start gaan. VMM zoekt een aannemer voor de bedijkingswerken, Aquafin doet dit voor de riolerings- en wegeniswerken.

Na de gunning worden de laatste praktische afspraken gemaakt en zal er een nieuwe infovergadering met de betrokkenen georganiseerd worden.

Als de verdere dossieropvolging volgens plan verloopt kunnen de effectieve werken van start gaan vóór het zomerverlof van 2018. Wellicht zullen de bedijkingswerken en de riolerings- en wegenwerken niet gelijktijdig starten maar zal dit in fases verlopen Vooraleer de werken starten wordt er nog een infoavond georganiseerd voor omwonenden en bedrijven.

Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelingswerken

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog huishoudelijk afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Wat betekent dit concreet voor dit project?

 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor woningen in het eerste deel van de Papenvijversstraat (kant Hertsbergestraat) om afvalwater dat nu nog in de ??? terecht komt, te laten aansluiten op de collectieve waterzuivering van Brugge;
 • Aanleg nieuw wegdek.

 

Foto's

 • Kampveld-Papenvijversstraat
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Riolerings- en wegeniswerken: Aquafin | bedijkingswerken en de bypasses: VMM
 • Studiebureau: Studiebureau Jonckheere
 • Kostprijs: Het gemeentelijke aandeel wordt geraamd op 853.636,73 euro incl. btw.

Deelgemeente

Oostkamp
LCP