Nieuwenhove | vernieuwing openbaar groen, fiets- en wandelwegels en voetpaden

Verouderd groen, bos en fiets- en wandelwegels
Het groen in de wijk Nieuwenhove is verouderd en vraagt veel onderhoud, net als de fiets- en wandelwegels. Hierdoor kan de gemeente de wijk niet naar behoren onderhouden.

Wat zijn de plannen?
De gemeente werkt een toekomstplan uit om het groen en de fiets- en voetwegels in de wijk te vernieuwen. We moeten komen tot een duurzaam, ecologisch en onderhoudsvriendelijk groen en het moet pesticidenvrij kunnen beheerd worden. Ook het bos krijgt een verjongingskuur. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) willen we een deel van het bos als speelbos inrichten.

Hoe?
In overleg met de bewoners maken we een toekomstplan op voor de wijk. We laten ons hierin bijstaan door studiebureau Bossaert. Elke inwoner van de wijk krijgt de kans om zijn mening te geven.  

Updates

 • Kunstschilderslaan wordt vernieuwd

  vrijdag 21 mei 2021
  Deze vernieuwingen maken deel uit van het grote omvormingsplan voor de wijk Nieuwenhove. De greppels en het voetpad in de Kunstschilderslaan zijn in erg slechte staat en kunnen niet langer proper onderhouden worden.

  Het hoofddoel van de werken is:

  • Aanleg van een breed, comfortabel voetpad. Het voetpad komt aan de kant van de openbare verlichting. Aan de kant van de oneven nummers komt een graszone (onthardingsprincipes).
  • Vernieuwen van het openbaar groen waarbij rekening gehouden wordt met het veranderende klimaat, vriendelijk in onderhoud en vooral de juiste boom op de juiste plaats. Er wordt ook kleur in het straatbeeld gebracht door bloembollen te planten.
  • Ontharden om grondwaterpeil te laten stijgen.
 • Fietspad in Nieuwenhovebos wordt opnieuw aangelegd

  vrijdag 14 februari 2020
  De VLM laat het fietspad dat aangelegd werd in het Nieuwenhovebos door de Hertendreef, opnieuw aanleggen. Dit fietspad verbindt de Nieuwenhovelaan met de Kannunik Davidstraat. Het einde van deze werken is voorzien voor maandag 24 februari.
  foto Fietspad in Nieuwenhovebos wordt opnieuw aangelegd

  Na de eerste aanleg was gebleken dat het fietspad te breed was, oneffenheden vertoonde en diepe sporen van de gebruikte wals. De aannemer zal het pad terug opbreken, frezen, even laten rusten en walsen. In die periode mag er niet op deze strook gewandeld worden en dat wordt aangegeven met afsluitingen en hekkens. Het is de verwachting dat alles weer open gaat op maandag 24 februari.

  Aansluitend daarbij zijn er nog een drietal nieuwe bospaden aangelegd die ook nog moeten nabehandeld worden om goed begaanbaar te zijn. Ook die paden worden in afwachting afgespannen.  Ze situeren zich in het speelbos en naar het centrale weiland.

 • Landinrichtingswerken in Nieuwenhove volop aan de gang

  dinsdag 4 februari 2020
  Na de opening van de fiets- en wandelverbinding tussen de Hertendreef en de Hertsbergsestraat, zijn nu op verschillende plaatsen in en rond Nieuwenhovebos terreinwerken aan de gang. Hierbij een overzicht van de verschillende werkzaamheden.
  foto Landinrichtingswerken in Nieuwenhove volop aan de gang

  In 2019 zijn in Oostkamp de terreinwerken van het landinrichtingsproject “Nieuwenhove-Gruuthuyse” van de Vlaamse Landmaatschappij gestart.  De nieuwe fiets- en wandelverbinding  tussen de Hertendreef en de Hertsbergestraat aan het afrittencomplex van de E40 is klaar en al in gebruik. Op verschillende plaatsen in Oostkamp zijn de terreinwerken nog volop aan de gang.

  • De fietsdoorsteek tussen de Hertendreef en de Kanunnik Davidstraat is aangelegd. Een aantal gebreken aan het pad wordt nog hersteld door de aannemer.
  • In het Nieuwenhovebos zijn op enkele percelen natuurontwikkelingswerken aan de gang. De aanleg van een bosrand, de uitbreiding van een bestaande poel en de plagwerken (= het afgraven van de toplaag om voedselarm grasland met heide te bekomen) zijn bijna klaar. Het grondtransport hiervoor zal in februari nog wat hinder met zich meebrengen. De beschadigde wegen worden na de werken hersteld.
  • Ook de werken op de speelzones “Groene Vinger” en Waterstraat zijn gestart. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van reliëf als speelelement, het aanleggen van onverharde paden en speelinfrastructuur. In speelzone “Groene Vinger” wordt een woning uit de Bronstijd gereconstrueerd. In de speelzone Waterstraat komt ook onthaalpunt voor het landschapspark Bulskampveld (landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld).
  • Op de site Legendale zijn de werken volop bezig. Getuige hiervan is de hoge grondwal van 455 m langs de E40. De berm krijgt binnenkort nog een toplaag van aarde en wordt dan beplant met inheemse bomen en struiken. Achter de berm wordt een hondenloopzone van 6000 m2 aangelegd met een kleine parking erbij. Er wordt ook een zone voor volkstuintjes van 4000 m2 ingericht en er wordt nog heel wat bos en struiken aangeplant. Aansluitend op twee dreefjes worden op en naast de berm 500 meter wandelpaden aangelegd.
  • In de omgeving van het kanaal Gent-Brugge is de aanleg van twee hengelplaatsen op de Rivierbeek in afwerking. De aanleg van een hengelsteiger voor andersvaliden op het kanaal is gepland in het voorjaar.

  De geraamde kostprijs van de werken is € 692.000 en wordt grotendeels betaald met middelen van het Vlaams gewest (landinrichting). De gemeente Oostkamp betaalt € 214.000 en het Visserijfonds (Provinciale Visserijcommissie) 30.000 euro.

  Meer informatie omtrent het project vind je ook op de website van VLM

 • Nieuwenhove | stand van zaken lopende projecten

  dinsdag 5 november 2019
  In de wijk Nieuwenhove zijn een aantal projecten lopende van de gemeente, de Vlaamse Landmaatschappij en huisvestingsmaatschappij Vivendo. Tijdens de opening van de nieuwe fietswegels op 19 oktober kregen de bewoners een overzicht van de stand van zaken.
  foto Nieuwenhove | stand van zaken lopende projecten

  Volgende projecten werden er toegelicht:

  • Heraanleg van de Legendaledreef (project gemeente).
  • Vervanging van bomen in de Hogendaledreef, de David Teniers-, Jacob Jordaens-, Hugo Van Der Goes- en Constant Permekestraat (project gemeente).
  • Inrichting van de Legendalesite met aanleg van volkstuintjes, een hondenloopzone, wandelpaden, ... (project VLM).
  • Nieuwenhovebos: aanleg van een speelzone en werken ter bevordering van de natuurontwikkeling (project VLM).
  • Omvorming van het voetbalplein in de Waterstraat naar een speelzone (project VLM).
  • Aanleg van een fietsverbinding tussen Hertendreef en Hertsbergsestraat (project VLM).
  • Ontwikkeling van een duurzame wijk met 50 woningen/appartementen, ondergrondse parkings en fietsenstallingen (project Vivendo).
  • Nieuwbouwproject na sloop van 90 woningen (project Vivendo).

  Meer duiding vind je terug in de presentatie die op zaterdag 19 oktober werd gegeven.

 • Fietsverbinding Hertendreef - Hertsbergestraat open

  dinsdag 5 november 2019
  De fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat, aangelegd in kader van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werd deze week (4/11) opengesteld voor voetgangers en fietsers. Het (ver)nieuw(d)e fietspad zorgt voor een recreatieve fietsverbinding tussen de wijken Nieuwenhove en Erkegem.
  foto Fietsverbinding Hertendreef - Hertsbergestraat open

  Momenteel is het nog opletten voor het werfverkeer ter hoogte van de Hertendreef door de werken op de Legendalesite, maar de fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze week wel al gebruik maken van de nieuwe verbinding. De komende dagen worden de bermen langs het nieuw aangelegde fietspad nog aangevuld.

  Het fietspad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag met een dikte van 25cm en een breedte van 2m tot 2,5m. Sommige delen werden nieuw aangelegd, andere delen heraangelegd of hersteld (zie figuur in bijlage).

  • Oranje: herstel bestaande halfverharding Hertendreef – dit pad wordt uitgevoerd na de uitvoering van de werken op de Legendalesite omdat hier nu nog zwaar transport over heen gaat
  • Blauw: Nieuwe halfverharding door het bos (ca.300m)
  • Geel: bestaande asfaltverharding
  • Blauw: nieuwe halfverharding; aansluiting op
   • de nieuwe verkeerslichteninstallatie en oversteekplaats ter hoogte van de op- en afrit E40, uitgevoerd in opdracht van AWV en de gemeente Oostkamp
   • het fietspad langs de Herstbergsestraat

  Het pad is verboden voor autoverkeer, deze week plaatst de aannemer ook nog anti-parkeerpalen om te vermijden dan er auto’s op het fietspad zouden komen.

  De kostprijs werken (excl. BTW) is geraamd op iets minder dan 45.000 euro, waarvan 70% via subsidies landinrichting door het Vlaams gewest en 30% door de gemeente Oostkamp betaald.

 • Omvormingswerken Nieuwenhove feestelijk geopend

  maandag 21 oktober 2019
  De omvormingswerken in wijk Nieuwenhove zijn afgerond en werden op zaterdag 19 oktober feestelijk geopend. Na een bevraging bij de bewoners in 2016, werden door de gemeente plannen uitgewerkt om de woonomgeving en het groen mooier en functioneler te maken. Die plannen zijn nu uitgevoerd.
  foto Omvormingswerken Nieuwenhove feestelijk geopend

  Aanleiding van de uitgevoerde werken

  Het openbaar groen in de wijk Nieuwenhove was verouderd. De verharding van de voet- en fietswegels waren in slechte staat. Op sommige plaatsen verhinderde het groen een comfortabel gebruik van de fiets- en voetwegels en hier en daar zorgde het groen ook voor hinder voor de naastliggende private percelen. Op sommige plaatsen was de soort, standplaats en/of grootte van de bomen moeilijk te verenigen met de naastliggende bebouwing en was het onderhoud ervan arbeidsintensief en duur.

  Dit alles zorgde ervoor dat de voet- en fietswegels niet goed bruikbaar waren. Ook vergde het groen veel onderhoud, zeker sinds de gemeente vanaf 2010 geen pesticiden meer gebruikt. Hierdoor konden we de fiets- en voetwegels en het groen niet altijd naar behoren onderhouden wat voor hinder, klachten en een minder fraaie omgeving zorgde.

  Inhoud van het omvormingsplan

  In 2016 is er na bevraging bij de inwoners een omvormingsplan voor Nieuwenhove opgemaakt. Het doel was om het openbaar domein gefaseerd her aan te leggen.

  Volgende principes werden hierbij opgenomen:

  Mooi, kleurrijk en ecologisch waardevol openbaar groen

  • De juiste boom op de juiste plaats, aangepast aan de beschikbare groeiruimte
  • Bloembollen planten die kleur brengen wanneer er nog geen bladeren aan de bomen hangen. Bovendien zijn die ook goed voor de bijenpopulatie.

  Onderhoudsvriendelijk (zonder pesticiden) en betaalbaar in onderhoud

  • Eenvoudig onderhoud door struiken en bomen te plaatsen die weinig snoeibeurten vragen
  • Het groen langs voet- en fietswegels mag geen hinder veroorzaken voor private eigendommen
  • Keuze aanleg en beplanting die gemakkelijk pesticidevrij onderhouden kan worden

  Openbaar groen dat door zoveel mogelijk inwoners gebruikt kan worden

  • Voldoende en kwaliteitsvolle speelinfrastructuur die voldoet aan de noden van de kinderen
  • Voldoende zitbanken in gerecycleerde plastics op een betonplaat voor goede bruikbaarheid en tegen onkruidvorming
  • Vuilnisbakken op plaatsen waar ze nuttig zijn: ingang van een parkje, bij picknicktafels en speelpleintjes…

  Bewust omgaan met waterinsijpeling

  • Parkeerplaatsen enkel behouden waar echt nodig. Deze die behouden blijven, worden omgezet naar groene parkeerplaatsen. De verharde oppervlakken worden dan vervangen door dallen waarin gras gezaaid wordt. Hierdoor ziet de parkeerplaats er niet alleen aangenamer en rustiger uit dan beton, maar wordt ook echt het verschil gemaakt voor de waterinfiltratie in de bodem bij regen.

  Comfortabele fiets- en voetwegels

  • Zorgen voor goed bruikbare paden en voorkomen dat de struiken over de wegels groeien

  Wat is ondertussen gebeurd?

  Sinds 2016 zijn heel wat werken in kader van het omvormingsplan uitgevoerd. Deze zijn nu afgerond. Tal van voet- en fietswegels zijn heraangelegd en bestaande beplantingen zijn verwijderd en omgevormd naar onderhoudsvriendelijker groen, aangepast aan de omgeving. Ook zijn een aantal parkings omgevormd naar groene, waterdoorlatende parkings. Er zijn ook maar liefst 300.000 bloembollen aangeplant wat in het voorjaar voor een kleurrijk uitzicht zorgt.

  Dankzij deze werken heeft de omgeving een duidelijke facelift gekregen. De heraanleg van openbare ruimte wordt door heel wat inwoners positief onthaald omdat ze zorgt voor een aangenamere woonomgeving.

 • Stand van zaken van het omvormingsproject

  vrijdag 28 september 2018 foto Stand van zaken van het omvormingsproject

  Er is al heel wat werk verricht in de wijk. In de folder bij dit artikel lees je welke werken er nog moeten gebeuren. Samengevat:

  • afwerken van de voet- en fietswegels
  • afwerken van de parkings Lieven Gevaertplein en Kan. Duboisplein
  • planten bloembollen, bomen, hagen en vaste planten
  • plaatsen speeltoestellen
  • aanleg wadi's

  Wat met het Nieuwenhovebos en het aanpalende domeinbos Erkegem?

  Deze bossen behoren niet tot het omvormingsplan. Het onderhoud gebeurt volgens het bosbeheerplan dat samen met het Agentschap voor Natuur en Bos is vastgelegd voor 20 jaar (tot 2033). 

  In dit plan staan onder meer volgende zaken:

  1. uitheemse bomen gefaseerd vervangen door streekeigen bomen,
  2. zieke bomen verwijderen vooraleer die voor gevaar zorgen voor bezoekers en aanpalende eigenaars en
  3. het bos gefaseerd uitdunnen (bomen wegnemen). Het uitdunnen zorgt voor groeikansen voor de bomen die blijven staan. Doet men dit niet, dan krijgt geen enkele boom voldoende groeikansen. Uitdunnen geeft dus als resultaat een bos met mooi uitgegroeide bomen. De uitdunning gebeurt in cyclussen van 4 tot 8 jaar.

   In het domeinbos Erkegem is men daar nu volop mee bezig. In het Nieuwenhovebos gebeurt de volgende uitdunning tussen november 2018 en 1 april 2019.

  Er zijn nog een aantal andere projecten voor de wijk in voorbereiding:

  • Inrichting Legendalesite (de site tussen de Legendaledreef, Hertendreef en E40) met volkstuintjes, hondenweide, grondwal,…
  • Fietspad Hertendreef – Hertsbergsestraat
  • Fietspad Hertendreef – Kanunnik Davidstraat
  • Speelzone voetbalveld Waterstraat
  • Speelzone groene vinger Nieuwenhovebos
  • Natuurontwikkeling op de open zones in het Nieuwenhovebos 

  De Vlaamse Landmaatschappij is trekker van deze projecten en is bezig met de voorbereidingen. De VLM voorziet de start van deze werken in lente of zomer 2019. Meer details vind je ook hier


  Vragen over het omvormingsproject Nieuwenhove?

  Neem contact met Pieter Durinck, coördinator van het project: tel. 050 819 886 of groen@oostkamp.be.

 • De volgende fase van de vernieuwing van het groen in Nieuwenhove is gestart

  woensdag 21 februari 2018 foto De volgende fase van de vernieuwing van het groen in Nieuwenhove is gestart

   

  Er wordt al sinds vorig jaar gewerkt in Nieuwenhove aan de omvorming van groenzones en wandel- en fietswegels. De volgende fase is vandaag gestart. In deze fase worden bomen gerooid en beplanting verwijderd. Later dit voorjaar start het aanleggen van paden en graszones. Er worden ook al speeltoestellen geplaatst, maar deze zullen pas toegankelijk zijn als ook het gras wat gegroeid is. In het najaar volgt dan de aanplant van de bomen en grotere beplanting.

   

  Meer details over het volledige plan vind je op onze website. Mocht je nog vragen hebt, mag je ook altijd contact opnemen met dienst Publieke Ruimte: groen@oostkamp.be.

   

 • Wijk Nieuwenhove | welke werken gebeuren er in 2018?

  dinsdag 5 december 2017 foto Wijk Nieuwenhove | welke werken gebeuren er in 2018?

   

  De groendienst heeft al heel wat werk verricht in deze wijk, maar er moet nog veel gebeuren. In de folder bij dit artikel lees je welke werken er in 2018 gepland staan. 

  Wat met het bos in Nieuwenhove? 

  Het Nieuwenhovebos behoort niet tot het omvormingsplan. Het onderhoud van het Nieuwenhovebos gebeurt volgens het beheerplan dat samen met het Agentschap voor Natuur en Bos in 2013 is vastgelegd voor 20 jaar (tot 2033). 

  In dit plan staan onder meer volgende zaken:

  1. uitheemse bomen gefaseerd vervangen door streekeigen bomen en
  2. het bos gefaseerd uitdunnen (bomen wegnemen). Het uitdunnen zorgt voor groeikansen voor de bomen die blijven staan. Doet men dit niet, dan krijgt geen enkele boom voldoende groeikansen. Uitdunnen geeft dus als resultaat een bos met mooi uitgegroeide bomen. De uitdunning gebeurt om de 4 jaar. De volgende ronde is in 2018.
 • Omvormingsplan Nieuwenhove - de 10 algemene principes

  donderdag 1 december 2016
  Op basis van 10 algemene principes wordt het openbaar groen in de wijk Nieuwenhove ecologisch waardevoller, meer bruikbaar voor de bewoners en onderhoudsvriendelijker en betaalbaarder in onderhoud.
  foto Omvormingsplan Nieuwenhove - de 10 algemene principes

   

  1. De juiste boom op de juiste plaats

  want nu is de soort, de standplaats en/of de grootte van de bomen op sommige plaatsen niet aangepast aan de beschikbare groeiruimte. 

  2. Eenvoudig onderhoud van het openbaar groen

  want nu moeten de bomen en struiken frequent gesnoeid worden, wat duur in onderhoud is. 

  3. Gemakkelijk pesticidenvrij onderhoud

  want nu vraagt het pesticidenvrij onderhoud van het groen en van de fiets- en voetwegels grote arbeidsinspanningen. 

  4. Geen hinder voor private eigendommen

  want nu zorgen struiken, ondermeer langs voet- en fietswegels, voor hinder voor de aanpalende private eigendommen. 

  5. Comfortabel gebruik van voet- en fietswegels

  want nu zorgen de slechte toestand van de verharding en de overgroeiende struiken voor een oncomfortabel gebruik van de wegels. 

  6. Kwalitatief en kwantitatief speelinfrastructuur

  want nu is de speelinfrastructuur te beperkt om aan de nood van de kinderen uit de wijk te voldoen. 

  7. Kleur in het straatbeeld

  Daarom worden op veel plaatsen bloembollen geplant. Bloemen brengen kleur in het straatbeeld wanneer er nog geen bladeren aan de bomen hangen. Bovendien zijn bloemen goed voor de bijenpopulatie. Na het uitbloeien worden de verwelkte bladeren mee afgemaaid met de rest van het gras. 

  8. Bewust omgaan met waterinfiltratie

  Daarom worden parkeerplaatsen enkel behouden daar waar echt nodig. In de toekomst zullen ze omgezet worden naar groene parkeerplaatsen, waarbij grasdallen gebruikt worden (zijn dallen waar gras in gezaaid wordt). Gras zorgt voor een betere insijpeling van het hemelwater in de bodem. Het water dat op verharde oppervlakten valt, stroomt via de goten in de rioleringen en komt uiteindelijk in beken/grachten terecht. Als het op korte tijd hevig regent, kunnen rioleringen het water niet tijdig afvoeren en kan dit leiden tot wateroverlast. Als water daarentegen op onverharde delen valt, zoekt het op een natuurlijke wijze zijn weg in de bodem. Misschien denkt u dat die paar vierkante meters er niet toe doen. Toch, elke vierkante meter telt mee en is belangrijk. Als we alle kleine stukjes groen die verharding vervangen optellen, komen we aan een groot geheel.

  Bovendien is natuurlijk groen aangenamer dan betonverharding en geeft het een rustiger aanblik dan het grijze van beton. 

  9. Goed bruikbare zitbanken

  Er komen banken uit gerecycleerde plastics, zoals op andere plaatsen in de gemeente. Onder de banken komt een betonplaat waardoor de bank goed bruikbaar is en waardoor onkruid geen kans krijgt. 

  10. Vuilbakken enkel daar waar noodzakelijk

  Het aantal wordt beperkt. Vuilbakken trekken vuil aan dat niet thuis hoort in een straatvuilbak. We plaatsen daarom enkel vuilbakken op plaatsen waar ze nuttig zijn: aan een speelpleintje, ingang van een parkje of aan een picknicktafel.


  Welk werk gebeurt wanneer?

  Een overzicht vind je bij de downloads, bij het document "2016_12 | Brief bewoners over wat wanneer zal gebeuren". 

   

 • Omvorming openbaar groen en fiets- en wandelpaden Nieuwenhove

  vrijdag 21 oktober 2016
  Op de Gemeenteraad van 20 oktober werd het dossier besproken over de aanstelling van het studiebureau voor de uitvoering van het omvormingsplan van het openbaar groen en de fiets- en wandelpaden in Nieuwenhove.
  foto Omvorming openbaar groen en fiets- en wandelpaden Nieuwenhove

  In 2015-2016 is, o.a. via bewonersparticipatie, een omvormingsplan opgemaakt voor de heraanleg van het openbaar groen en de fiets- en wandelpaden in Nieuwenhove, met een geïntegreerde inplanting van nieuwe speeltuigen. Voor de uitvoering van dit plan wordt voorgesteld om een gespecialiseerd studiebureau aan te stellen. Op de Gemeenteraad van 20 oktober werd toestemming gevraagd om deze opdracht te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  

  Door de heraanleg zal het openbaar domein in Nieuwenhove groener en aangenamer zijn voor alle inwoners, en tegelijk zal het onderhoud ervan eenvoudiger en betaalbaarder worden. 

  Een deel van de werken wordt in eigen beheer uitgevoerd en is reeds gestart in oktober 2016. De overige werken worden uitgevoerd door een externe aannemer. De uitwerking van deze werken en de opvolging van de externe aannemer die deze werken zal uitvoeren, zal gebeuren door het studiebureau. De start van dat deel van de werken is voorzien vanaf de tweede helft van zomer 2017.

 • Vernieuwing groen wijk Nieuwenhove

  donderdag 30 juni 2016
  Gemeente stelt plannen voor aan bewoners tijdens een fietstocht door de wijk
  foto Vernieuwing groen wijk Nieuwenhove

  Op maandag 27 juni stelde de gemeente de toekomstplannen voor de vernieuwing van het groen voor aan de bewoners van de wijk Nieuwenhove. Dit gebeurt aan de hand van een fietstocht, waarbij halt gehouden wordt op plaatsen waar aanpassingen voorzien zijn. In de voorbereidende fase vond een enquête plaats, waarin gepolst werd naar de mening van de bewoners. In de toekomstvisie houdt de gemeente ook rekening met huidige en toekomstige uitdagingen zoals duurzaamheid, klimaatwijzigingen, een eenvoudiger en beter onderhoud, meer groen in plaats van voetpaden… Heel wat zaken zullen in de loop van de eerstkomende jaren uitgevoerd worden. Andere zaken zullen pas op langere termijn aangepakt worden. Het plan geldt in dat geval als richtinggevend kader bij vernieuwingen van bijvoorbeeld hele straten.

  De aanleg van de wijk Nieuwenhove gaat terug tot in de jaren ‘60, een tijd waarin het bedrijf Siemens veel nieuwe inwoners naar onze gemeente trok. Intussen is de wijk sterk geëvolueerd en uitgebreid, maar veel van de oorspronkelijke groenelementen, zoals bomen en pleintjes, maar ook de wandel- en fietswegels zijn er nog steeds. Zoals alles, zijn ook deze na een tijd aan vernieuwing toe. Er zijn veel kleine en grotere herstellingen nodig en het groen is moeilijk te onderhouden. Zeker nu de gemeenten pesticidenvrij moeten werken.

  De behoefte aan een frissere uitstraling, meer aangepast aan de huidige inzichten en de behoefte aan een makkelijker onderhoud zorgden ervoor dat de gemeente een toekomstplan voor de wijk wilde uitwerken, samen met een studiebureau.

  Eerst werden alle groenzones, bomen, fiets– en wandelwegels, ... in de wijk opgemeten en geïnventariseerd. Daarna werd via een enquête input gevraagd aan alle bewoners van Nieuwenhove. 160 gezinnen gaven vorig najaar hun ideeën en opmerkingen.

  Er werd een plan opgemaakt voor de vernieuwing van het groen en de fiets- en wandelwegels in de wijk, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd met de mening van de bewoners. Het is immers hun leefomgeving en die willen we graag voor hen vernieuwen en zo aangenamer maken. Van de kant van de gemeente zijn een makkelijker en betaalbaarder onderhoud, natuurrijker groen en een vooruitziende aanpak op het vlak van waterbeheer belangrijke elementen die in de plannen meegenomen werden.

  Een aantal voorbeelden van zaken die uit de enquête naar voor gekomen zijn en die mee opgenomen zijn in het plan zijn:

  • Er was een duidelijke vraag van de bewoners naar zowel een uitgebouwde centrale speelzone als kleinere speelelementen meer verspreid over de wijk, voornamelijk gericht op jongere kinderen. We zullen daarom kleine spelprikkels langs bepaalde wegels voorzien. De voorkeur van de inwoners gaat uit naar halfnatuurlijke speelelementen. Ook hier wordt rekening mee gehouden.
  • Wat de verharding van de wegels betreft, was de voorkeur van de bewoners gelijk verdeeld tussen beton of steenslag. Rekening houdend met het feit dat er in beton minder kruidgroei kan ontstaan, waardoor de wegels dus properder blijven én minder onderhoud vragen, werd uiteindelijk voor beton gekozen.
  • Sommige mensen vroegen ook naar meer mogelijkheden voor waterinfiltratie. Waar mogelijk worden daarom kleine wadi’s voorzien langs de wegels.
  • Wat openbaar groen betreft, was de voorkeur van de mensen vrij divers: bloemenweides, sierheesters, gras en bloembollen. Daarom wordt door de wijk een gevarieerd aanbod voorzien.
  • Er was ook een veelvuldige vraag naar een hondenlosloopzone, die nu voorzien is in het project van de VLM aan de Legendalesite.
  • Wat de Amerikaanse eiken betreft in de dreven, was de mening van de mensen verdeeld. De directe omwonenden zijn vragende partij om deze op korte termijn te vervangen. Mensen die verderaf wonen, zien ze liever nog een langere tijd staan omdat ze een mooie aanblik geven in de wijk. De gemeente heeft hier de mening van de directe omwonenden gevolgd, omdat zij het meest geïmpacteerd zijn en zal op korte termijn de bomen rooien en vervangen.
  • Langs de grote toegangswegen was de gemeente oorspronkelijk niet van plan om parkeerstroken te voorzien omdat de wegen ruim genoeg zijn om op de straat te parkeren. Maar gezien de veelvuldige vraag van de mensen uit de wijk, wordt toch gekeken om bij de aanpak van die wegen duidelijke parkeerstroken te voorzien op plaatsen waar parkeerdruk is.

  Het plan is nu klaar om aan de bewoners voor te stellen, samen met geplande timing van uitvoering. We is gebeurd aan de hand van een fietstocht door de wijk. We hielden halt op verschillende plaatsen, waar aanpassingen voorzien zijn. En waar telkens een woordje uitleg gegeven werd aan de hand van een infobord.

  Het gaat om een totaalplan met oog op de toekomst. Dat betekent meteen ook dat niet alles tegelijk zal uitgevoerd worden. Sommige elementen kunnen we op korte termijn realiseren. Andere elementen worden pas uitgevoerd als er een ruimere vernieuwing komt, zoals de heraanleg van een straat. Het plan dient dan als basis waarmee rekening gehouden moet worden als de plannen voor de heraanleg opgemaakt worden. Maar zoals reeds gezegd, kunnen we de eerste jaren al heel wat realiseren. Het bestuur trok voor de periode 2016 – 2019 500.000 euro uit voor dit project.

  Een aantal zaken die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden en snel resultaat geven, zijn onder meer: de aanpak van de fiets- en wandelwegels (vernieuwing beplanting en vervanging verharding in beton), in het centraal gedeelte worden de parkeerzones omgevormd naar groenere parkeerzones met bomen, … Op de borden in de wijk staat telkens vermeld wanneer de aanpassingen voorzien zijn

 • Resultaten van de bevraging

  maandag 20 juni 2016 foto Resultaten van de bevraging


  160 gezinnen uit Nieuwenhove gaven hun ideeën en opmerkingen bij de enquête die vorig najaar gehouden werd. Er werd een plan opgemaakt voor de vernieuwing van het groen en de fiets- en wandelwegels in de wijk, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd met de mening van de bewoners. 

  Het plan is nu klaar om aan de bewoners voor te stellen. Dit gebeurt aan de hand van een fietstocht doorheen de wijk, op maandagavond 27 juni. Er wordt halt gehouden op verschillende plaatsen waar telkens uitleg wordt gegeven en staan er sfeerbeelden van hoe die locatie er in de toekomst zal uitzien. Er wordt ook toegelicht hoe rekening gehouden werd met de mening van de bewoners.

  De infoborden met sfeerbeelden blijven de hele zomer staan.

 • De dreven in het Nieuwenhovebos zijn hersteld

  vrijdag 6 mei 2016 foto De dreven in het Nieuwenhovebos zijn hersteld

   

  Het goede weer heeft ervoor gezorgd dat de 3de poging van de aannemer om de dreven te herstellen, nu wel succesvol was. De dreven zijn opnieuw toegankelijk voor wandelaars/joggers.

  Nu de dreven hersteld zijn en het gebruik van voertuigen in het bos niet meer nodig is, werden de slagbomen opnieuw dichtgedaan. 

 • Werken Nieuwenhovebos

  vrijdag 22 april 2016
  In tegenstelling tot de grote bedrijvigheden vorig jaar in het Nieuwenhovebos is het er de laatste maanden erg stil. Nochtans moeten de dreven nog hersteld worden. Waarom is dit nog niet gebeurd?
  foto Werken Nieuwenhovebos

  De wegen in het Nieuwenhovebos zijn door de kapwerken kapot gereden. De aannemer die het herstel moet uitvoeren, heeft al twee pogingen moeten staken door de te natte grond. Vanaf de eerstkomende droge periode zal hij verder werken. Het doel is de dreven slepen waardoor ze opnieuw gemakkelijk begaanbaar zijn. De slagbomen gaan daarna weer op slot. 

  Welke werken werden en worden nog uitgevoerd?

  • Enkele verstopte grachten achteraan het bos werden door de gemeente hersteld.
  • De Amerikaanse eiken in de Hertendreef zijn geveld. De belangrijkste reden is de vastgestelde onveiligheid van de bomen. Een aantal eiken zijn gevallen om een niet-verklaarbare reden. Verschillende experts van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen hierdoor de veiligheid voor omwonenden en passanten niet langer garanderen. Daarnaast zijn Amerikaanse eiken uitheemse bomen met geringe biologische waarde. Een Europese richtlijn die op het bos van toepassing is, legt bosbeheerders op om uitheemse soorten geleidelijk aan te vervangen door natuurlijke en streekeigen boomsoorten. Om die twee redenen is gekozen voor een directe velling. In het najaar van 2016 worden nieuwe bomen geplant. Dit zullen voornamelijk beuken en zomereiken zijn.
  • Op andere percelen werden de Amerikaanse eiken gekapt in kader van de omvorming naar een bos met inheemse soorten.
  • De houtkoopman heeft alle stamhout van de gevelde bomen en alle takken groter dan 7 cm diameter gekocht en verwijderd. Alles wat kleiner is, is dood hout en moet verplicht in het bos achterblijven. Het dood hout verteert en keert als voedingsstof terug in de bodem. Alle hout netjes opruimen, is eigenlijk roofbouw en benadeelt de nieuwe bomen die moeten groeien. Een volledig opgeruimd bos oogt proper, maar is in feite geen gezond bos. Vooraleer te planten, zal het achtergebleven hout gefreesd worden. Gefreesd hout bevordert immers de terugkeer als voedingsstof in het systeem.
 • Speelbos in Nieuwenhove: inspraak via bosspel

  woensdag 23 september 2015 foto Speelbos in Nieuwenhove: inspraak via bosspel

  wat: een avontuurlijk bosspel in Nieuwenhove om samen op een speelse manier te kiezen hoe we het speelbos willen inrichten.

  voor wie: iedereen tussen 8 en 12 jaar

  Organisatie gemeente Oostkamp i.s.m. Vlaamse Landsmaatschappij
  Waar afspraak in Nieuwvliet, Lieven Gevaertplein 4, Oostkamp
  Wanneer zaterdag 10 oktober 2015
  Van 9.45 uur
  Prijs gratis

  Info

  niet vergeten: aangepaste kledij en laarzen

  inschrijven: voor 5 oktober via e-mail naar jeugd@oostkamp.be

 • Nieuwenhove, omvormingsplan: infomarkt do 24/9

  vrijdag 18 september 2015
  In de wijk Nieuwenhove wordt het groen vernieuwd. Tussen 24 september en 16 oktober loopt een enquête die polst naar de mening van de wijkbewoners. Op de infomarkt van donderdag 24 september tussen 16 en 20 uur in Nieuwvliet wordt toelichting gegeven over de enquête en de bedoeling van het project.
  foto Nieuwenhove, omvormingsplan: infomarkt do 24/9

  Het groen in de wijk Nieuwenhove is verouderd en vraagt veel onderhoud, net als de fiets– en wandelwegels. Hierdoor kan de gemeente de wijk niet naar behoren onderhouden. We werken daarom aan een toekomstplan voor de wijk, samen met een studiebureau. Momenteel worden hiervoor alle bomen, fiets– en wandelwegels, ... in de wijk opgemeten en geïnventariseerd.

  Ook het bos krijgt een verjongingskuur. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil de gemeente een deel van het bos als speelbos inrichten.

  Om de mening van de bewoners te kennen, wordt een enquête georganiseerd. Deze kan online ingevuld worden of op papier. De enquête is beschikbaar vanaf donderdag 24 september. 

  • Online
  • De papieren versie kan opgevraagd worden aan het Onthaal van OostCampus (tel 050 819 819) en is verkrijgbaar op de infomarkt op 24/9.

  Inwoners van de wijk, die graag een woordje uitleg wensen over de enquête en het project, kunnen langskomen op de infomarkt die de gemeente organiseert op donderdag 24 september tussen 16 en 20 uur in zaal Nieuwvliet.

   

   

Foto's

 • 2011_0402oostcampus0010
Terug naar overzicht
LCP