Oostkamp | RUP Rodenbach | ontwikkeling lokaal bedrijventerrein

Een gemeente heeft bedrijven nodig om economisch gezond te zijn. Bedrijven zorgen ook voor werkgelegenheid. Oostkamp kent al jaren een toenemende vraag naar ruimte voor lokale bedrijven. Met een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan kan de gemeente hieraan tegemoet komen. Bij de opmaak werd zo veel als mogelijk rekening gehouden met opmerkingen van de omwonenden, vooral wat betreft een ruime groenbuffer en de kwaliteit van de bedrijfsgebouwen.

Het nieuwe GRUP bevat een lokaal bedrijventerrein tussen de A. Rodenbachstraat, de Kwadeplasstraat en de Emiel Welvaertstraat. De volledige zone is 20 ha groot en heeft verschillende bestemmingen, waarvan een grote 10 ha voor lokale bedrijvigheid. De ontsluiting is voorzien via de Brugsestraat en via de A. Rodenbachstraat. 

Noordelijk deel (boven de E. Welvaertstraat)

 • 3,8 ha groot
 • 20 meter groenbuffer
 • voorbouwlijn: op maximum 5 meter van de rooilijn (wegenis)
 • achterbouwlijn: op minstens 5 meter van de achterperceelsgrens
 • maximale hoogte van de gebouwen: 10 meter

Zuidelijk deel (onder de E. Welvaertstraat)

 • 5,9 ha groot
 • 20 meter groenbuffer
  De totale bufferzone (noord en zuid) is 7.894 m².
 • voorbouwlijn: verplicht op 3 meter van de rooilijn (wegenis)
 • achterbouwlijn: op minstens 5 meter van de achterperceelsgrens
 • maximale hoogte van de gebouwen: 8 meter

Welke bedrijven:

 • maximale oppervlakte van elk terrein: 5.000 m²
  Uitzondering: 1 perceel van max. 7.000 m² toegelaten in functie van bouwoptimalisatie + 1 perceel van 10.000 m² toegelaten als bedrijfsverzamelgebouw. 
 • mogelijk: lokale, niet-milieubelastende bedrijven met productie, opslag, verwerking van goederen of onderzoek- en ontwikkeling als hoofdactiviteit.
 • dus niet: kleinhandel, horeca, kantoren, afvalverwerking, recyclage, verwerking van mest en slib, gevaarlijke stoffen (Seveso)

Van kracht

Na de definitieve vaststelling van het RUP Rodenbach door de Gemeenteraad op 17 maart 2016, heeft de Deputatie (provincie) het RUP op 21 april 2016 goedgekeurd. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 12 mei 2016 werd het RUP van kracht op 27 mei 2016.

De voorschriften van het RUP Rodenbach vind je hier.

Updates

 • Ontwikkeling bedrijventerrein Rodenbach | stand van zaken

  woensdag 11 september 2019 foto Ontwikkeling bedrijventerrein Rodenbach | stand van zaken

   

  Stand van zaken van dit project:

  (1) Gemeente koopt perceel grond aan

  Binnen het projectgebied RUP Rodenbach komt er naast een bedrijventerrein ook een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Deze gronden zijn grotendeels nog in private eigendom. Omdat deze zone in de toekomst door de gemeente ontwikkeld zal worden (concrete invulling ligt nu nog niet vast), maar vooral omdat er op deze gronden gewerkt moet worden voor de infrastructuuraanleg (in functie van een goede afwatering naar het waterbufferbekken) is het aangewezen dat de gemeente de private gronden nu aankoopt. 

  Er is met één betrokken eigenaar een verkoopbelofte afgesloten. De vaststelling van deze verkoopbelofte staat op de agenda van de Gemeenteraad van 19 september 2019. In de toekomst zullen nog grondaankopen aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

  (2) Archeologisch onderzoek

  In de afgelopen maanden werd een archeologisch vooronderzoek op het terrein uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat zich binnen het gebied archeologische resten van een grote middeleeuwse en/of Romeinse nederzetting bevinden. De site kent een zeer hoge sporendichtheid. Naast enkele waterputten en/of waterkuilen konden voornamelijk greppels, grachten, kuilen en paalsporen opgemeten worden. In totaal werden 6 zones aangeduid voor verder onderzoek. De op te graven oppervlakte bedraagt in totaal minimaal 6,09 ha en maximaal 6,59 ha.

  (3) Verdere planning

  Nu moet de uitvoerder van het effectieve archeologisch onderzoek aangesteld worden (tot nu was het een vooronderzoek). De start wordt voorzien rond midden november 2019 en zal vermoedelijk 3 à 6  maanden duren. Aansluitend op de archeologische opgravingen zullen de infrastructuurwerken aanvangen. 

  Tijdens de opgraving zullen ook enkele publieksmomenten georganiseerd worden. De precieze data en uren zijn afhankelijk van het onderzoek en de aangetroffen sporen.

  Wil u op de hoogte gebracht worden van de bezoekmomenten? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Raakvlak via raakvlak.be of hou de facebook-pagina van Raakvlak in het oog: https://www.facebook.com/RaakvlakBruggeOmmeland/.

 • Archeologisch onderzoek op bedrijventerrein A. Rodenbachstraat

  dinsdag 23 april 2019
  Vooraleer de aannemer mag starten met de inrichting van het terrein moet een archeologisch onderzoek gebeuren. Dit onderzoek start met een archeologische prospectie van het volledige terrein. Deze prospectie is gepland vanaf 29 april 2019 en zal ongeveer 2 maanden duren.
  foto Archeologisch onderzoek op bedrijventerrein A. Rodenbachstraat

   

  Aan de hand van een aantal parallelle sleuven in de bodem gaat men na of er zich op de terreinen archeologische sporen bevinden. Is dit het geval, dan zullen er opgravingen gebeuren. In deze eerste fase gaat het slechts om een kortstondige evaluatie waarna de sleuven opnieuw gedicht zullen worden.

  Het onderzoek gebeurt door Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster in opdracht van Global Estate Group en WVI.

  Er wordt enkel overdag gewerkt en de werkzaamheden zullen mogelijks voor beperkte geluidshinder zorgen.

  Met vragen over het archeologisch onderzoek kan u terecht bij Kristof Vanhoutte op het nummer 051 31 60 80. De vorderingen en de resultaten van het onderzoek kan u volgen op www.monarcheo.be.

 • Infomarkt RUP Rodenbach

  woensdag 12 april 2017

   

  Na de definitieve vaststelling van het RUP Rodenbach door de Gemeenteraad op 17 maart 2016, heeft de Deputatie (provincie) het RUP op 21 april 2016 goedgekeurd. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 12 mei 2016 werd het RUP van kracht.

  Momenteel wordt het inrichtingsplan voorbereid. Dit plan legt de voorwaarden voor de inrichting van het bedrijventerrein vast, ondermeer de aanleg van het stratentracé en de bufferzone.

  De inrichting van de bufferzone gebeurt in overleg met de betrokken omwonenden. Zij zijn uitgenodigd op een infomarkt op woensdag 26 april 2017 in OostCampus, Siemenslaan 1, vrij langskomen tussen 17.30 en 20.30 uur.

 • RUP Rodenbach in Belgisch Staatsblad

  dinsdag 24 mei 2016
  Het goedkeuringsbesluit van het RUP Rodenbach is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsbald. Na 14 kalenderdagen is het RUP Rodenbach van kracht.
 • De Gemeenteraad heeft het RUP Rodenbach definitief vastgesteld.

  vrijdag 18 maart 2016

   

  Op donderdag 17 maart heeft de Gemeenteraad het RUP Rodenbach definitief vastgesteld.

 • Infomarkt RUP Rodenbach

  vrijdag 22 mei 2015 foto Infomarkt RUP Rodenbach

   

  Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het RUP Rodenbach, vindt woensdag 10 juni een infomarkt plaats in De Valkaart. Tussen 18 en 21 uur kan iedereen vrij langskomen voor toelichting bij het dossier en individuele vragen.

  • Waar: De Valkaart
  • Wanneer: woensdag 10 juni | tussen 18 en 21 uur
 • Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rodenbachstraat

  maandag 18 mei 2015
  Bericht van openbaar onderzoek

  RUP Rodenbachstraat

  Het College van Burgemeester en Schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis van de bevolking dat het ontwerp RUP Rodenbachstraat door de gemeenteraad in zitting van 23 april 2015 voorlopig werd vastgesteld.

  Dit ruimtelijk uitvoeringsplan dat bestaat uit een plan bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan, een onteigeningsplan en een bundel met een toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften ligt ter inzage van 8 juni tot 7 augustus 2015 in OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, loket 4 Wonen&Omgeving.

  U kan het dossier komen inkijken van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur. 

  Bezwaren en opmerkingen dient u in met een aangetekende brief gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro) per adres OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp tegen uiterlijk 7 augustus 2015.
  U kan uw brief ook afgeven in het Onthaal van OostCampus tegen ontvangstbewijs. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, op dinsdag tot 19 uur, en de 1ste en 3de zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur.

  Naar aanleiding van het openbaar onderzoek wordt er op woensdag 10 juni een infomarkt georganiseerd in De Valkaart. Tussen 18 en 21 uur kan u vrij langskomen voor toelichting bij het dossier en individuele vragen.

 • Ontwerp GRUP Rodenbachstraat voorlopig vastgesteld

  donderdag 23 april 2015 foto Ontwerp GRUP Rodenbachstraat voorlopig vastgesteld

   

  Op de Gemeenteraad van 23 april werd het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Rodenbachstraat voorgelegd om voorlopig vast te stellen. Door dit plan kan de gemeente een lokaal bedrijventerrein realiseren tussen de A. Rodenbachstraat, de Kwadeplasstraat en de Emiel Welvaertstraat. Men komt hiermee tegemoet aan de vraag van bedrijven naar vestigingsplaats.

  Een gemeente heeft bedrijven en commerciële activiteit nodig op zijn grondgebied om economisch gezond te zijn. Eén van de beleidspunten is de realisatie van een nieuwe bedrijvenzone om de lokale economie te bevorderen. Bedrijven zorgen ook voor werkgelegenheid.

  In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) werd voor de periode van 2002-2007 een behoefte aan een lokaal bedrijventerrein van 5 ha aangetoond. Uit een raming bleek dat de behoefte voor de periode 2009-2012 steeg naar 9,9 ha. Sinds 2012 stijgt de behoefte, bij eenzelfde aanbod aan beschikbare ruimte, nog met 2,64 ha per jaar.

  Door gebrek aan grond voor lokale bedrijven kon geen passende oplossing gevonden worden. Met dit Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan kan de gemeente hieraan tegemoet komen.

  De gemeente stelde de WVI aan om een ontwerp te maken voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rodenbachstraat. Door dit plan kan de gemeente een lokaal bedrijventerrein realiseren tussen de A. Rodenbachstraat, de Kwadeplasstraat en de Emiel Welvaertstraat. Het nieuwe bedrijventerrein sluit aan de noordkant aan bij het bedrijventerrein ’t Zwart Gat. De zuidkant loopt langs de Albrecht Rodenbachstraat. De ontsluiting in het noorden is voorzien via  de Brugsestraat en in het zuiden via de Albrecht Rodenbachstraat.

  Dit plan werd voor het laatst in 2012 voorgelegd aan de Gemeenteraad, doch kon toen niet worden vastgesteld. In het plan werd sterk rekening gehouden met opmerkingen van de omwonenden, vooral met de buffering en de kwaliteit van de bedrijfsgebouwen.

  Het betreft een zone van 20 ha, met verschillende bestemmingen, waarvan een grote 10 ha voor lokale bedrijvigheid. Het noordelijk deel van de bedrijvenzone (boven de E. Welvaertstraat) omvat 4 ha, het zuidelijk deel (onder de E. Welvaertstraat) is 6 ha groot. Op diverse plaatsen zijn belangrijke bufferzones voorzien, tot 20 meter in totaal 1,34 ha. Er is ook een zone voor gemeenschapsvoorzieningen aangeduid.

  Lokale, niet-milieubelastende bedrijven met productie, opslag, verwerking van goederen of onderzoek- en ontwikkeling als hoofdactiviteit, zullen zich er kunnen vestigen. De maximale oppervlakte van elk terrein is 5.000 m2. In het noordelijke deel kunnen panden voor meerdere bedrijven opgetrokken worden.

  Het ontwerpplan werd nu voorgelegd aan de Gemeenteraad om voorlopig vast te stellen. Het ontwerp bestaat uit een plan van de huidige situatie, een bestemmingsplan, een onteigeningsplan en een bundel met toelichtingen en stedenbouwkundige voorschriften.

  Na voorlopige vaststelling door de Gemeenteraad moet een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Binnen de 30 dagen na de Gemeenteraad wordt het openbaar onderzoek aangekondigd via kranten, Belgisch Staatsblad en de gemeentelijke website. Van zodra het openbaar onderzoek loopt kan men gedurende 60 dagen bezwaren en opmerkingen indienen bij de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, OostCampus, Siemenslaan 1, Oostkamp. 

Foto's

 • RUP_Rodenbach_17_maart_2016
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Ontwikkelaars van het lokaal bedrijventerrein: West-Vlaamse Intercommunale en Global Estate Group

Deelgemeente

Oostkamp
LCP