Steenbrugge | Stadsvaart | o.m. nieuwe brug Steenbrugge

Het project Stadsvaart is dé kans om een oud zeer voor Oostkamp aan te pakken.

Kan de scheepvaart rond Brugge samengaan met vlot wegverkeer, doordachte stedelijke ontwikkeling en respect voor landschap en waardevol erfgoed? Het project De Stadsvaart wil bewijzen van wel.

Updates

 • Benieuwd naar de nieuwe bruggen in Steenbrugge? Kom dan zeker naar de infomarkt.

  dinsdag 17 april 2018
  Maandag 7 mei tussen 16 en 21 uur in Parochiaal Centrum Steenbrugge (Baron Ruzettelaan).
  foto Benieuwd naar de nieuwe bruggen in Steenbrugge? Kom dan zeker naar de infomarkt.

  Op maandag 7 mei 2018 houdt De Vlaamse Waterweg nv, samen met de stad Brugge en de gemeente Oostkamp, een infomarkt over de nieuwe bruggen en de bochtaanpassing aan Steenbrugge. Tussen 16 en 21 uur ben je welkom om vragen te stellen, infomateriaal in te kijken en mee na te denken over de verschillende onderzoeksvragen waar we momenteel een antwoord op zoeken. De infomarkt vindt plaats in het Parochiaal Centrum Steenbrugge.

  De Vlaamse Regering bekrachtigde eind vorig jaar de keuze voor een vaste, hoge brug voor al het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers aan Steenbrugge. Momenteel wordt dit voorkeursalternatief concreet uitgewerkt.

  Doel van de infomarkt

  Maken we de hoge brug vlot toegankelijk voor fietsers en voetgangers? Hoe voeren we de aanloophellingen uit? Hoe kunnen we het scheepvaart- en wegverkeer elkaar best laten kruisen? Voorzien we een aparte busbaan of niet? Het is een greep uit de vragen waar het onderzoeksteam momenteel een antwoord op zoekt. Ook jouw mening is belangrijk. Op de infomarkt op 7 mei kan je hier samen met ons over nadenken.

  Volgende stappen

  Verder houden we rekening met noodzakelijke randvoorwaarden. Het resultaat van het volledige onderzoek wordt in verschillende voorontwerpen gegoten, die een voorstel doen voor de locatie en het type van de brug. Vervolgens onderzoeken we de milieueffecten van deze voorontwerpen. Daarna kan er een voorkeursbesluit genomen worden. Het definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn.

  Meer info

  Indien je nog vragen hebt over de herinrichting van Steenbrugge, kan je contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv via:

  1. 09 292 12 11
  2. seineschelde@vlaamsewaterweg.be
  3. www.stadsvaart.be
 • Heet van de naald - beslissing over nieuwe brug Steenbrugge

  vrijdag 17 november 2017
  De Vlaamse Regering heeft vandaag een beslissing genomen: de verouderde Steenbruggebrug wordt vervangen door 2 bruggen: een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers.
  foto Heet van de naald - beslissing over nieuwe brug Steenbrugge

   

  Persbericht van Vlaams minister van Mobiliteit:

  "We investeren in een win-win: auto’s én schepen zullen veel vlotter kunnen doorstromen. We gaan 10,5 miljoen euro investeren in een structurele oplossing voor de huidige problemen.

  De sterk verouderde Steenbruggebrug is een van de grootste knelpunten voor de mobiliteit tussen Brugge en Oostkamp. De beperkte doorvaarbreedte en het feit dat de brug gelegen is vlakbij een moeilijke bocht maken dat de Steenbruggebrug een flessenhals is voor de scheepvaart op het kanaal Gent-Oostende. De ophaalbrug ligt bovendien pal op de belangrijke verbindingsweg tussen Brugge en Oostkamp: het wegverkeer moet bij elke doorvaart lam gelegd worden. De kruispunten met aansluitende wegen zijn ook nog eens complex en onveilig.

  Er wordt nu gekozen voor een oplossing die de doorstroming fors verbetert voor het verkeer op de weg én het verkeer op de waterweg. De bestaande Steenbruggebrug met gemengd verkeer zal plaats maken voor 2 nieuwe bruggen. In de zone vanaf de huidige brug tot 200 meter ten noorden komt een vaste, hoge brug voor het autoverkeer. Het autoverkeer zal dus niet meer moeten stoppen voor het scheepvaartverkeer. In de zone vanaf 200 meter ten noorden tot 200 meter ten zuiden van de bestaande brug komt een vlakke, beweegbare fiets- en voetgangersbrug. De keuze voor dit scenario komt er na een grondige multicriteria-analyse, waarin alle mogelijke aspecten van de verschillende pistes zorgvuldig afgewogen werden.

  En nu?

  • De waterwegbeheerder zal het voorkeursalternatief nu verder uitwerken. Er wordt ook een milieueffectenrapport opgemaakt en alle technische informatie wordt in kaart gebracht. Het definitieve ontwerp is medio 2019 klaar. Daarna worden de vergunningen aangevraagd en wordt een aannemer aangesteld. De Vlaamse Overheid zal de kosten – die geraamd worden 10,5 miljoen euro – zelf financieren.
  • De Bruggelingen (*) worden verder betrokken bij de uitwerking. Er komt een informatiemarkt om het voorkeursalternatief uitgebreid voor te stellen. Geïnteresseerden zullen de kans krijgen om mee na te denken over het ontwerp van de nieuwe bruggen.

  De simulatie toont hoe de combinatie van een hoge brug voor het autoverkeer en een beweegbare brug voor fietsers en wandelaars er in de praktijk kan uitzien." 

  (*) de burgemeester heeft contact genomen met minister Weyts. Het is uiteraard de bedoeling dat ook de Oostkampenaren verder betrokken worden, zoals in de vorige stappen van dit dossier.

 • Stand van zaken project Stadsvaart

  donderdag 26 mei 2016
  Momenteel werkt een team van deskundigen aan de definitieve milieueffectenrapporten. Daarin worden de effecten op het milieu van de alternatieven voor de nieuwe Steenbruggebrug in kaart gebracht. In het voorjaar van 2017 wordt daarover een beslissing van de Vlaamse regering verwacht.
  foto Stand van zaken project Stadsvaart

  Het project Stadsvaart zoekt uit hoe de scheepvaart rond Brugge en Oostkamp beter kan samengaan met vlot wegverkeer, doordachte stadsontwikkeling en respect voor landschap en waardevol erfgoed. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal startte eind 2014 met een uitgebreide studie. Tijdens de informatiesessies en workshops in juni 2015 maakten honderden bewoners en geïnteresseerden uitgebreid kennis met het project. De puzzelmaquettes lokten ongezouten meningen, constructieve suggesties en gewaagde ideeën uit. Alle input werd genoteerd en het studiebureau gebruikte de gegevens voor de uitwerking van de nota’s voor de milieueffectenrapporten van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis.

  Beslissing van de Vlaamse regering over voorkeursalternatief
  Intussen heeft de dienst MER van de Vlaamse overheid richtlijnen opgesteld die gevolgd moeten worden bij de verdere uitwerking van de milieueffectenrapporten. Deze richtlijnen duiden op vaak terugkerende vragen of opmerkingen van betrokken partijen of burgers. Na de goedkeuring van de milieueffectenrapporten wordt er een voorkeursalternatief gekozen. Deze keuze wordt, wellicht in het voorjaar van 2017, gemaakt door de Vlaamse regering.

  Verbeteringen op korte termijn
  Vooraleer de eerste schop in de grond gaat, moeten er nog heel wat fases doorlopen worden. Ondertussen werkt Stadsvaart ook aan kleine verbeteringen die de doortocht voor de scheepvaart en de doorstroming van het wegverkeer vergemakkelijken. Sommige ingrepen vinden plaats op korte termijn, oplossingen voor andere knelpunten volgen na grondig onderzoek. Veel ideeën voor deze aanpassingen komen van de inwoners zelf. Soms kunnen kleine ingrepen veel doen op vlak van comfort en veiligheid voor weg- én waterweggebruikers.

  De lijst van verbeteringen is lang. Zo komt er onder andere een grondige evaluatie van de dynamische verkeersinformatieborden die meer informatie geven over geopende bruggen. De verouderde borden worden vervangen door nieuwe. Ook de verkeersveiligheid aan de beweegbare bruggen wordt onder de loep genomen. Zo worden een aantal slagbomen verlengd om het slalommen tegen te gaan en aan alle fietsoversteken worden duidelijke stopstrepen aangebracht. En dan zijn er nog specifieke maatregelen per brug: meer en duidelijkere signalisatie voor fietsers aan de Steenbruggebrug, meer wachtruimte voor voetgangers en fietssuggestiestroken op de Krakelebrug, … De meeste maatregelen worden nog in de loop van 2016 uitgevoerd.

  Wil je het project Stadsvaart op de voet blijven volgen? Dat kan op www.stadsvaart.be. Schrijf je in op de nieuwsbrief.

 • Infomarkt ma 28/9 over project Stadsvaart

  vrijdag 18 september 2015
  Infomarkt op maandag 28 september, tussen 16 en 20.30 uur, Parochiaal Centrum Steenbrugge
  foto Infomarkt ma 28/9 over project Stadsvaart

  Eind vorig jaar startte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal een studie voor de vernieuwing van de Dampoortsluis in Brugge en de Steenbruggebrug. Doel is de verbinding tussen de zeehavens en het binnenland te verbeteren. Tegelijk willen ze een aantal knelpunten op de weg aanpakken.

  De volgende stap is de opmaak van een milieu-effecten-rapport (MER). Daarin worden alle positieve en negatieve effecten beschreven die een project kan hebben op de omgeving (woonkwaliteit, verkeer, recreatie,  water, fauna en flora, landschap, …).

  Stap 1 is een kennisgevingsnota die aangeeft hoe het onderzoek voor de milieu-effecten georganiseerd wordt. Er zijn twee nota’s:

  • één voor de vernieuwing van Steenbruggebrug en het rechttrekken van de bocht ten noorden van de brug
  • één voor de overige aanpassingen aan de doortocht en de vernieuwing van de Dampoortsluis

  Deze nota’s liggen tot en met 20 oktober ter inzage in OostCampus. In die periode kan iedereen formeel suggesties en opmerkingen formuleren. Er wordt ook een infomarkt georganiseerd waarop u meer toelichting krijgt. 

  Ter inzagelegging tot en met 20 oktober:

  OostCampus, Siemenslaan 1 | Loket wonen & omgeving (loket 4) | maandag tot vrijdag: 8.30  tot 12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.

  Infomarkt:

  maandag 28 september | tussen 16 en 20.30 uur | Parochiaal Centrum Steenbrugge

  Meer info: www.stadsvaart.be

   

 • Stadsvaart: blijf op de hoogte

  maandag 24 augustus 2015

  Eind vorig jaar startte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal een studie voor de vernieuwing van de Dampoortsluis in Brugge in de Steenbruggebrug. Doel is de verbinding tussen de zeehavens en het binnenland te verbeteren. Tegelijk willen ze een aantal knelpunten op de weg aanpakken.

  In juni vonden meerdere infosessies en workshops plaats. Honderden bewoners konden bij de puzzelmaquettes meedenken over oplossingen. Er zijn heel wat interessante zaken naar boven gekomen, die ook verder in het dossier meegenomen worden. Geïnteresseerd hoe het eraan toeging? Foto’s en een filmpje van de workshops vindt u op www.stadsvaart.be.

  Het dossier ligt binnenkort bij de dienst MER (mileu-effecten-rapport). Eens zij het volledig verklaren, wordt het dossier een maand lang ter inzage gelegd. Tijdens die maand kan iedereen formeel suggesties en opmerkingen formuleren. Er vindt in die periode ook een infomarkt plaats, waar nog eens toelichting gegeven wordt bij het project en bij de procedure om opmerkingen te formuleren. Data kunnen pas vastgelegd worden nadat de dienst MER het rapport volledig verklaart. Vermoedelijk is dit al in de loop van september. 

  OPROEP

  Schrijf u in op de nieuwsbrieven van De Stadsvaart (www.stadsvaart.be) of van de gemeente. Langs deze kanalen houden we u op de hoogte van de precieze data van de terinzagelegging en de infomarkt.

 • De Stadsvaart

  dinsdag 19 mei 2015
  Project De Stadsvaart: dé kans om een oud zeer voor Oostkamp aan te pakken: een betere verkeersdoorstroming tussen Oostkamp en de brug van Steenbrugge/Baron Ruzettelaan.
  foto De Stadsvaart

  De brug van Steenbrugge is een flessenhals voor het dagelijkse drukke verkeer op de belangrijke as Brugge-Oostkamp. Vlot verkeer heen en terug, een veilig traject voor fietsers en minder hinder voor de directe omwonenden zijn voor onze gemeente prioritair in dit project.  

   

  Waarover gaat het project Stadsvaart?
  Eind vorig jaar startte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met een uitgebreide studie voor de vernieuwing van de Dampoortsluis in Brugge en de Steenbruggebrug in Oostkamp. Dit om de binnenvaartverbinding tussen de zeehavens en het binnenland en de mobiliteit te verbeteren. Parallel met het prioritair wegwerken van deze knelpunten, worden nog andere aanpassingen langs het traject bestudeerd. Met plaatselijke verbredingen van de vaarweg of aanpassingen aan de oevers en de bruggen bijvoorbeeld, krijgen grotere binnenschepen een vlotte doortocht. En dat is meteen ook goed nieuws voor het wegverkeer.

   

  Blijf op de hoogte
  Open en eerlijke communicatie staat voorop. Die verloopt in de eerste plaats via de website www.stadsvaart.be. U vindt er steeds de meest concrete en up-to-date informatie over de verschillende deelprojecten. Tip: Schrijf u in op de nieuwsbrief van de Stadsvaart of kom langs op een van de infosessies.

   

  Denkt u ook mee?
  In deze voorbereidende fase wordt bepaald welke alternatieven verder meegenomen worden in het onderzoek. Ook de criteria die meespelen in de afweging van de alternatieven moeten vastgelegd worden. En daarbij is ook uw hulp nodig. Stadsvaart wil immers ook werken van onderuit, en iedereen de kans geven om mee te denken.

  Er vinden dit voorjaar een aantal workshops plaats, waar u kan meedenken over het project aan de hand van puzzelmaquettes.

  Elke sessie begint met een algemene toelichting over het project. Wie wenst, sluit daarna aan voor de workshop. Op elke workshop komen de belangrijkste punten op het traject aan bod (o.m. Dampoortbrug, maar ook dus Steenbruggebrug). Er is een ook nog een extra infosessie in De Valkaart (zonder workshops).

  • maandag 1 juni om 19 uur in het Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190
  • maandag 8 juni om 19 uur in het Parochiaal Centrum Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 296 (volzet)
  • dinsdag 9 juni om 19 uur in zaal Daverlo, Assebroek, Dries 2
  • donderdag 11 juni om 19 uur in De Valkaart, Oostkamp, A. Rodenbachstraat 42. Let wel, op die avond is er enkel een infosessie, geen workshop.

  Schrijf u snel in, de plaatsen voor de infosessies en de workshops zijn beperkt. Inschrijven kan via www.stadsvaart.be of telefonisch via 09 292 12 11.

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Waterwegen en Zeekanaal

Deelgemeente

Oostkamp
LCP