Hertsberge | riolerings- en afkoppelingswerken op verschillende plaatsen

Bij de 'downloads' zie je het document 'Situering huidige en toekomstige rioleringswerken in Hertsberge'. Deze werken gaan over het groene project.

Aquafin en de gemeente plannen riolerings- en afkoppelingswerken:

 • aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
 • bouw van een pompstation in Proosdijstraat t.h.v. nr. 111 en bouw van een zuiveringsstation op het achterliggende perceel;
 • in delen van de Sint-Jansdreef, Lodistraat, Verbindingsstraat en Molleree: aanleg van een rioleringsbuis om afvalwater af te voeren naar zuiveringsstation;
 • afkoppelen van buizen die momenteel in de gracht in de Lodistraat lozen;
 • aanleg van een nieuwe gracht aan de achterzijde van de woningen in de Proosdijstraat, Gagelstraat en Wastinestraat. 

Updates

 • Bekendmaking openbaar onderzoek onteigeningsplan afkoppelingswerken Hertsberge

  vrijdag 2 oktober 2015

   

  Het onteigeningsplan voor afkoppelingswerken te Hertsberge werd voorlopig vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 17 september 2015. Het College van Burgemeester en Schepenen organiseert van 5 oktober 2015 tot en met 20 oktober 2015 een openbaar onderzoek. De bedoeling van het openbaar onderzoek is belanghebbenden de kans te geven eventuele bezwaren of opmerkingen te uiten.

  Het dossier kan ingekeken worden in lokt 4 Wonen&Omgeving in het dienstencentrum OostCampus Siemenslaan 1 8020 Oostkamp. Het loket is open elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.

  Opmerkingen of bezwaren moet je schriftelijk indienen:

  -ofwel per aangetekende brief te verzenden voor het einde van het openbaar onderzoek.

  -ofwel per brief tegen ontvangstbewijs af te geven uiterlijk op dinsdag 20 oktober in loket 4 Wonen&Omgeving.

 • Riolerings- en afkoppelingswerken Hertsberge: onteigeningen

  vrijdag 18 september 2015
  Voor gronden die de gemeente niet in minnelijke schikking kan verweren, wordt een onteigeningsplan opgemaakt.
  foto Riolerings- en afkoppelingswerken Hertsberge: onteigeningen

  Om de geplande rioleringswerken in Hertsberge te kunnen uitvoeren, moet de gemeente gronden verwerven. De Gemeenteraad keurde dit goed in november 2014. Omdat een aantal eigenaars niet akkoord gaan met een minnelijke schikking voor de grondverwerving, moet de gemeente nu een onteigeningsplan opmaken. Het ontwerp van dit plan werd aan de Gemeenteraad voorgelegd.

  Grondverwervingen

  De geplande riolerings- en afkoppelingswerken bevinden zich deels op private grond. Grondverwervingen zijn dus noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren. Aquafin werd aangesteld om te onderhandelen met de eigenaars. Sinds de Gemeenteraad het grondverwervingsplan goedkeurde in 2014, werden de gronden grotendeels verworven in minnelijke schikking. Voor de percelen waarvoor geen minnelijke aankoop mogelijk is, is het noodzakelijke gronden gerechtelijk te onteigenen. 

  Het ontwerp van het onteigeningsplan werd nu voorgelegd aan de Gemeenteraad om voorlopig vast te stellen. Daarna volgt een openbaar onderzoek. Gedurende 15 dagen kunnen bewoners het ontwerp inkijken en eventueel bezwaren indienen.

  Toelichting

  Om beken en rivieren terug proper te krijgen verplicht Europa de gemeenten om de afvoer van huishoudelijk afvalwater te scheiden van de afvoer van het regenwater. Het huishoudelijk afvalwater moet gezuiverd worden, het regenwater moet naar een waterloop afgevoerd worden. Naar aanleiding van die verplichting heeft de gemeente al heel wat werken uitgevoerd, straks ook in Hertsberge. De gemeente werkt voor die zuiveringswerken samen met Aquafin.

 • Bouw waterzuiveringsinstallatie en pompstation

  dinsdag 1 september 2015 foto Bouw waterzuiveringsinstallatie en pompstation

   

  In het kader van de afkoppelingswerken komt er een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) en een pompstation in Hertsberge. De KWZI komt op het perceel achter de woning Proosdijstraat 111; het pompstation dat het water naar de KWZI brengt, komt tussen de woningen 107 en 111 ter hoogte van de toegangsweg naar het achterliggend perceel.

  De werken starten op 10 september en worden uitgevoerd door de firma Scheirlinck.

  De kostprijs voor de bouw van de KWZI en het pompstation bedraagt 1.334.000 euro

   

 • Stand van zaken riolerings- en afkoppelingswerken Hertsberge

  vrijdag 13 februari 2015 foto Stand van zaken riolerings- en afkoppelingswerken Hertsberge

   

  • de onderhandelingen voor de grondinnames zijn gestart;
  • de bouwaanvraag is lopende;
  • het toewijzen van een aannemer is voorzien tweede helft 2015, de start van de werken in 2016.

Foto's

 • Situering_werken
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Rioleringswerken: gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle bvba

Deelgemeente

Hertsberge
LCP