Hazelaar- en Stuiversstraat | riolerings- en wegenwerken

Europa en Vlaanderen verplichten de gemeenten om de afvoer van afvalwater te scheiden van regenwater. We hebben deze scheiding van de waterstromen al in behoorlijk wat straten gerealiseerd, zoals nu in de Hazelaar- en Stuiversstraat

 

Updates

 • Officiële opening vernieuwde Hazelaar- en Stuiversstraat

  maandag 10 september 2018
  Op zaterdag 8 september werden de vernieuwde Hazelaar- en Stuiversstraat officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De kostprijs van deze werken bedraagt 871.068,074 euro (incl. btw), waarvan de gemeente 379.673,40 euro subsidie kreeg van de Vlaamse overheid.
  foto Officiële opening vernieuwde Hazelaar- en Stuiversstraat

  In beide straten werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het afvalwater afkomstig van de woningen in de Hazelaar- en Stuiversstraat is voortaan aangesloten op de vuilwaterriool. Zo komt minder vuil water in de Bornebeek en Hertsbergebeek terecht.

  De straten kregen een nieuwe asfaltlaag.

  De riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Marc Verhegge BVBA. De kostprijs van deze werken bedraagt 871.068,074 euro (incl. btw), waarvan de gemeente 379.673,40 euro subsidie kreeg van de Vlaamse overheid.

  We danken de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de wegenwerken en de inspanningen die ze leverden voor de afvoer van hun afval- en regenwater naar de desbetreffende openbare riolering.

 • Hazelaar- en Stuiversstraat: toplaag asfalt wordt op vrijdag 23 juni aangebracht

  donderdag 22 juni 2017
  De werken in beide straten zullen volledig afgewerkt zijn tegen uiterlijk vrijdagavond 30 juni 2017.
  foto Hazelaar- en Stuiversstraat: toplaag asfalt wordt op vrijdag 23 juni aangebracht


  Op vrijdag 23 juni

  wordt in beide straten de toplaag in asfalt aangebracht. De straten zijn dus niet bereikbaar op het moment van asfalteren. De aannemer verwittigt de betrokken bewoners.

  In de week van 26 juni

  worden beide straten afgewerkt. dit is o.m. het aanvullen van de wegbermen. Er zal werkmateriaal op de rijweg staan, wat voor een moeilijke doorgang zorgt. Er is in die week enkel doorgang voor plaatselijk verkeer toegestaan (signalisatie blijft staan).

  Beide straten zullen toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer uiterlijk op vrijdagavond 30 juni 2017.

 • Hazelaarstraat: onderlaag asfalt wordt op vrijdag 9 juni aangebracht

  woensdag 7 juni 2017

   

  • Op vrijdag 9 juni wordt de onderlaag in asfalt aangebracht.
  • De Hazelaarstraat is dus niet bereikbaar op het moment van asfalteren. 
  • De aannemer verwittigt de betrokken bewoners.
 • Wegenwerken Hazelaarstraat | stand van zaken

  donderdag 9 februari 2017
  De vorst heeft voor vertraging gezorgd. Voor laswerken (gasleiding) en werken aan de waterleiding was het te koud. De nutswerken moeten afgewerkt zijn vooraleer aannemer Verhegge aan de rioleringswerken kan beginnen. Als het de komende weken niet (vaak) vriest, zal dit ten vroegste op 6 maart zijn.

  We danken alvast de bewoners en weggebruikers voor hun begrip voor de hinder die de werken met zich meebrengen.

 • Werken Stuiversstraat 14 dagen eerder klaar | werken Vrijgeweidestraat lopen vertraging op

  vrijdag 9 december 2016
  Aannemer bvba Verhegge is aan het werk in Baliebrugge (Vrijgeweidestraat/Neerstraat) en in Oostkamp (Stuiversstraat/Hazelaarstraat). Het ene werk is eerder klaar dan gepland, het andere loopt evenwel achterstand op.
  foto Werken Stuiversstraat 14 dagen eerder klaar | werken Vrijgeweidestraat lopen vertraging op

  Rioleringswerken Stuiversstraat

  De onderlaag asfalt is op 8 december aangebracht. Volgens de planning was dit voorzien tegen de 23 december. De werken verliepen er dus heel vlot.

   

  Rioleringswerken Vrijgeweidestraat

  Het kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat zal pas open zijn op woensdagavond 21 december.

  Het overstort in de Claeysstraat kan pas op woensdag 14 december geplaatst worden. De aannemer zet dan alles op alles om het kruispunt volledig af te werken tegen 21 december (t.e.m. onderlaag in asfalt). Daarom komt de ploeg van de Stuiversstraat meehelpen in de Vrijgeweidestraat.

 • Wanneer mag/moet ik mijn woning aansluiten op het openbaar rioleringsnet?

  donderdag 3 november 2016

   

  Afkoppelen van de woning – vanaf wanneer kan/moet dit?

  De afvoerbuizen van de woning kunnen aangesloten worden op de openbare riolering van zodra de pomp die betrekking heeft op de woning werkt. Er zijn meerdere pompen voorzien op verschillende plaatsen. De werking start voor elke pomp op een ander moment. De aannemer, bvba Verhegge, zal bij u een briefje in de bus steken als de woning kan aangesloten worden.

  De aansluiting moet gebeuren ten laatste 2 maanden na de start van de werking van de pomp.

   

 • Planning van de werken in de Hazelaarstraat

  donderdag 3 november 2016

   

  De planning is als volgt voorzien, op voorwaarde van goede weersomstandigheden:

  • 16 januari 2017: start van de werken door de nutsmaatschappijen. De nutswerken gebeuren in de Hazelaarstraat tussen Hertsbergsestraat en brug over E40.
  • 6 maart 2017: start van de werken door bvba Verhegge. Hij werkt in 2 fasen. Op de infovergadering is meegedeeld dat eerst zal gewerkt worden tussen de Hertsbergsestraat en Stuiversstraat en nadien tussen Stuiversstraat en de brug over de E40. Om technische redenen kan het zijn dat de fasen gewisseld worden.

  Heb je vragen?

  Je kunt terecht bij de aannemer of de gemeente:

  • Er is elke woensdag om 13.30 uur vergadering in de werfkeet. Spreek gerust iemand aan van de werfleiding.
  • Bel naar de gemeente op het nummer 050 819 880, mail naar openbarewerken@oostkamp.be of kom naar OostCampus (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur).

  In geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld een gaslek of gevaar in verband met de veiligheid,  verwittig de hulpdiensten op het nummer 112.

 • Rioleringswerken in Stuiversstraat starten op 5 september

  woensdag 31 augustus 2016
  Aannemersbedrijf Marc Verhegge bvba voert de riolerings- en wegenwerken uit in de Stuivers- en Hazelaarstraat
  foto Rioleringswerken in Stuiversstraat starten op 5 september


  Het werk is opgesplitst in drie fasen:
   

  1. Fase 1: Stuiversstraat van Hertsbergsestraat tot kruispunt met Hazelaarstraat
  2. Fase 2: Hazelaarstraat van kruispunt Stuiversstraat tot voor brug over E40
  3. Fase 3: Hazelaarstraat van Hertsbergsestraat tot kruispunt Stuiversstraat

  Binnen elke fase wordt gewerkt t.e.m. de onderlaag asfalt. De toplaag wordt aangelegd in één beweging over de 3 fasen.

  Werken aan de nutsleidingen

  • De nutswerken in de Stuiversstraat zijn intussen afgerond. De nutswerken in de Hazelaarstraat starten pas na fase 1 (= t.e.m. onderlaag asfalt Stuiversstraat).
  • Bij elke geplande onderbreking op het net brengen de nutsmaatschappijen u op de hoogte.

  Fase 1: van 5 september tot aan de kerstvakantie

  • Aannemer Verhegge start op 5 september met de rioleringswerken in de Stuiversstraat. Wegenwerken zijn erg weersgevoelig. Als alles volgens planning verloopt, zou fase 1 klaar moeten zijn tegen de kerstvakantie.
  • Het wegdek wordt niet in één keer volledig opgebroken. De opbraak wordt beperkt over kleinere delen volgens de vooruitgang van de werken.
   De Stuiversstraat is hierdoor enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer.
  • Na de aanleg van de riolering wordt steenslag aangelegd zodat de toegang tot de woning buiten de werkuren zo optimaal mogelijk is. Voor rioleringen in de bermen (vooral in de Hazelaarstraat) wordt de bestaande rijweg zo lang mogelijk intact gehouden.
  • Toegang tot de oprit kan niet op ieder moment gegarandeerd worden. Zo is dit niet mogelijk tijdens de aanleg van de riolering ter hoogte van uw woning en tijdens de huisaansluitingen.
  • Kranen blijven ‘s avonds in de straat staan. Bouwputten worden gedicht of afgezet met hekkens.
  • De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werken. De aannemer zorgt ervoor dat ze steeds toegang hebben tot uw woning, het zij via de ene, het zij via de andere kant van de straat.

  ! Ophaling huisvuil, PMD en groen: gezien het voor de ophaalwagen van IVBO niet altijd mogelijk zal zijn om uw woning te bereiken of om te draaien in de straat, vragen we u om tijdens de werken uw afval op het kruispunt Stuiversstraat/ Hazelaarstraat of Stuiversstraat/ Hertsbergsestraat te plaatsen.

  Fase 2 in de Hazelaarstraat tussen Stuiversstraat en brug over E40 en fase 3:
  De nutswerken in de Hazelaarstraat worden in 1 beweging uitgevoerd (= fase 2 + fase 3). Dit werk start na nieuwjaar.
  Aannemer Verhegge start met fase 2 van de rioleringswerken nadat de nutswerken klaar zijn. Als de weersomstandigheden het toelaten zal dit eind januari/begin februari 2017 zijn.

  Hebt u vragen of problemen?

  U kan terecht bij de aannemer of de gemeente:

  • Aannemer: er is elke woensdag om 13.30 uur vergadering in de werfkeet. Spreek iemand aan van de werfleiding.
  • Gemeente: bel naar 050 819 880, mail naar openbarewerken@oostkamp.be of kom naar OostCampus (ma. tot vr. van 8.30 tot 12.30 en op di. ook van 13.30 tot 19 uur).

  In geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld een gaslek of gevaar in verband met de veiligheid,  verwittig de hulpdiensten op het nummer 112.

  In geval van schade contacteer uw verzekeringsmakelaar. Die doet het nodige.

   

   

 • Aanbestedingsdossier goedgekeurd door Gemeenteraad op 15 oktober 2015

  vrijdag 16 oktober 2015
  Op donderdag 15 oktober werd aan de Gemeenteraad de goedkeuring gevraagd voor het aanbestedingsdossier voor de riolerings- en asfalteringswerken in de Stuiversstraat en Hazelaarstraat.
  foto Aanbestedingsdossier goedgekeurd door Gemeenteraad op 15 oktober 2015

  Studiebureau Jonckheere maakte het ontwerp op. De kosten voor deze werken worden geraamd op 871.068,074 euro inclusief btw. De gemeente kan rekenen op 379.673,40 euro subsidie van de Vlaamse Overheid. Om de werken te kunnen uitvoeren moeten vijf kleine percelen verworven worden. Ook dit onteigeningsplan werd voorgelegd aan de Gemeenteraad.

  De gemeente wil in de Stuiversstraat en de Hazelaarstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Regenwater en afvalwater worden op die manier van elkaar gescheiden. Nadien worden de straten opnieuw geasfalteerd. De totale kostprijs wordt geraamd op 871.068,074 euro inclusief btw. Er werd een subsidieaanvraag ingediend. Het dossier werd goedgekeurd en de gemeente kan rekenen op 379.673,40 euro subsidie van de Vlaamse overheid. 

  Alle bewoners, waarvan het perceel moet afgekoppeld worden, hebben een gesprek gehad met de afkoppelingsdeskundige. 

  Studiebureau Jonckheere, die het ontwerp opmaakte, is klaar met het aanbestedingsdossier. Het dossier werd nu voorgelegd aan de Gemeenteraad. Na goedkeuring door de Gemeenteraad en daarna door de Gouverneur wordt een aanbesteding uitgeschreven. De uitvoering van de werken is voor 2016. 

  Naar aanleiding van de werken aan de rioleringen moeten twee pompinstallaties in de Stuiversstraat en drie pompinstallaties in de Hazelaarstraat geplaatst worden. Deze komen gedeeltelijk op private grond. Daarom moet de gemeente vijf kleine percelen verwerven. Dit plan van grondverwerving stond ook op de agenda van de Gemeenteraad. Na goedkeuring kan de procedure gestart worden om de nodige gronden te verwerven. 

 • Riolerings- en wegenwerken in Hazelaar- en Stuiversstraat | stand van zaken

  maandag 12 oktober 2015

  De subsidieaanvraag is goedgekeurd. De gemeente krijgt 379.673,40 euro subsidie van de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van riolerings- en wegenwerken in de Stuiversstraat. De totale kostprijs van de werken in de Stuiversstraat en Hazelaarstraat samen is geraamd op 871.068,74 euro inclusief btw.

  Sinds de toezegging van de subsidie is heel wat gebeurd.

  De bewoners, waarvan het perceel moet afgekoppeld worden, hebben een gesprek gehad met de afkoppelingsdeskundige.

  Studiebureau Jonckheere is klaar met het aanbestedingsdossier. Het wordt op donderdag 15 oktober 2015 voorgelegd aan de Gemeenteraad. Na goedkeuring door de Gemeenteraad en daarna door de Gouverneur wordt een aanbesteding uitgeschreven.

  Naar aanleiding van de werken aan de rioleringen moeten twee pompinstallaties in de Stuiversstraat en drie pompinstallaties in de Hazelaarstraat geplaatst worden. Deze komen gedeeltelijk op private grond. Daarom moet de gemeente vijf kleine percelen verwerven. Dit plan van grondverwerving staat ook op de agenda van de Gemeenteraad van 15 oktober. Daarna kan de procedure gestart worden om de nodige gronden te verwerven.  

  Als de aannemer gekend is en de grondverwervingen administratief in orde zijn, kunnen we meer informatie geven over het verloop van de werken (timing, bereikbaarheid van de woningen, enz.).

Foto's

 • 5_Stuiversstraat
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Jonckheere bvba - Brugge
 • Aannemer: Marc Verhegge bvba - Zedelgem
 • Startdatum: maandag 5 september 2016
 • Kostprijs: 871.068,074 euro incl. btw

Deelgemeente

Oostkamp
LCP