Fabiolalaan en Olieboomstraat | riolerings- en wegenwerken

Updates

 • Werken Fabiolalaan en Olieboomstraat afgerond

  maandag 22 december 2014 foto Werken Fabiolalaan en Olieboomstraat afgerond

  De wegenwerken in de Fabiolalaan en Olieboomstraat zijn zo goed als afgerond. Het was de bedoeling dat de werken eind augustus zouden beëindigd zijn. Dit is helaas niet gelukt. De aannemers, die in opdracht van de nutsmaatschappijen werkten, hebben de vooropgestelde timing niet kunnen halen door een complexe aanleg van de nutsleidingen.

  Recent zijn ligustrumhagen en zomereiken geplant. Het enige dat nog moet gebeuren is het aanleggen van voetpaden in de Fabiolalaan en Olieboomstraat daar waar nieuwe woningen komen.

 • Straatnamen verkaveling zijn gekend

  vrijdag 19 september 2014 foto Straatnamen verkaveling zijn gekend

  De nieuwe straten in de nieuwe wijk aan de Fabiolalaan krijgen een naam van een zoetwatervis.

  De nieuwe straatnamen zijn: Zeeltstraat, Snoekstraat, Forelstraat, Karperstraat, Brasemstraat, Bliekstraat, Windestraat, Stekelbaarsstraat en Barbeelstraat.

  Als bijlage een plan met de aanduiding van de straten in de nieuwe wijk.

 • Fabiolalaan

  maandag 23 juni 2014
  De werken in de Fabiolalaan zitten op schema. De gemeente streeft er nog steeds naar om de Fabiolalaan en Olieboomstraat tegen eind augustus terug open te stellen voor het verkeer.
  foto Fabiolalaan

   

  Verkaveling

  De uitrustingswerken in de nieuwe verkaveling zijn al een heel eind opgeschoten.

  • De rioleringswerken zijn klaar en momenteel wordt de wegenis aangelegd.
  • Nadien start de aannemer van de nutsmaatschappijen met de aanleg van de leidingen voor water, gas, elektriciteit, Telenet- en Belgacomkabels.

  Fabiolalaan en Olieboomstraat

  • In de Fabiolalaan en de Olieboomstraat werden de nutsleidingen aangepast.
  • De rioleringswerken in de Olieboomstraat zijn uitgevoerd en worden nu afgewerkt.
  • Daarna worden de rioleringen aangelegd in de Fabiolalaan.
  • Hierna volgt de wegafwerking: o.a. watergreppels en boordstenen, voet- en fietspaden.
 • Uitbreiding elektriciteits- en aardgasnet en vernieuwing openbare verlichting in Fabiolalaan en omgeving

  vrijdag 25 april 2014 foto Uitbreiding elektriciteits- en aardgasnet en vernieuwing openbare verlichting in Fabiolalaan en omgeving

  In maart 2013 werd het ontwerp goedgekeurd voor het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Fabiolalaan. Dat is de ideale gelegenheid om ook aanpassingen aan nutsleidingen en openbare verlichting uit te voeren. Er werd een ontwerp opmaakt dat nu aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd werd.

  In 2013 keurde de Gemeenteraad het ontwerp voor de riolerings- en wegeniswerken in de Fabiolalaan goed. Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om ook het aardgas- en elektriciteitsnet uit te breiden en de openbare verlichting te moderniseren. Er werd gevraagd aan IMEWO om een ontwerp op maken. Dit ontwerp is nu klaar en wordt aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

  De kostenraming voor het moderniseren van het openbare verlichtingsnet bedraagt:

  • 22.700 euro ten laste van IMEWO
  • 13.500 euro ten laste van de gemeente
 • Verwerving gronden in Fabiolalaan

  vrijdag 21 februari 2014 foto Verwerving gronden in Fabiolalaan

  Op donderdag 20 februari werd de goedkeuring gevraagd aan de Gemeenteraad voor de verkoopbeloften en de ontwerpakten voor de gronden die de gemeente wil verwerven in de Fabiolalaan. Naar aanleiding van de nieuwe verkaveling in de Fabiolalaan vernieuwt de gemeente de infrastructuur in de Fabiolalaan en Olieboomstraat. Hiervoor zijn grondverwervingen nodig. De gemeente betaalt hiervoor 115.846,36 euro.

  Op het 6 hectare grote perceel tussen de Loppemsestraat, Fabiolalaan en Olieboomstraat ontwikkelen private verkavelaars een woonproject van 160-tal woongelegenheden. De voorbereidende werken voor de aanleg van rioleringen en wegen zijn gestart. De aannemer, die in opdracht van de private verkavelaars werkt, is gestart met de opkuis van de dreef die evenwijdig loopt met de Loppemsestraat. Die dreef wordt een fiets- en voetweg. Aansluitend volgt de aanleg van de straten. Deze werken zouden afgerond zijn tegen eind augustus 2014.

  Van 3 tot 11 maart wordt er ook een nieuwe afvoerweg voor regen- en afvalwater aangelegd aan het kruispunt Loppemsestraat/Volderstraat/Azaleastraat. Vanaf 17 maart tot de 2de helft van april volgen werken aan nutsleidingen in de Fabiolalaan en de Olieboomstraat. Aansluitend wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en komt er een nieuw wegdek in de Fabiolalaan en Olieboomstraat. Er wordt een fietspad aangelegd in de Fabiolalaan. Deze werken worden afgerond tegen eind augustus 2014.

  Om de wegenwerken en de rioleringswerken te kunnen uitvoeren moet de gemeente gronden verwerven in de Fabiolalaan. De verwervingen gebeuren dus om reden van openbaar nut. De gronden worden nadien ingelijfd in het gemeentelijke patrimonium. De onderhandelingen zijn achter de rug en de verkoopbeloften en de ontwerpakten zijn klaar. De gemeente betaalt voor de gronden 115.846,36 euro.

 • Werken Fabiolalaan en Olieboomstraat en aanleg van fietspad in Fabiolalaan

  vrijdag 21 februari 2014 foto Werken Fabiolalaan en Olieboomstraat en aanleg van fietspad in Fabiolalaan

  Aanleg nieuwe afvoerweg voor regen- en afvalwater aan het kruispunt Loppemsestraat/Voldersstraat/Azaleastraat.

  • geplande start- en einddatum: 3 tot 11 maart
  • opdrachtgever: gemeente Oostkamp
  • aannemer: Aswebo
  • verkeer: de afvoerbuizen in de Voldersstraat worden verbonden met die in de Azaleastraat. De Loppemsestraat wordt opengebroken en afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer van en naar Loppem wordt omgeleid via de Sint-Michielsestraat en de Brugsestraat

  Rooien bomen in Fabiolalaan tussen Loppemsestraat en Steenovendreef.

  • geplande start- en einddatum: 3 tot 7 maart
  • opdrachtgever: gemeente Oostkamp
  • aannemer: Aswebo
  • verkeer: tijdens het rooien is er geen verkeer mogelijk in de Fabiolalaan tussen Loppemsestraat en de Steenovendreef (dreef ter hoogte van Fabiolalaan 15).

  Werken nutsleidingen Fabiolalaan en Olieboomstraat

  • geplande start- en einddatum: 17 maart tot tweede helft april
  • opdrachtgever: de nutsmaatschappijen Eandis, Water-link, Belgacom en Telenet
  • verkeer: enkel plaatselijk verkeer mogelijk in Fabiolalaan en Olieboomstraat 

  Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en nieuw wegdek Fabiolalaan en Olieboomstraat.
  Fietspad in Fabiolalaan tot aan TMVW-leiding.

  • geplande start- en einddatum: 22 april tot eind augustus 2014
  • opdrachtgever: gemeente Oostkamp
  • aannemer: Aswebo
  • verkeer: enkel plaatselijk verkeer mogelijk in de Fabiolalaan en Olieboomstraat 

  Aanleg wegen verkaveling Fabiolalaan (1ste fase)

  • Op het 6 hectare grote perceel tussen de Loppemsestraat, Fabiolalaan en Olieboomstraat ontwikkelen private verkavelaars een woonproject met 160-tal woongelegenheden. De aannemer, die in opdracht van private verkavelaars werkt, is gestart met de opkuis van de dreef die evenwijdig loopt met de Loppemsestraat. Die dreef wordt een fiets- en voetweg. Aansluitend volgt de aanleg van de straten.
  • De ontsluiting van de werf gebeurt langs de Loppemsestraat ter hoogte van de Korenstraat.
  • Geplande einddatum: eind augustus 2014
 • de gemeente verwerft grond in Boudewijnlaan en Fabiolalaan voor fietspad en rioleringswerken

  donderdag 20 juni 2013 foto de gemeente verwerft grond in Boudewijnlaan en Fabiolalaan voor fietspad en rioleringswerken

  Voor de aanleg van een fietspad in de Boudewijnlaan en voor de aanleg van rioleringen en wegen in de Fabiolalaan heeft de gemeente een beperkt aantal gronden nodig. De verwervingen stonden ter goedkeuring op de agenda van de Gemeenteraad van donderdag 20 juni.

  De Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen startten het programma Bovenlokaal Functionele fietsroutenetwerk op. Ze willen een verbinding maken tussen gemeentelijke en stedelijke kernen om de verplaatsingen van en naar het werk, de school en de winkels te verbeteren. Het is een fietsnetwerk over de gemeentegrenzen heen. De Vlaamse overheid betaalt 40% van de kosten van de aanleg, de provincie 60%. De gemeente moet de grondaankopen, onteigeningen, de (her)aanleg van voetpaden en rioleringen betalen.

  Om het netwerk te vervolledigen wordt een fietspad aangelegd in de Boudewijnlaan van de Poelstraat tot aan de Loppemsestraat, over een lengte van ongeveer 660 meter. Aan de westkant van de Boudewijnlaan is er extra grond nodig. De gemeente sloot een overeenkomst met de eigenaars en de ontwerpen van de akkoorden werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. In totaal gaat het over een totale grondverwerving van  2.563 m2 voor een bedrag van 91.690 euro.

  In de Fabiolalaan heeft de gemeente grond nodig voor de riolerings- en wegeniswerken, de aanleg van een fietspad en voor de herinrichting van de Fonteinbeek. Deze werken zijn nodig naar aanleiding van de eerste fase van de verkaveling langs de Fabiolalaan-Loppemsestraat-Olieboomstraat. Van de 29,5 are grond dat de gemeente moet verwerven, wordt 12,5 are gratis afgestaan door de verkavelaars. Na de goedkeuring door de Gemeenteraad om de nodige percelen te verwerven, kan de gemeente overgaan tot de aankoop van deze grond.

 • Verkaveling Fabiolalaan: aanleg wegen

  vrijdag 22 maart 2013 foto Verkaveling Fabiolalaan: aanleg wegen

  De bouwbedrijven Matexi, Eurim Invest en Amsto en het OCMW Oostkamp dienden een aanvraag in voor een verkaveling in de Fabiolalaan. De Gemeenteraad moet het ontwerp voor het aanleggen van de nieuwe wegen en rioleringen goedkeuren. Daarna kan het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing nemen over de verkavelingsaanvraag. Daarnaast zijn er ook wegenwerken nodig in de Fabiolalaan en de Olieboomstraat. Ook de Fonteinbeek moet heringericht worden. Deze punten werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad op donderdag 21 maart.

  De verkavelingsaanvraag van Matexi, Eurim Invest, Amsto en het OCMW Oostkamp wordt in 2 fasen opgesplitst. De eerste fase (noordelijk deel) omvat 126 bouwkavels, 16 kavels voor sociale eengezinswoningen en 2 kavels voor 22 sociale appartementen, tussen de Fabiolalaan, Olieboomstraat en Loppemsestraat. In een tweede fase (zuidelijk deel) komen er nog 98 bouwkavels, 6 kavels voor sociale eengezinswoningen en 1 kavel voor 30 sociale appartementen tussen de Fabiolalaan, Oliemboomstraat en Molenwalstraat. 

  Aan de Gemeenteraad werd gevraagd om het tracé van nieuwe wegen en rioleringen voor de eerste fase goed te keuren. Over het ontwerp voor de tweede fase zijn nog heel wat vragen en bemerkingen. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om nog geen goedkeuring te geven voor het tracé van de 2de fase. 

  Studiebureau Jonckheere uit Brugge maakte het ontwerp op. De totale kost voor de eerste en tweede fase wordt geraamd op 3.125.770 euro. Deze kosten zijn voor de verkavelaar.

  Tijdens het openbaar onderzoek werden 3 bezwaren voor de eerste fase van de verkaveling ingediend. Voor de tweede fase van de verkaveling werden er 6 bezwaren ingediend. De bezwaren en het standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen werden aan de Gemeenteraad toegelicht.

  Wat betreft de aanleg van de wegen en de rioleringen worden een aantal opschortende voorwaarden gesteld.

  • De fietsverbinding in de dreef, evenwijdig met de Loppemsestraat, moet minimaal 2,50 meter zijn i.p.v. 2 meter.
  • De groene zone in het noordelijke deel moet op kosten van de verkavelaars ingericht worden als speelplein en ontmoetingsruimte.
  • De plannen en het bestek moet aangepast worden en rekening houden met het advies van Aquafin.
  • Tijdens de werken moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van de schoolgaande kinderen van Klimop te garanderen.
  • De verkavelaars staan in voor de aanleg van de distributienetten voor elektriciteit, gas, waterleiding, brandkranen, openbare verlichting, TV-FM-distributie en/of telecom-infrastructuur.

  Na uitvoering van de werken worden de gronden waarop de wegen en voorzieningen werden aangelegd, gratis afgestaan aan de gemeente. De gronden worden dan openbaar domein en de gemeente staat vanaf dan in voor het onderhoud.

  Door de verkaveling is het nodig dat er in de Fabiolalaan en de Olieboomstraat wegen- en rioleringswerken worden uitgevoerd. Daarnaast moet de Fonteinbeek heringericht worden. Studiebureau Jonckheere uit Brugge maakte het ontwerp op. De werken kosten in totaal 1.352.718,09 euro exclusief BTW + 1.250 euro proefkosten. Daarvan wordt 701.331,76 euro betaald door de gemeente en 651.386,33 euro door de verkavelaars. Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp, het bestek en het gemeentelijk aandeel goed te keuren.

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: BVBA Jonckheere
 • Aannemer: Aswebo

Deelgemeente

Oostkamp
LCP