Verkiezingen 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor: het Europese Parlement (Europese verkiezingen), de Kamer van Volksvertegenwoordigers (federale verkiezingen) en het Vlaams Parlement (Vlaamse verkiezingen)

Wie moet gaan stemmen?

 1. Ben je 18 jaar of ouder? Ben je Belg? Woon je in Vlaanderen?
  Dan ben je verplicht om te stemmen voor:
  • het Europese Parlement
  • de Kamer van volksvertegenwoordigers (federaal = België)
  • het Vlaams Parlement
 2. Ben je 16 of 17 jaar op 9 juni 2024?
  Dan ben je nu toch verplicht om te stemmen voor het Europees Parlement.

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Indien je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties:

Volmacht aanvragen

Je geeft een volmacht aan een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen. De formulieren vind je onderaan bij de downloads. Je kunt ook terecht bij het Onthaal van OostCampus.

 • Wanneer kan je een volmacht geven?

  De volgende kiezers kunnen een volmacht geven aan een andere kiezer:
  1. De kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
  2. De kiezer die om beroepsredenen:
   • in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven;
   • op de dag van de stemming in België is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
  3. De kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden;
  4. De kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
  5. De kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
  6. De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
  7. De kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.
 • Wie kan de reden voor de volmacht attesteren op het volmachtformulier?

  Let op: de reden voor de volmacht moet op het volmachtformulier worden geattesteerd.
  1. een arts vermeldt op het volmachtformulier dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
  2. de werkgever attesteert op het volmachtformulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer hij deze onmogelijkheid voor de leden van het zijn/haar gezin;
  3. de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige;
  4. de directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het volmachtformulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
  5. de organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert op het volmachtformulier dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
  6. de directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
  7. de burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.
 • Aan wie kan je een volmacht geven?

  Een volmacht kan alleen gegeven worden aan een kiezer binnen dezelfde kieskring, die op dezelfde kandidaten kan stemmen.
  1. EU-burgers of minderjarige kiezers kunnen geen volmacht uitoefenen voor Belgische kiezers voor de Kamer of het Vlaams Parlement.
  2. Een meerderjarige Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU-burger, omdat zij ook deelnemen aan de verkiezing voor het Europees Parlement.
  3. Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.
 • Hoe moet de volmachtkrijger voor jou stemmen?

  1. De volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen (in eigen stembureau), alvorens te stemmen met volmacht (in jouw stembureau).
  2. De volmachtkrijger brengt mee:
   • eigen identiteitskaart
   • eigen oproepingsbrief met stempel van eigen stembureau
   • volmachtformulier (ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en degene die reden volmacht heeft geattesteerd) en indien mogelijk ook jouw oproepingsbrief

Vrijstelling aanvragen

Als je onmogelijk kan gaan stemmen (en geen volmacht wil of kan geven), moet je de reden hiervoor bezorgen aan de vrederechter van jouw kanton, die zich uitspreekt over de geldigheid van deze reden. 

Je hebt drie mogelijkheden om de vrijstelling aan te vragen:

 1. je mailt de documenten naar de vrederechter: vred.brugge@just.fgov.be
 2. je deponeert de documenten in een box aan het onthaal in de rechtbank van Brugge, Kazernevest 3.
 3. je geeft de documenten af bij de gemeente, die ze op haar beurt aan het vredegerecht bezorgt, Onthaal OostCampus, Siemenslaan 1.

 

Waar staan de officiële aanplakborden in de gemeente?

 • Oostkamp-centrum:
  • Brugsestraat (aan de kerk)
  • Albrecht Rodenbachstraat - rechtover het sportcomplex De Valkaart
 • Oostkamp – Moerbrugge:
  • Kruispunt Legeweg – Oedelemsestraat – St.-Godelievestraat
 • Oostkamp – Steenbrugge
  • Legeweg aan huisnummer 243
 • Oostkamp-Nieuwenhove:
  • Karel de Stoutelaan
 • Deelgemeente Ruddervoorde-centrum
  •  Begin van de Sijslostraat (aan de kerk)
 • Deelgemeente Ruddervoorde - St.-Godelieve
  • Torhoutsestraat (aan de kerk)
 • Deelgemeente Waardamme
  • Langs de Kortrijksestraat
 • Deelgemeente Herstberge
  • naast de kerk - Lodistraat