Vaststellen jaarrekeningen AGB-O, gemeente en OCMW 2023, goedkeuren verderzetten werking AGB-O

Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2024 om 10:04 uur

Op de Gemeenteraad op donderdag 16 mei 2024 wordt de geconsolideerde jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW vastgesteld. Het resultaat van 2023 van gemeente en OCMW Oostkamp is positief en er moeten geen nieuwe leningen opgenomen worden om de investeringen van 2023 te financieren. Daarnaast is er 1,67 miljoen euro meer aan middelen beschikbaar voor de werking voor de komende jaren dan in het aangepaste meerjarenplan voorzien was. Gezien de forse inflatie, stijgende energie – en grondstoffenprijzen, indexatie van de lonen,…zal dit bedrag zeker nodig zijn om de budgetten de komende jaren in evenwicht te houden. Ook de jaarrekening 2023 van het AGB-O, het evaluatieverslag van de werking van het AGB-O en het verderzetten ervan wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Gemeenteraad.

De jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW

Naast het cijfermatige luik heeft de ook een inhoudelijk luik. Hierin wordt toelichting gegeven over de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen gerealiseerd werden. Ook de actieplannen en acties voor de realisatie van het gemeentelijk beleid zijn hierin opgenomen.

Sinds 2020 wordt zowel voor het meerjarenplan als voor de jaarrekening het resultaat van de gemeente en het OCMW samengevoegd, in vaktermen heet dat ‘geconsolideerd’.

Er zijn drie grote elementen in de jaarrekening:

 • Het exploitatieresultaat (= uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking):
  De uitgave voor de dagelijkse werking van de gemeente en het OCMW bedraagt voor 2023 30,58 miljoen euro uitgaven en 40,98 miljoen euro ontvangsten.
  Dat betekent een positief saldo van 10,40 miljoen euro.
 • Het investeringsresultaat (= de investeringsprojecten in wegen, gebouwen, materialen, voertuigen,…):
  De investeringen in wegen, materiaal, voertuigen, rioleringswerken bedragen 11,9 miljoen euro uitgaven in 2023 en 1,12 euro in ontvangsten.
  Het negatief resultaat van 10,78 mi euro wordt weggewerkt door gebruik te maken van de beschikbare financiële middelen uit het exploitatieresultaat. Er moeten dan ook geen nieuwe leningen worden opgenomen.
 • De opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. De geboekte uitgaven bedragen 4,38 miljoen euro tegenover 1,55 miljoen ontvangsten met een negatief resultaat van 2,83 miljoen euro.

De drie resultaten samen betekenen voor het dienstjaar 2023 een negatief saldo van 3,20 miljoen euro. Daarnaast is er een overschot van de vorige jaren (dus van de jaren voor 2023) van 8,62 miljoen euro. Dit maakt dat de gemeente en het OCMW op 31 december 2023 over een totaal bedrag van 5,42 miljoen euro aan financiële middelen beschikten.

Dit bedrag van 5,42 miljoen euro moet evenwel verminderd worden met 3,52 euro aan geplande investeringen van 2023 die in 2024 nog moeten worden afgewerkt en betaald. Zo bedraagt het gezamenlijk beschikbaar budgettair resultaat 2023 1,9 miljoen euro (5,42 miljoen euro – 3,52 miljoen euro). Dit is 1,67 miljoen euro meer dan wat bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 eind 2023 werd voorzien.

Dit betekent dat er 1,67 miljoen euro extra aan middelen beschikbaar zijn voor de werking voor de komende jaren. Gezien de forse inflatie, stijgende energie – en grondstoffenprijzen, indexatie van de lonen,…zal dit bedrag zeker nodig zijn om de budgetten de komende jaren in evenwicht te houden.

De jaarrekening 2023 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O)

 • Het exploitatieresultaat (= uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking):
  De uitgave voor de dagelijkse werking van het AGB-O bedraagt voor 2023 1,07 miljoen euro uitgaven en 1,73 miljoen euro ontvangsten. Dat betekent een positief saldo van 0,66 miljoen euro.
 • Het investeringsresultaat (= de gebouwen, materialen,…):
  De investeringen bedragen 435.206 euro uitgaven in 2023, dus een negatief saldo van 435.206 euro. De investeringen worden gefinancierd met toegestane, renteloze leningen van de Gemeente of de Politiezone voor zover de investeringen voor rekening van de Gemeente, dan wel de Politiezone zijn.
 • Opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. De geboekte uitgaven bedragen 662.117 euro als terugbetaling op de toegestane leningen tegenover 435.206 euro ontvangsten aan opgenomen toegestane leningen met een negatief resultaat van 226.912euro.

Het AGB-O beschikt eind 2023 over een beschikbaar budgettair resultaat van 997.000 euro om ook de werking van het AGB-O in 2024 verder te kunnen zetten zoals ook aan bod komt in het evaluatieverslag 2023 van de beheersovereenkomst Gemeente – AGB-O dat hieronder nader wordt toegelicht.

De jaarrekening van het AGB-O werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AGB-O en aansluitend ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Evaluatieverslag 2023 beheersovereenkomst Gemeente – AGB-O en verderzetten van de werking van het AGB-O

Het AGB-O werd opgericht in 2006 om als onafhankelijke juridische entiteit in te staan voor het oprichten en exploiteren van Het Veiligheidsgebouw en OostCampus ten gunste van de gebruikers. De effectieve werking van het AGB-O is in overleg met de BTW-Administratie opgestart in 2012 naar aanleiding van de ingebruikname van OostCampus.

Het AGB-O treedt op als dienstverlener door het ter beschikking stellen van de gebouwen en de uitrusting ervan ten gunste van de gebruikers. De gebruikers zijn in eerste instantie de Gemeente, het OCMW, de Politiezone Het Houtsche, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, het Rode Kruis, maar ook de gemeentelijke vzw’s zoals Cowgom vzw, SPWOK vzw,…en occasionele gebruikers. Daarnaast exploiteert het AGB-O de polyvalente zaal OostCampus.

Jaarlijks voorziet het AGB-O in een evaluatieverslag van de werking van het AGB-O en stelt de Gemeenteraad voor om de werking van het AGB-O verder te zetten. Zoals uit de jaarrekening 2023 van het AGB-O blijkt is er een belangrijke stroom van uitgaven en inkomsten in het AGB-O, met name enerzijds de kosten voor de werking (energiekosten, IT-kosten, diverse technische en administratieve kosten) van zowel het Veiligheidsgebouw en OostCampus en anderzijds is er een belangrijke inkomstenstroom uit de doorfacturatie van de gebruiksvergoeding voor de gebouwen en de werkingskosten aan de gebruikers. Daarnaast staat het AGB-O ook in voor het uitvoeren van de nodige investeringen (IT, gebouw, laadpalen,…) ten gunste van de gebruikers. Deze geldstromen gebeuren allemaal binnen een wettelijk btw-kader waarbij de btw op de investeringen in de tijd, volgens afschrijvingsritme van de investeringsgoederen, wordt afgedragen.

Het is zo dat de werking van het AGB-O de gebruikers ontzorgt op het vlak van investeringen en dagelijkse werking en als gevolg daarvan er een onlosmakelijk deel van uitmaakt. Het is in het belang van alle partijen, zowel van het AGB-O als van de gebruikers dat de werking van het AGB-O ook in 2024 wordt verdergezet.

Thema's