Bacherlor- of masterproef over Oostkamp: aanvragen toelage

Vraag je toelage aan

Inhoud

Als je als Oostkamps student een bachelor- of masterproef uitwerkt waarbij een facet van Oostkamp (handel, landbouw, huisvesting ...) tot de gevalstudie behoort, kan dat nuttige informatie over Oostkamp opleveren. De gemeente kan van deze info gebruikmaken om Oostkamp als gemeente en openbaar bestuur te profileren of om toekomstig beleid uit te werken. Daarom moedigen we het nemen van Oostkamp als onderwerp voor dergelijke proefschriften aan met een financiële toelage. 

De toelage wordt per bachelor- of masterproef toegekend onder de vorm van een forfaitaire premie van 250 euro. Het bedrag van de premie kan verhoogd worden tot 1.000 euro als de productiekosten van het proefschrift minstens 2.500 euro bedragen.

Voorwaarden

  • Eén persoon kan de toelage meerdere keren ontvangen op basis van de bachelor- en/of masterproeven die Oostkamp als onderwerp hebben, zelfs als de masterproef een verdere uitwerking van de bachelorproef zou inhouden.
  • De student verbindt er zich toe om het proefwerk ter beschikking van de gemeente te stellen. De gemeente kan het document op de website plaatsen en er met bronvermelding gebruik van maken in de gemeentelijke communicatie.

Procedure

  • De aanvragen voor het ontvangen van deze toelage dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediend te worden via het aanvraagformulier hierboven.
  • De toelage wordt toegekend op basis van een evaluatieverslag van de ingediende projecten door een jury bestaande uit een afgevaardigde van het College van Burgemeester en Schepenen die bevoegd is voor het thema van de bachelor- of masterproef, de voorzitter van de Jeugdraad en een medewerker van de gemeente die dagelijks werkzaam is in het thema van de bachelor- of masterproef.
  • De toelage wordt uitbetaald naar aanleiding van het behalen van het bachelor- of masterdiploma waarvoor het proefwerk een essentiële voorwaarde was.