Toelage aan handelsverenigingen voor promotie

Inhoud

Om de handelsverenigingen aan te zetten om activiteiten op te zetten die kunnen bijdragen tot de verdere uitbouw van de gemeente als handelsgemeente, verleent de gemeente een toelage aan de handelsverenigingen die specifieke promotie voeren.

Voorwaarden

Enkel een handelsvereniging kan een aanvraag tot toelage indienen. Erkenning als handelsvereniging is mogelijk indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • er zijn minimaal 10 handelszaken gevestigd in de geografische omschrijving van de handelsvereniging
  • minimaal 60% van de handelszaken in de geografische omschrijving van de handelsvereniging moeten aangesloten zijn
  • als de handelsvereniging twintig aangesloten handelszaken heeft, vervallen bovenstaande voorwaarden
  • opgericht zijn door plaatselijke handelaars
  • geleid worden door een bestuurscomité, waarvan ten minste 80% van de leden woonachtig zijn in Oostkamp
  • haar zetel en activiteit op het grondgebied van de gemeente hebben

De medewerking van het gemeentebestuur wordt bij alle aankondigingen, publicaties, persberichten, programmaboeken, affiches, folders, e.d. vermeld door het duidelijk zichtbaar aanbrengen van het gemeentelogo en de tekst “met medewerking van het gemeentebestuur Oostkamp”.

De toelage kan aangevraagd worden voor alle promotionele acties die zich tot een zo breed mogelijk publiek richten en die de lokale handel promoten, animatie voorzien voor het handelsgebeuren of het handelsgebeuren op enige manier aangenamer maken voor de consument.

Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 1.500 euro per project. De toelage is per jaar beperkt tot een maximaal bedrag van 4.000 euro per handelsvereniging.

Procedure

Om de toelage aan te vragen, richt de initiatiefnemer minstens 6 weken voor aanvang van het project een schriftelijke aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze aanvraag bevat volgende elementen:

  • de naam, het adres en de zetel van een rechtspersoon
  • de naam en het adres van de secretaris van een feitelijke vereniging, die steeds in Oostkamp dient te zijn
  • een exemplaar van de statuten

Indien het project niet kan doorgaan of de subsidieaanvraag grondig werd gewijzigd, deelt de initiatiefnemer dit onmiddellijk mee aan het gemeentebestuur. Het College van burgemeester en Schepenen kan beslissen de toelage volledig of gedeeltelijk te wijzigen of in te houden.