Gemeentelijk belastingreglement op het verstrekken van diverse soorten afvalzakken

De gemeente voorziet in verschillende sporen om de afvalophaling en -verwerking op de gemeente te financieren. Dit gebeurt door een forfaitaire belasting, een diftarsysteem op het containerpark en een belasting op de reglementair te gebruiken soorten afvalzakken. Na de invoering van de bijkomende P+MD-zak en de GF-zak is het de bedoeling dat de inhoud van de restafvalzak niet zwaarder gaat wegen, en op een gemiddelde van 10kg blijft, met een absoluut maximum van 15kg volgens het politiereglement. Als gevolg daarvan zal IVBO bij het invoeren van de nieuwe restafvalzak de grote restafvalzak van 75 liter op 60 liter, en de kleine restafvalzak van 40 op 30 liter brengen.

Daarnaast zal de gemeente in voorkomend geval een deel van de financiering voorzien uit de algemene middelen van de gemeente. De belasting op de afvalzakken is een substantiële bron van inkomsten voor het realiseren van het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt mee’.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 17 december 2020.

Gepubliceerd op 18 december 2020.

Regelgeving

Gemeentelijk belastingreglement op het verstrekken van diverse soorten afvalzakken

Artikel 01 – Er wordt voor de periode vanaf heden tot en met 31 december 2025 een belasting gevestigd op het verstrekken van diverse soorten afvalzakken.

Artikel 02 – De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalzakken aankoopt.

Artikel 03 – Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

a)  grote restafvalzakken met kopsluiting  34 euro per rol van 20 zakken
b)  kleine restafvalzakken met kopsluiting met kopsluiting 17 euro per rol van 20 zakken
c)   blauwe PMD-zakken met een inhoud van 75 liter tot 31 maart 2021blauwe P+MD-zakken (75l) vanaf 1 april 2021 5 euro per rol van 20 zakken

3 euro per rol van 20 zakken

d)  blauwe PMD-zakken met een inhoud van 120 liter voor de Oostkampse scholen:tot 31 maart 2021

blauwe P+MD-zakken (140l) vanaf 1 april 2021

5 euro per rol van 20 zakken

3 euro per rol van 20 zakken

e)   blauwe PMD-zakken met een inhoud van 120 liter voor de bedrijven gevestigd op het grondgebied van Oostkamp:tot 31 maart 2021

blauwe P+MD-zakken (140l) vanaf 1 april 2021

10 euro per rol van 20 zakken

6 euro per rol van 20 zakken

f)    papieren afvalzak voor de selectieve ophaling van groenafval 1 euro per zak
g)   GF-zak van 40 liter (met ingang van 1 januari 2022)De verkoopprijs van andere zakformaten wordt op deze prijs afgestemd 0,40 euro per zak

Indien de restafvalzakken ondeelbaar in een andere hoeveelheid worden aangeboden dan is de kostprijs gelijk aan het aantal zakken vermenigvuldigd met de prijs per zak die men bekomt door de bovenvermelde bedragen per rol te delen door 20.

Artikel 04 – De winkels in de gemeente kunnen bij het gemeentebestuur officiële afvalzakken aankopen om ze verder te verkopen aan de inwoners.
Aan deze winkels wordt een korting van 3% op de in artikel 03 vastgestelde bedragen verleend.
Het is de winkels verboden om zelf een korting te verlenen op de in artikel 03 vastgestelde bedragen.

Artikel 05 – De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.
In het geval van artikel 04 wordt een factuur opgemaakt en aan de winkels toegestuurd. De winkels dienen tot betaling over te gaan binnen 30 dagen na de factuurdatum.
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 06 - De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift kan via een duurzame drager worden ingediend indien het College van Burgemeester en Schepenen in deze mogelijkheid voorziet.
De indiening van het bezwaarschrift moet, of straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de contante inning van de belasting of, wanneer de belasting een kohierbelasting wordt, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 07 – De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie – en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

Recyclagepark Oostkamp

adres
Siemenslaan 28020 Oostkamp
tel.
050 819 857
e-mail
Vandaag open van 9 - 12.30 uur
Morgen gesloten
LCP