Ook minderjarigen kunnen aangepakt worden

Jongeren die een bank, een plein of een park opzoeken, wakkeren bij veel mensen het onveiligheidsgevoel aan. Maar liefst 29.2 % van de respondenten die deelnamen aan de wijkbevraging (1)  duiden aan dat ze zich op die plaatsen ‘vaak’ of ‘soms’ onveilig voelen.

Dergelijke plaatsen worden vaak geassocieerd met volgende vormen van overlast:

  • Geluidsoverlast: brommers, gsm’s, geschreeuw en harde muziek.
  • Vervuiling: blikjes, glas en andere rommel worden niet opgeruimd.
  • Vernielingen en graffiti: vernieling van auto’s, speeltoestellen, straatmeubilair en graffiti op openbare gebouwen en muren

(1) Bevraging uitgevoerd bij 380 inwoners van de politiezone, gelijk verdeeld over de 3 gemeenten,, in de periode maart-oktober 2011

Meer info

Sinds kort kunnen ook minderjarigen voor dergelijke inbreuken op het algemeen politiereglement, een administratieve geldboete oplopen, dit tot een maximum van 125 euro. Minderjarige overtreders krijgen in deze gevallen een aanbod tot bemiddeling met het slachtoffer, vanuit het OCMW van de gemeente waar de inbreuk plaatsvindt. De minderjarige mag maar moet daar niet op ingaan. Wanneer hij ingaat op het bemiddelingsvoorstel betekent dit ook niet onmiddellijk een kwijtschelding van de geldboete.


 

Openingsuren & contact

LCP