Mobiliteitsplan definitief vastgesteld

In het mobiliteitsplan gaat specifieke aandacht uit naar verkeersleefbaarheid, fietsbeleid en een vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer.

Meer info

De uitgangspunten voor het geactualiseerd mobiliteitsplan waren de vorige versie van het mobiliteitsplan en het Algemeen Beleidsplan 2007-2011. Vooraleer het ontwerp werd opgemaakt, werden diverse onderzoeken uitgevoerd rond doorgaand verkeer, schoolvervoer, parkeerproblematiek… Op basis hiervan werden een aantal conclusies getrokken en voorstellen geformuleerd. Daarnaast is er een inspraaktraject geweest via de scholen, de verkeerscommissie en de middenstand. Deze participatie garandeert dat de voorstellen tot aanpassing van het mobiliteitsplan van verschillende kanten werden belicht.

Het mobiliteitsplan bevat hoofdzakelijk concepten en schetsen. Elk punt moet nog concreet uitgewerkt worden, in afstemming met de betrokkenen. In het mobiliteitsplan gaat specifieke aandacht uit naar verkeersleefbaarheid, fietsbeleid en een vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer. Een aantal projecten zijn inmiddels opgestart of uitgevoerd (vb. de busbaan op de N50, aanleg parking Marechalstraat).

De verbindingen in de hele gemeente (tussen deelgemeenten, naar het centrum) en met de buurgemeenten krijgen speciale aandacht.

  • Op het vlak van openbaar vervoer stelt de gemeente een aantal specifieke vragen aan De Lijn. Het gaat onder meer om het doortrekken van de voorstedelijke bediening tot Waardamme en Ruddervoorde, de bediening naar Baliebrugge en de relatie met Torhout. Ook de verbetering van de ontsluiting van Hertsberge, het station van Beernem, AZ Sint-Lucas en Loppem, Sint Michiels, Kinepolis en KHBO staan op de lijst.
  • Bij de herinrichting van het station van Oostkamp is er aandacht voor de busverbindingen. De hele opwaardering van de stationsomgeving sluit aan bij deze thematiek van bereikbaarheid.
  • Ook voor de zwakke weggebruiker is uitdrukkelijke aandacht. Er worden nieuwe functionele fietsverbindingen in kaart gebracht, die van toepassing kunnen zijn voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor woon-werkverkeer per fiets. Sommige van deze verbindingen kaderen in een samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Het gaat bijvoorbeeld over verbindingen vanuit de wijk Nieuwenhove naar het centrum van Oostkamp, vanuit de deelgemeenten naar Oostkamp en zo verder naar Brugge. 

Voor het centrum van Oostkamp zijn een aantal projecten opgenomen die gefaseerd uitgevoerd zullen worden. Hierbij is er aandacht voor vragen van de gebruikers (leerlingen, winkelende mensen), alsook voor de bewoners. Er wordt zo weinig mogelijk extra druk gelegd op de woonstraten die op het centrum aansluiten. Een eerste project is de invoering van een gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in de Marechalstraat, met als centraal punt de nieuwe parking. De doorstroming in het centrum wordt verbeterd door het uitschakelen van de lichten ter hoogte van het Gemeenteplein en aan het kruispunt met de Marechalstraat.
In een tweede fase zal een kluifrotonde aangelegd worden ter vervanging van het rondpunt aan de Siemenslaan (aansluiting Kortrijksestraat). Het puur doorgaand verkeer wordt op die manier gestimuleerd om de ringweg te gebruiken, terwijl het verkeer voor het centrum op een vlotte manier kan inrijden. De site OostCampus / containerpark / Veiligheidsgebouw wordt op die manier ook veiliger bereikbaar. Tot slot brengt deze kluifrotonde ook een veiligere situatie mee voor fietsers. Daarna worden de maatregelen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
LCP