Principe van nationaliteit

Het behoort tot de bevoegdheid van iedere staat in zijn wetgeving te bepalen wie zijn onderdanen zijn. Er is geen invloed van het nationaliteitsrecht van een bepaalde staat op een andere staat. (Verdrag van 's Gravenshage)
Elke vraag naar de nationaliteit van een persoon moet worden beantwoord overeenkomstig de wetgeving van die staat.
Een persoon die 2 of meer nationaliteiten bezit kan door elk van de staten, waarvan hij de nationaliteit bezit, als zijn onderdaan beschouwd worden. Een persoon met 2 of meer nationaliteiten moet in België worden behandeld alsof hij er één had (d.i. de nationaliteit van het land waar de persoon zijn voornaamste verblijfplaats heeft of de nauwste banden mee heeft).

Gevolgen van nationaliteit
De verwerving of verlies van de Belgische nationaliteit heeft enkel gevolgen voor de toekomst.
De afstamming heeft inzake de Belgische nationaliteit enkel gevolg als ze is vastgesteld vóór de meerderjarigheid of ontvoogding voor 18 jaar. Bijvoorbeeld nationaliteitswijziging van de ouders heeft geen rechtstreeks gevolg op het kind nadat het kind 18 jaar is geworden.

Vertegenwoordiging
Elke rechtshandeling met betrekking tot de verwerving of verlies van de Belgische nationaliteit kan gesteld worden krachtens een bijzondere en authentieke volmacht.
Personen die onbekwaam zijn uit hoofde van hun geestestoestand worden, voor het verrichten van rechtshandelingen inzake nationaliteit, vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger.
Personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegekend, kunnen door deze worden vertegenwoordigd.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP