Vergunning voor het kappen of vellen van bomen

Voor het kappen van bomen kunnen er verschillende reglementeringen van toepassing zijn.

1         Kappen in een bos (het Bosdecreet)

In Vlaanderen hebt u voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos) in de meeste gevallen een vergunning nodig.

  • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (tuin, bouwgrond, landbouwgrond,...). Hiervoor hebt u steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing hebt u ook steeds een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
  • Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert mogen zonder vergunning uitgevoerd worden wanneer de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.
    Wanneer dat niet het geval is, moet u voorafgaand aan de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet u deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.

 

2         Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos (Decreet Ruimtelijke Ordening)

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum1 meter heeft.

In bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht, wanneer de bomen staan op de huiskavel van een vergunde woning of bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein, en binnen een straal van maximum15 metervan de woning of het bedrijfsgebouw.

Indien een hoogstammige boom om reden van ziekte, aantasting, windval of afsterven een acuut gevaar inhoudt voor omwonenden, passanten en goederen, dan kan een directe velling wegens acuut gevaar aangevraagd worden de burgemeester. Indien toegestaan, worden er wel voorwaarden aan de velling gekoppeld, minimaal een zeer korte periode waarbinnen de velling dient te gebeuren.

 

3         Kappen in natuur- of landbouwgebied (het natuurdecreet)

U hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals bomen, struwelen en hagen) in:

  • groen-, natuur-, park- en bosgebieden in goedgekeurde plannen van bestemming
  • agrarische gebieden met een ecologische waarde in goedgekeurde plannen van bestemming
  • habitatrichtlijngebieden.

 

 

 

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP