Conformiteitsattest woning

De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning aan de geldende normen laten toetsen en vastleggen in een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid: hiermee bevestigt die dat de woning geschikt of bewoonbaar is. Op het attest wordt ook de maximale woningbezetting vermeld.

Na vaststelling van ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, vervalt het attest echter van rechtswege zodra de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

In het kader van de huursubsidie kan ook de gewestelijke ambtenaar (van Wonen-Vlaanderen) een conformiteitsattest afleveren.

Voorwaarden

Er kan voor elke woning en kamerwoning een conformiteitsattest worden aangevraagd, maar de procedurestappen kunnen verschillen.

Procedure

De verhuurder kan een attest aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Zij nemen binnen de 60 dagen een beslissing aan de hand van een technisch verslag. Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan, krijgt de aanvrager een attest met de vermelding 'impliciete inwilliging'. In principe blijft het attest 10 jaar geldig. Deze termijn kan evenwel verkort worden door verval van rechtswege of intrekking. Intrekking van het attest vereist een uitdrukkelijke formele beslissing, die wordt getroffen wanneer de woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Deze moet worden voorafgegaan door een uitdrukkelijke aanmaning om de woning terug in regel te stellen. Hiervoor krijgt de eigenaar 6 maanden de tijd.

Bedrag

  • 75 euro per woning
  • 75 euro per kamerwoning + 20 euro per kamer

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Vandaag gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP